mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Finanse i Księgowość forte

Zmiany wprowadzone w wersji 2006b

1. Rozszerzenie obsługi wyliczania deklaracji umożliwiające pobieranie danych z deklaracji obliczonej za poprzedni okres.

2. Uzupełnienie definicji tych pól deklaracji, które odnoszą się do kwot poprzedniego okresu. Ta zmiana jest o tyle istotna, że obecnie program automatycznie sprawdzi jaką kwotę powinien przenieść z poprzedniej deklaracji i zamieści ją na przygotowywanej właśnie deklaracji. Dotyczy CIT 2, PIT 5 i PIT 5L oraz VAT 7 i VAT 7K.

3. Ułatwienia wprowadzania danych BO w przypadku rozbudowanych słowników planu kont, uniknięcie blokady otwarcia rozbudowanych kont.

4. Czytelniejszy wydruk z raportu polecenie księgowania.

5. Usunięcie błędu otwarcia połączenia występującego przy niektórych projektach VBA w sytuacji gdy wybrano logowanie niezintegrowane.

6. Usunięcie błędu uniemożliwiającego wejście do firmy więcej niż 20 użytkownikom naraz.

7. Wyeliminowanie zwolnienia działania programu w przypadku dłuższej intensywnej pracy wielu użytkowników jednocześnie.

8. Poprawienie działania formuły zestrej() dla wskazanej stawki dla dokumentów typu WDT i WNT.

9. Poprawienie funkcji usuwania firmy.

10. Poprawienie funkcji usuwania konta. Dla niektórych kont usuwanie nie udawało się.

11. Poprawienie sortowania po numerze kontrahenta w liście dokumentów (numery incydentalnych są osobno).

12. Transakcje nadawane automatycznie respektują ustawienia naliczania odsetek.

13. Poprawiono zaokrąglenia groszy dla dużych kwot ewidencjonowanych dla deklaracji podatkowych.

14. Poprawki zaznaczania dokumentów na liście z użyciem Shift i myszki.

15. Poprawione wyliczenia formuły PozBRW w deklaracjach dla specyficznych sprawozdań.

16. Wprowadzono unikalność symbolów pozycji definiowanych sprawozdań finansowych.

 

Uwagi ogólne o wersji 2006
Program Finanse i Księgowość forte w wersji 2006 posiada zmienioną strukturę baz danych w porównaniu z poprzednimi wersjami - konieczne jest wykonanie translacji. Rozpoznanie formatu baz jest automatyczne i program nie pozwoli pracować na danych wcześniejszych wersji. Pracę programu z firmą można rozpocząć po wykonaniu procesu upgradowania bazy danych.

Ze względu na nowe rozwiązania i możliwości funkcjonalne konieczne było dodanie nowych informacji przechowywanych w bazach danych. Dane stranslowane do wersji 2006 nie mogą być poprawnie odczytane i zinterpretowane wcześniejszymi wersjami. Proces translacji automatycznie wykonuje backup danych firmy.

W związku ze zmianami w strukturze bazy danych raporty dodane przez użytkownika w wersji 5.35 lub wcześniejszej mogą nie działać w wersji 2006. Dlatego też konieczna będzie ich aktualizacja przez dostawcę raportu.

Program Symfonia Finanse i Księgowość 2006 forte, w zakresie obsługi nowych zagadnień VAT współpracuje z programem Symfonia Handel premium od wersji 3.40a oraz programem Symfonia Analizy Finansowe premium od wersji 1.80.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006a

1. Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od 2006 roku (w nawiasie numer wersji druku).

 • CIT 2 (17) + CIT 2/O (4)
 • PIT 5 (15)
 • PIT 5L (3)

2. Poprawki ergonomii okna listy dokumentów, w tym zaznaczania wierszy i wskazywanie myszką.

3. Różnice kursowe bilansowe rejestrowane zawsze jako kwoty dodatnie na odpowiednich kontach przychodów i kasztach finansowych.

4. Poprawki w projektach wiekowanie, kursy walut, słowniki, Dane do Analiz.

5. Wprowadzenie obsługi przelewów dwuodcinkowych.

6. Przywrócono kopiowanie do schowka danych z okna listy dokumentów.

7. Rozbudowa filtra wyboru danych kontrahenta z okna listy dokumentów, o numer kontrahenta z kartoteki programu.

8. Dodano przełączanie widoków bufor / księgi i na odwrót z zachowaniem wybranych kryteriów filtrowania danych w oknie listy dokumentów dla kombinacji klawiszy Ctrl+k. Gdy filtr nie jest ustawiony następuje przełączenie i ustawienie „akcji” na pozycji ‘Szukaj’.

9. Poprawki raportów kontrolnych okna ewidencji danych podatkowych.

10. Poprawki deklaracji PIT5 oraz PIT 5L w obsłudze ułamkowych udziałów właścicieli.

11. Zaktualizowano dokumenty pomocnicze dołączane do programu.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006

1. Wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczania deklaracji podatkowych na podstawie danych zgromadzonych w programie. Obsługiwane są aktualne wzory najbardziej popularnych deklaracji (w nawiasie numer wersji druku): 

 • CIT 2 (16) + CIT 2/O (3)
 • PIT 5 (14)
 • PIT 5L (2)
 • VAT 7 (9)
 • VAT 7K (3)
 • VAT UE (1)
 • VAT UEK (1)

2. Obliczoną w programie deklarację można wydrukować w całości lub tylko nadrukować na oryginalnym druku skarbowym.

3. Dodano mechanizm archiwizowania przygotowanych w programie deklaracji. W bazie danych programu przechowane są wszystkie przygotowane deklaracje.

4. Wprowadzono możliwość indywidualnego dostosowania formuł obliczeniowych deklaracji do specyfiki rozwiązań księgowych stosowanych przez Użytkownika (odwołanie do sald lub obrotów kont, pozycji sprawozdań, rejestrów VAT).

5. Wprowadzono możliwość przypisywania wybranych zapisów na kontach księgowych do kategorii podatkowych takich jak np. koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Kwoty kategorii podatkowych mają wpływ na wyliczenie deklaracji podatków dochodowych.

6. Wprowadzono możliwość incydentalnego ujmowania wybranych zapisów kont księgowych we wskazanych polach wybranych deklaracji (nietypowe operacje o specyficznym wpływie podatkowym).

7. Dodano raporty kontrolne, uszczegóławiające dane ujęte w deklaracjach

8. Dodano prawa dostępu do przeglądania, wykonywania i archiwizowania deklaracji.

9. Dodano mechanizm automatycznego naliczania różnic kursowych podatkowych.

10. Możliwość zmiany kursu otwarcia dla transakcji wprowadzonych do bilansu otwarcia lub obrotów rozpoczęcia.

11. Wyznaczone w programie różnice kursowe podatkowe są automatyczne ujmowanie na przygotowywanych w programie deklaracjach podatku dochodowego.

12. Nowy ekran wyszukiwania wprowadzonych w programie dokumentów, listy dokumentów tworzone są dynamicznie po wybraniu kryterium dostępnego w lewym panelu ekranu.

13. Dodano nowe kryteria wyszukiwania dokumentów zapisanych do bufora lub ksiąg.

14. Okno podglądu dekretacji dokumentów umożliwia obecnie wizualną kontrolę wszystkich kwot i kont dla całego dokumentu.

15. Można obecnie uruchomić wiele ekranów wyszukiwania dokumentów i przeglądać wiele dokumentów jednocześnie.

16. Rozszerzenie listy funkcji programu objętych prawami dostępu, egzekwowanie praw dostępu do dokumentów rozdzielone na poszczególne typy dokumentów.

17. Nowe okno do zarządzania prawami użytkownika, możliwość korzystania z predefiniowanych wzorców uprawnień i określania dowolnych własnych wzorców uprawnień skopiowanych z praw wybranego użytkownika.

18. Grupowe zarządzanie prawami dla wybranych użytkowników.

19. Raport kontrolny przypisania praw konkretnemu użytkownikowi.

 
 
 Zmiany programu Handel forte

Zmiany wprowadzone w wersji 2006.c

1. Nowy parametr pracy: ‘Parametry dokumentów i zasady ich numeracji \ Data operacji na korektach dokumentów magazynowych’, który pozwala na określenie jaka data, wystawienia czy sprzedaży, ma się podpowiedzieć jako data operacji, na korekcie magazynowej wystawionej automatycznie lub półautomatycznie, do korekty dokumentu sprzedaży.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006.b

 1. W schematach księgowania dla dokumentów zakupu pojawiła się nowa wartość: ‘wartość dokumentu’, umożliwiająca zaksięgowanie walutowej kwoty dokumentu przeliczonej na złotówki, która ma zastosowanie przy dokumentach walutowych zakupu czyli dokumentach importowych (DIM) i dokumentach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Zmiany wprowadzone w wersji 2006a

1. Wprowadzenie w deklaracji Intrastat możliwości łączenia wszystkich pozycji towarowych o zgodnym kodzie PCN oraz tych samych danych: kodu kraju wysyłki [w przywozie] / kodu kraju przeznaczenia [w wywozie] (pole 11), kodu warunków dostawy (pole 12), kodu rodzaju transakcji (pole 13), kodu rodzaju transportu (pole 15) oraz kodu kraju pochodzenia [tylko w przywozie] (pole 16) w jedną pozycję deklaracji.

2. Wprowadzenie możliwości używania w deklaracji Intrastat jako opisu towaru, opisu ze słownika kodów PCN zamiast nazwy asortymentu z kartoteki towarów.

3. Rozszerzenia w obsłudze dokumentów korygujących dla deklaracji Intrastat:

 • Nowy parametr w ustawieniach Intrastat „Ilości/wartości przy korektach” z wyborem pomiędzy podstawą opodatkowania VAT i wartością bezwzględną podstawy opodatkowania VAT. Przy ustawieniu wartości parametru na wartość bezwzględną podstawy opodatkowania VAT, korekty naliczane są liczbami dodatnimi chyba, że data operacji na korekcie i dokumencie korygowanym jest identyczna.
 • Dokumenty korygujące otrzymują domyślnie kod rodzaju transakcji 21, jeśli: w dokumencie korygowanym w kodzie rodzaju transakcji był umieszczony kod 11,12, 13 lub 15, oraz data operacji na korekcie jest inna niż data operacji na dokumencie korygowanym, oraz korekta zmniejsza ilość towaru.

4. Dodatkowe raporty w kartotekach dokumentów sprzedaży i zakupu, zestawienia wystawionych w zadanym okresie dokumentów o charakterze faktur wewnętrznych oraz ich korekt.

5. Zmieniona została podpowiadająca się data sprzedaży przy wystawianiu dokumentu korygującego. Obecnie program podpowiada datę sprzedaży z dokumentu korygowanego, ponieważ poza przypadkami korekty daty sprzedaży, taka data powinna widnieć na dokumencie korygującym.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006

1. Przeniesienie z programu Handel Premium mechanizmu pracy w środowisku rozproszonym – oddziały terenowe i centrala nie połączone siecią komputerową. Poszerzenie funkcjonalności metod eksportu i importu o możliwość importu całego układu dokumentów, pozwalająca na przenoszenie pełnych danych oddziału do Handlu pracującego w centrali. Aby zaimportować dokumenty należy wybrać odpowiedni szablon importu (hmfioddz.ams) i wskazać pliki wygenerowane z oddziału poprzez ‘Eksport format 3.0 - Do FK-a i Centrali’. Dokumenty importowane są do odpowiednich kartotek programu z pominięciem bufora i są oznaczone jako ‘KOPIA’ dokumentu.

2. Dodatkowy tryb pracy automatycznej synchronizacji kartotek dostępny w oknie ustawień ‘Kartoteki FK’, który przy włączonej synchronizacji automatycznej w przypadku utraty łączności z programem FK przy wejściu do firmy: 

 •  dla zwykłego użytkownika - wyświetli komunikat i wyloguje go z firmy 
 • dla Admina - wyświetli ostrzeżenie z pytaniem co zrobić: wyłączyć synchronizację, pozostawić włączoną, wyjść z firmy

3. Dodatkowo pojawiło się nowe prawo użytkownika ‘Uprawnienia specjalne\Zmiana ustawień współpracy z FK-a’ umożliwiające bądź nie, edycję formatki z ustawieniami współpracy z FK.

4. Możliwość ponownego połączenia - zsynchronizowania rozpiętych danych kartotek FK i HMF bez konieczności usuwania dotychczasowych uzgodnień. Polega to na tym że przed ponowną synchronizacją dla użytkownika ‘Admin’ program wyświetla komunikat z pytaniem czy usunąć dotychczasowe uzgodnienia czy je pozostawić.

5. Optymalizacja pracy programu przy tworzeniu i wystawianiu dokumentów.

Zmiany wprowadzone w wersji 4.02

1. We wszystkich kartotekach dodane zostało w menu Zestawienia okno „Zestawienia wszystkie”, służące do zarządzania listą zestawień.

2. W kartotekach dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynu, zamówień własnych, zamówień obcych, została dodana operacja kopiowania zaznaczonych dokumentów do bufora.

3. Dodana została operacja kopiowania do schowka elementów kartotek, za pomocą skrótu klawiszowego i z menu kontekstowego.

4. Został rozszerzony, z 3 do 4 znaków, skrót typu dokumentu.

5. W operacjach w kartotece towarów, dodana została operacja zmiany cen zaznaczonych towarów.

6. W operacjach w kartotece kontrahentów, dodana została operacja zmiany warunków sprzedaży zaznaczonych kontrahentów.

7. W kartotece kontrahentów, dodana została operacja tworzenia dokumentów sprzedaży dla zaznaczonych kontrahentów.

8. Zmienione zostało działanie dropów wyboru kontrahenta i towaru w dokumentach, wpisanie pierwszych znaków kodu nie ogranicza dostępnego zakresu kartoteki, a ustawia kursor w odpowiednim miejscu listy.

9. Dodana została możliwość wydruku dokumentów magazynowych w formacie RTF.

10. W oknach formatek elementów kartotek, dodane zostały przyciski nawigacyjne, pierwszy/następny/poprzedni/ostatni.

11. Dodana została możliwość zmiany katalogu z okna formatki elementu kartoteki, przy jego edycji.

12. Dodane zostały nowe opcje w oknie katalogów, w kartotekach, umożliwiające wyświetlenie wszystkich elementów kartoteki w danym katalogu i podkatalogach oraz rozwinięcie całego drzewa katalogów, poniżej danego katalogu.

Zmiany wprowadzone w wersji 4.01

1. Anulowanie dokumentów płatności - dostępne z okna dokumentu płatności poprzez menu kontekstowe, pozycja ‘Anuluj dokument’. Działanie analogiczne jak w przypadku dokumentów handlowych i magazynowych. Anulowane dokumenty płatności nie pokazują się na zestawieniach i nie wchodzą do raportów płatności. W kartotece płatności doszła możliwość wyszukania dokumentów po tym polu. Pojawiło się także nowe prawo umożliwiające anulowanie dokumentów płatności.

2. Nowe prawa w gałęzi ‘Prawa do dokumentów handlowych’:

 • Wystawianie dokumentów handlowych z gotówkowym rejestrem płatności
 • Wystawianie dokumentów handlowych z bankowym rejestrem płatności
 • Wystawianie dokumentów handlowych z innym rejestrem płatności

Dzięki tym prawom użytkownik może wystawiać dokumenty handlowe mając możliwość wyboru wszystkich rejestrów kasowych \bankowych \innych przypisanych do danego działu handlowego, nawet do tych do których nie ma prawa widoczności. Jednocześnie zostały usunięte 3 prawa do przeglądania rejestrów kasowych bankowych i innych, z gałęzi ‘Prawa do dokumentów płatności’.

3. Operacje grupowe dostępne z menu ‘Operacje’ w kartotece towarów:

 • Zmiana ceny bazowej
 • Zmiana narzutów
 • Zmiana parametrów

4. Możliwość dekretowania ilości towarów występujących na dokumentach handlowych i magazynowych. W schemacie księgowania, w zapisie księgowym w polu ‘kwota’ na liście wyboru, pojawiła się pozycja ‘ilość’. Dzięki temu można w kwocie zapisu księgowego umieścić ilość z pozycji dokumentu. Jeśli towar posiada zdefiniowaną jednostkę domyślną, ilość ta jest ilością w tej jednostce, w przeciwnym wypadku jest to ilość w jednostce ewidencyjnej.

5. Nowy parametr pracy ‘Inne \Dekretacje dokumentów - łączenie zapisów’ , dzięki któremu przy dekretacji dokumentu, można łączyć lub nie, zapisy pochodzące z różnych schematów księgowania, przypisanych do pozycji dokumentu magazynowego lub handlowego.

6. Pojawiła się możliwość wykorzystania procedur języka raportów wywoływanych automatycznie w trakcie działania programu. Pełny opis znajduje się w dokumencie ‘AMHMSQL-Procedury języka raportów.rtf’

 
 
 Zmiany programu Symfonia Mała Księgowość

Zmiany w wersji 2019.e

 • Nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L/PIT-36LS
 • Nowe wzory deklaracji ZUS ZWUA i ZUS DRA
 • Wsparcie dla rejestrowania kosztów związanych z eksploatacją samochodów

Zmiany w wersi 2019.d

Deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-28/PIT-28S
Deklaracje zaktualizowano do wersji:

 • PIT-11(24),
 • PIT-4R(8),
 • PIT-28/PIT-28S(21)

Deklaracja PIT-28S

Dodano możliwość przygotowania e-deklaracji PIT-28S (w oparciu o deklarację PIT-28). Deklaracja PIT-28 zostanie automatycznie przygotowana w układzie PIT-28S jeśli właściciel na zakładce Inne ma zaznaczoną dodaną w tej wersji opcję Przedsiębiorstwo w spadku

Najem prywatny na PIT-28

Do ustawień firm (Firma obsługiwana w programie oraz Inne źródło przychodów) dodano parametr Najem prywatny. Gdy parametr jest zaznaczony a właściciel posiada 100% udziałów, wtedy na deklaracjach PIT‑28(21), PU‑28M(2) i PU–28K(2) wykazywane będą przychody z tytułu najmu prywatnego.

Do ustawień Podatki > Inne od roku 2018, dodano nowy parametr podatkowy Limit przychodów z najmu prywatnego, z domyślną wartością 100000 zł.
Przychody z najmu prywatnego na deklaracji PIT-28 wykazywane będą:

 • według stawki ryczałtu 8,5% do wysokości Limitu przychodów z najmu prywatnego,
 • według stawki ryczałtu 12,5% powyżej Limitu przychodów z najmu prywatnego.

 

Zmiany w wersji 2018

 

Link

 

Zmiany w wersji Mała Księgowość Start 2015.a

 • Nowe formularze deklaracji podatkowych
 • Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES
 • Obsługa 50% odliczenia VAT
 • Rejestracja dokumentu z odliczeniem VAT 50%
 • W Ustawieniach zakładka VAT została rozszerzona o dwie dodatkowe opcje: Odliczenie VAT i Związek zakupu VAT.
 • Rodzaje zakupu VAT
 • Koszty wynagrodzeń - W programie Mała Księgowość zwiększono elastyczność działania programu w zakresie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem do 10 - tego dnia następnego miesiąca.
 • Zmodyfikowano operację księgowania wynagrodzeń umożliwiając w ten sposób zaksięgowanie
  wynagrodzeń wypłacanych zgodnie z regulaminem w następny m miesiącu
 • Wypłata wynagrodzeń i zapłata składek ZUS
 • Zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów Zestawienia zakupów
 • Raporty Graficzne – okno definiowania przedziałów

Zmiany w wersji 2014.a

 • Nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT - 40(19), PIT - 36(19), PIT - 36L(9), PIT/O(19), PIT/B(12), PIT - 28(17), PIT - 28/A(14), PIT - 28/B(12), PIT - 16A(7), PIT - 4R(4), PIT - 11(20), PIT - 2. Został również zmieniony adresat deklaracji jest nim Urząd Skarbowy, a nie jego naczelnik.
 • Zmiany w rejestracji wynagrodzeń z praw autorskich: Dostosowano sposób rejestracji wynagrodzeń z praw autorskich tak, żeby zapewnić obsługę obowiązującego od 2013 roku ograniczenia na limit kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń z tytułu praw autorskich.
 • Modyfikacja rejestracji składek ZUS właścicieli. Dotychczasowe podstawy wymiaru dla ubezpieczeń społecznych 1 i 2 zostały zastąpione: Podstawą wymiaru dla ubezpieczeń społecznych , Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia chorobowego oraz Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia wypadkowego . Współpraca z nową wersją programu Płatnik.
 • Zmodyfikowany został zapis elementów składek ZUS i eksport deklaracji ZUS w formacie umożliwiającym wczytanie do nowej wersji programu Płatnik. Wprowadzone zostały poprawki do słowników kodów tytułów ubezpieczenia i zawodów dostosowujące je do zmian kodów w programie Płatnik.
 • Rozszerzona możliwość tworzenia zestawień z okna KPiR i Ryczałt. Podczas ustalania parametrów tworzenia zestawień z okien KPiR i Ryczałt dodana została możliwość wyboru daty zdarzenia gospodarczego lub daty wpisu . Umożliwia to wybór daty, według której określany będzie zakres danych do przetworzenia.
 • Uwzględnianie remanentów w zaliczkach na podatek dochodowy właścicieli. Dodany został nowy parametr pracy grupy - Wpływ remanentów na zaliczki na podatek dochodowy .
 • Ułatwienie wprowadzania zapisów dla firm rozlicznych kasowo. Po wybraniu kontrahenta, który ma w opisie inny kraj pochodzenia niż Polska następuje automatyczna zmiana metody rozliczania VAT na MEMORIAŁOWĄ.
 • Poprawa obsługi automatycznego nadawania numerów zapisom: Zmieniona została obsługa edycji dokumentów w buforze numerowanych automatycznie na podstawie wzorca numeracji ustalonego w definicji zapisu (np. DWE). Zmiana numeru będzie teraz następować wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpi zmiana okresu numeracji (roku dla numeracji rocznej) .
 • Dostosowanie szerokości kolumn do wydruku KPiR tak, aby nie występowało zawijanie kwot większych niż 1000 000, zł.

Zmiany w wersji 2014

 • Zgodność z prawem podatkowym - Program jest dostosowany do wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami. W parametrach pracy dla grupy znajdują się parametry umożliwiające ustalenie domyślnego ustalenia dat w oknie Zapis .
 • Zmiana formularza załącznika ORD - ZU - Zmieniony został formularz załącznika ORD - ZU - Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT - 7, VAT - 7D i VAT - 7K na zgodny z aktualnym wzorem

NOWOŚĆ SYMFONIA PRO

to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji pr zygotowanych raportów.Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro. Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej.

Zmiany w wersji 2013.1d, 2013.1e

 • Zmiany formularzy deklaracji podatkowych
  Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8), VAT-8 (5), VAT-9M (3), VAT-12 (2) oraz usunięto z listy nieaktualną deklarację VAT-9.
 • Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych: Wprowadzono zmiany wydruków dostosowujące je do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zmiany w księgowaniu korekty niezapłaconych zobowiązań: Wprowadzone zostały zmiany w operacji księgowania korekty niezapłaconych zobowiązań, ułatwiające identyfikację korygowanych zobowiązań.
 • W wersji 2013.1e dodano nowy formularz deklaracji podatkowych VAT-UE (3) wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C. -> Zgodnie z rozporządzeniem nowe wzory aktualnie wymagane są tylko dla firm prowadzących obrót handlowy z podmiotami z Chorwacji. Dla innych przedsiębiorstw nowe wzory będą obowiązujące od 1 stycznia 2014.

Zmiany w wersji 2013.1a, 2013.1b, 2013.1c

 • Pełna obsługa metody
 • Obsługa korekty kosztów uzyskania przychodów 
 • Dodatkowy filtr w kartotece pieniędzy
 • Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych
 • Dodanie nowego parametru pracy grupy
 • 2013.1b Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT - 36 (18) , PIT - 36L (8) , VAT - 7 (13), VAT - 7D (4), VAT - 7K (7) oraz załącznik z zawiadomienie m o korekcie VAT - ZD (1)
 • 2013.1c Poprawka w wypełnianiu PIT 36L(8) - Poprawiono wypełnianie odpisu 1% dla OPP w elektronicznym formularz u deklaracji PIT - 36L (8 ) .

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość 2013.1 obejmują:

 • Zmiany parametrów w oknie Zapis

W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

 • Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych

Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację.

Uproszczona rejestracja kontrahenta
Podczas wprowadzania dokumentów w oknie Zapis możliwe jest bezpośrednie wpisanie podstawowych informacji o kontrahencie, bez potrzeby otwierania okna opisu kontrahenta.

 

 • Dodatkowe parametry we wzorach księgowań

W celu usprawnienia rejestracji dokumentów z różnymi momentami zaliczenia VAT wprowadzone zostały zmiany w oknie definiowania wzorów księgowania.

 • Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy

W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych.

 • Modyfikacja zakresu importowanych danych

Podczas importu danych z programu Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT

 • Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego

W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury.

 

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość 2013 obejmują:

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Dodanie klasyfikacji analitycznej: Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów.
 • Obsługa przelewów elektronicznych: Funkcjonalność e-Przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbierania wyciągów.

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012.1 obejmują:

 • aktualizację formularzy deklaracji podatkowych: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O
 • aktualizację form elektronicznych (XML) deklaracji: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-4R, PIT-O
 • dostosowanie do zmienionej stawki rentowej
 • poprawienie jakości ewidencji remanentów
 • poszerzenie funkcjonalności rejestracji zdarzeń gospodarczych

więcjej informacji w pliku PDF - zobacz

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

1. Dodano możliwość współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty.

2. Zmiana algorytmu obliczania proporcji VAT.

3. Dodano nowy formularz deklaracji podatkowej PIT-11 (18).

4. Uwzględniono zmianę wersji szablonu elektronicznej deklaracji VAT-7K.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1c

1. Dodano nowe szablony w formacie XML do przesyłania drogš elektroniczną deklaracji podatkowych: VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6), VAT-8(4), VAT-9M(2).

2. Poprawiono naliczenie składek FP i FGśP podczas eksportu do ZUS DRA.

3. Poprawiono obsługę przekazywania kwot z okna świadczenia i przerwy do okna Wynagrodzenie.

4. W oknie zapis dla dokumentów zakupu pojawiajš się tylko zakupy oznaczone jako aktywne w panelu Zakupy VAT okna ustawień programu.

5. Usunięto nieprawidłowości wydruku raportu Rejestr zakupu za miesiąc - szczegółowy, w sytuacji, gdy w panelu Ewidencje ustawień firmy nie było zaznaczone pole Rozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupu.

6. Dla właścicieli uzyskujšcych przychody również z firm oznaczonych jako Inne źródło przychodu poprawiono w PU-5M rozliczanie sumarycznych przychodów ze wszystkich źródeł.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b

1. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6), VAT-8(4), VAT-9M(2).

2. Umożliwiono eksport deklaracji ZUS do Płatnika w formacie XML.

3. Dodano dwa nowe parametry pracy decydujące o tym, która data ma być przepisywana jako data wpisu do księgi lub ewidencji przychodów: "Wypełnianie daty wpisu kosztu" oraz "Wypełnianie daty wpisu przychodu".

4. Zaktualizowano adresy i numery rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas księgowania dokumentu z nieobowiązującą stawką VAT.

5. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

6. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-28(15), PIT-28/A(12), PIT-36(16) i PIT-36L(6) oraz załącznik PIT-O(17).

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

1. Umożliwiono korygowanie deklaracji VAT-UE.

2. Dodano załączniki VAT-ZZ, VAT-ZT oraz NAD-ZP do deklaracji VAT.

3. Dodano załącznik ORD-ZU do korekt deklaracji podatkowych.

4. Umożliwiono prowadzenie ewidencji wymaganej Ustawš o ochronie danych osobowych.

5. Rozszerzono współpracę z programami Symfonia Handel oraz Symfonia Faktura o import warto�ci walutowych do rejestrów VAT dokumentów walutowych.

6. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

7. Zmieniono sprawdzanie powtórzonych dokumentów.

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2010.b

1.Zmieniono urząd skarbowy w rozrachunkach z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników na urząd właściwy dla deklaracji PIT-4.

2.Na zestawieniach nierozliczonych dokumentów poprawiono wartości wykazywane w kolumnie „Do zapłaty”.

3.Poprawiono seryjne drukowanie dokumentów.

4.Zmieniono domyślny wydruk dowodów księgowych z tytułu umorzenia środków trwałych.

5.Poprawiono podsumowanie raportu „Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych”.

6.Poprawiono kwoty zbiorcze na raporcie „Korekta naliczonego podatku VAT”.

7.Na zbiorczych księgowaniach z rejestru sprzedaży VAT poprawiono wypełnianie kwoty zapisu.

8.Zmieniono procedurę tworzenia pliku XML na podstawie deklaracji PIT-11 w odpowiednich polach eksportując imię i nazwisko podatnika.

9.Przywrócono automatyczne wypełnianie opisu w rozrachunkach do zapisów księgowych.

 

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2010.a

1.Umożliwiono naliczanie i księgowanie różnic kursowych z tytułu rozrachunków walutowych.

2.Wprowadzono współpracę z modułem e-Deklaracje.

3.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(11), VAT-7D(2), VAT-7K(5), VAT-8(3), VAT-UE(2), VAT-UE/A(2), VAT-UE/B(2), VAT-UE/C(1).

4.Uaktualniono formularz druku przelewu do ZUS.

5.Poprawiono wypełnianie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2010

1.Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2.Umożliwiono rejestrowanie zapisów w walucie obcej. Nowa funkcjonalność pozwala na księgowanie dokumentów z podaniem wartości w walucie obcej oraz kursu ich przeliczenia, a nie tylko w walucie PLN.

3.Umożliwiono wprowadzanie wpłat i wypłat walutowych oraz tworzenie walutowych raportów płatności.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

1.Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych w formacie XML do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych: PIT-11(17), PIT-16A(5), PIT-36(14), PIT-36L(5), PIT-40(16), PIT-4R(3), VAT 12(1), VAT-7D(1), VAT-8(2), VAT-9(2), VAT-UE(1).

2.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-11(17) i PIT-4R(3).

3.Dodano nowy parametr księgowania kosztów umów o pracę, którego ustawienie pozwala zaksięgować te koszty w miesišcu ich zapłaty albo w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1

1.Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2.Umożliwiono tworzenie plików w formacie XML do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych.

3.Dokonano zmian umożliwiających prawidłowe naliczenie podatku wg nowej dwustopniowej skali podatkowej.

4.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT-7D(1), VAT-8(2), VAT 9(2), PIT-40(16), PIT-36L(5), PIT-36(14), PIT-B(10), PIT-28(14), PIT-16A(5).

5.Uaktualniono podstawy składek ZUS dla właścicieli.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009 a

1.Poprawiono funkcję obliczania planów amortyzacji środków trwałych. W procedurach konwersji danych wywołano odpowiednie metody diagnozujące.

2.Dodano możliwość rozliczania rozrachunków z tytułu obciążenia wynagrodzenia.

3.Przywrócono funkcje rozliczania należności dokumentami płatności przy imporcie dokumentów z programu Handel Premium.

4.Uaktualniono podstawy składek ZUS dla właścicieli.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009

1.Dodano rozrachunki z urzędami. Program umożliwia rejestrowanie oraz rozliczanie rozrachunków z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Ułatwi to kontrolę wysokości kosztów podlegających odliczeniu z tytułu wynagrodzeń oraz składek ZUS właścicieli i osób współpracujących.

2.Ulepszono rejestrację i księgowanie wynagrodzeń. Program umożliwia wskazanie kiedy zostały poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu Wypłaty wynagrodzenia, zapłaty składek ZUS, zapłaty zaliczki na podatek dochodowy i na tej podstawie dokonuje księgowania w poszczególnych miesiącach.

3.Dodano plan amortyzacji środków trwałych umożliwiając jednocześnie użytkownikom dokonywanie zmian wysokości miesięcznych rat amortyzacji. Umożliwiono zmianę parametrów amortyzacji w ciągu roku.

4.Dodano raport "Pełny plan amortyzacji", który prezentuje plan amortyzacji środka na przestrzeni poszczególnych lat, a nie tylko w bieżącym roku.

5.Umożliwiono utworzenie jednego zbiorczego zapisu w KPiR dotyczącego grupy zapisów z rejestru VAT sprzedaży.

6.W kartotece "Pieniądze" dodano możliwość szukania wg kodu pracownika i urzędu.

7.Dodano możliwość zwiększenia liczby znaczników raportem pomocniczym "Skrzat" menedżer znaczników.

8.Dodano dla wszystkich obiektów dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów) procedury: OnBeforeZnacznikChanged, OnAfterZnacznikChanged, OnBeforeRodzajChanged, OnAfterRodzajChanged, OnBeforeKatalogChanged, OnAfterKatalogChanged, OnAfterDelete do wykorzystania w tworzonych rozwišzaniach indywidualnych, rozbudowujšcych funkcjonalność programu do potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008.1a

1.Dodano nową stawkę VAT 6% dla faktur VAT RR.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008.1

1.Dodano nowe formularze deklaracji PIT-36(12) i PIT-36L(4).

2.Dodano nowy raport dla właściciela: Rozliczenie dochodów.

3.Umożliwiono ręczną zmianę numeru zapisu utworzonego na podstawie typu zapisów z ustawień programu. Zmiana możliwa jest dla zapisów w buforze, po odpowiednim ustawieniu parametru: Parametry pozycji i zasady numeracji \ Kontrola ciągłości numeracji dokumentów.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008a

1.Dodano nowe formularze deklaracji PIT-40(15), PIT-28(13), PIT-28/A(11), PIT-28/B(10) i PIT-16A(4).

2.Poprawiono synchronizację kontrahentów z danymi programu Handel Premium w wersji 2008.

3.Uaktualniono stawki podatków na obowiązujące od 2008 roku.

4.Uaktualniono stawki za kilometr przebiegu pojazdu.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008

1.Dodano wzorce księgowania. Po zdefiniowaniu wzoru i jego użyciu podczas wprowadzania dokumentu wystarczy uzupełnić dokument jedynie o kwotę i niezdefiniowane we wzorze elementy.

2.Zautomatyzowano wprowadzanie podstaw wymiaru składek ZUS dla właścicieli i osób współpracujących, poprzez umożliwienie wprowadzenie ich przy zamykaniu miesiąca na nowy miesiąc dla wszystkich właścicieli i osób współpracujących na podstawie danych z Ustawień programu.

3.Rozbudowano możliwości numerowania dla zapisów tworzonych na podstawie typów zapisów z Ustawień programu (np. Listy płac, Koszty użytkowania pojazdu, etc.) dodając obsługę numeracji z funkcjonalnością jak dla dokumentów płatności. Dodano analogiczną obsługę numeracji not odsetkowych.

4.Dodano możliwość grupowego wystawienia dokumentów płatności rozliczających wskazane przez użytkownika należności i zobowiązania.

5.Dodano możliwość grupowego drukowania dokumentów dla zaznaczonych zapisów księgowych i grupowego drukowania dokumentów płatności.

6.Wprowadzono obsługę importu transferów pieniężnych oraz dokumentów płatności wystawionych na pracowników i urzędy.

7.Dodano słownik opisów także dla dokumentów płatności.

8.Wprowadzono obsługę rozrachunków walutowych (zapisy w ewidencji księgowej i rejestrach VAT pozostają w złotych). Dodano słownik walut oraz słownik zawierający kursy walut. Dodano możliwość tworzenia zestawień rozrachunków w walucie.

9.Dodano półautomatyczny tryb importu danych, w którym program honoruje wszystkie zapisane uzgodnienia i nie żąda ich potwierdzenia, a przy braku uzgodnień sam ich nie dokonuje.

10.Wprowadzono możliwość utworzenia jednej deklaracji VAT z wielu firm w grupie, jeśli mają ten sam NIP.

11.Wprowadzono wzorce firm, możliwość ich zapisania i wykorzystywania takiego szablonu do utworzenia nowej firmy.

12.Dodano raport umożliwiający zmianę kodu wprowadzonego wcześniej podmiotu (kontrahenta, urzędu lub pracownika).

13.Dodano możliwość importowania nierozliczonych rozrachunków, bez zapisów w rejestrach dokumentów.

14.Zdjęto 8-znakowe ograniczenie na długość kodu firmy.

Zmiana ustawień składki rentowej w programach SYMFONIA Mała Księgowość

Użytkownicy programów SYMFONIA® Mała Księgowość, samodzielnie mogą dokonać zmiany ustawień naliczania tych składek.

Zmian należy dokonać w Ustawieniach programu, w gałęzi Podatki > Stawki ZUS

W górnej części prawego panelu okna ustawień, należy wybrać pierwszy miesiąc, za który rozliczenie składek ma być wykonane według nowych przepisów i zmienić wartość parametru "Ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonego" na 3,50%.

Tak ustalona wysokość parametru, będzie miała zastosowanie dla wszystkich miesięcy poczynając od miesiąca wybranego (aż do momentu dokonania kolejnych zmian - patrz niżej).

W styczniu 2008, będzie należało dokonać kolejnej zmiany w tym miejscu ustawień i wybierając okres

zmienić wartość parametru "Ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonego" na 1,50% a parametru "Ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę" na 4,50%.

 
 
 Zmiany programu Symfonia Faktura

Zmiany w wersji 2014

 • Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego: Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawien iach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru .
 • Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia): W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 ma rca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących’ dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych. Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień.W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień – Sposób fiskalizacji dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych.
 • Numer NIP Chorwacj i i nowy NIP Irlandii

Nowość Symfonia Pro

To nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w po staci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów.

 

Zmiany w wersji 2013.1a

 • Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży w Typach rejestrów: W oknie Rejestry sprzedaży w grupie Typy rejestrów w kartotece Ustawienia pojawił się czwarty rodzaj rejestru sprzedaży - Podlega VAT +180 dni.
 • Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży: Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.
 • Operacja grupowa Zmiana statusu faktury

Zmiany w programie Symfonia Faktura 2013.1 obejmują:

 • Kontrola biznesowa:Dodano narzędzie wspierające księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów programu handlowego, z możliwością exportu do programu MS Excel.
 • E-faktury - Zgoda domniemana: Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie zgody domniemanej lub zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Wydruk raportu Faktura uproszczona sprzedaży: Dodano nowe wydruki raportów sprzedaży - Dokument uproszczony.
 • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma: Dostosowano treść wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów.

Ponadto:

Poprawiono wyszukiwanie towarów podczas dodawania pozycji w dokumencie.

Zmiany w programie Symfonia Faktura 2013 obejmują:

 • Obsługa przelewów elektronicznych: W wersji 2013 program Faktura zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu programu Faktura z programem e-Dokumenty.
 • Nowe operacje grupowe kartoteki Pieniądze: Obsługa kartoteki Pieniądze została wzbogacona o operacje grupowe związane z przelewami elektronicznymi.
 • Import operacji bankowych (menu Firma): Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty lub wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego następuje automatyczny wybór kontrahenta.
 • Zmiany w oknie rozrachunku: Operacje związane z przelewami elektronicznymi dostępne są również w oknie Rozrachunek.
 • Zmiany w w oknie kontrahenta: Przelewy elektroniczne można przeglądać oraz zlecać również w oknie kontrahenta.
 • Zmiany w w rejestrze płatności: Istnieje możliwość wprowadzenia wpłaty/wypłaty do rejestru pieniężnego.
 • Nowa opcja w zestawieniu Należności i zobowiązania: Wiekowanie należności i zobowiązań można teraz wykonać na konkretny dzień.
 • Reorganizacja w menu Ustawienia: Poprawiona została ergonomia ustawień parametrów pracy.
 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
 • Nowy raport pomocniczy: Raport jest pomocny przy odtwarzania kopii bezpieczeństwa, które nie zostały zrobione jednocześnie i status dokumentów w programie handlowym i w e-Dokumentach jest różny.

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

1. Umożliwiono współpracę z programem Symfonia e-Dokumenty.

2. Dodano narzędzia umożliwiające wystawianie i wysyłanie faktur elektronicznych.

3. Poprawiono:

 • wystawianie faktury do paragonu w przypadku zmiany cen kartotekowych
 • tworzenie zestawienia "Płatności za okres" dla wybranego rejestru pieniężnego
 • wydruk dokumentu o charakterze "Rachunek w walucie", aby poprawnie prezentował podsumowanie dokumentu

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. W kartotece Towary dodano możliwość wyszukiwania wg stawki VAT.

5. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas wystawiania dokumentu z nieobowiązującą stawką VAT.

6. Dodano operację aktualizacji stawek VAT podczas wystawiania dokumentów z bufora.

7. Dodano funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie kontraktu zaliczkowego po zmianie stawek VAT.

8. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

9. Dodano możliwość podania nazwy fiskalnej towaru innej niż nazwa i kod w kartotece.

10. Rozszerzono działanie dotychczasowego parametru pracy �Sposób fiskalizacji faktur zaliczkowych� na wszystkie dokumenty sprzedaży. Jednocześnie została zmieniona jego nazwa na �Sposób fiskalizacji dokumentów�.

11. Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi: POSNET THERMAL HS FV EJ oraz Elzab MERA EFV.

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
1. Umożliwiono wystawianie faktur VAT sprzedaży w walucie obcej zarówno na podstawie cen netto, jak i brutto. Ponadto umożliwiono rejestrowanie na tych fakturach oddzielnych kursów waluty dla potrzeb podatku VAT oraz podatku dochodowego.

2. Umożliwiono rejestrowanie wpłat i wypłat pieniężnych w walucie obcej, zarówno kasowych jak i bankowych.

3. Zmieniono mechanizm dekretowania wartości netto dokumentów walutowych, aby automatycznie zaokrąglał wartości w PLN, tak by cały dekret był zbilansowany.

4. Umożliwiono zaznaczenie opcji �eksport usług� podczas wystawiania dokumentów charakterze �Faktura VAT� oraz �Faktura VAT w walucie� oraz ich korekt.

5. Dodano raporty pomocnicze umożliwiające uzupełnienie brakujących definicji typów dokumentów w aktualizowanych bazach.

6. Umożliwiono prowadzenie ewidencji wymaganej Ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Dodano raport zamieniający kody PKWiU na zgodne z klasyfikacją PKWiU 2008.

8. Umożliwiono wystawianie zamówień w walucie obcej na podstawie cen brutto.

9. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

10. Dodano współpracę z kasą fiskalną Elzab DELTA MAX.

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2010
1. Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2. Zmieniono sposób wprowadzania stanu początkowego nowoutworzonego rejestru pieniężnego.

3. Na wydruku korekty faktury zaliczkowej dodano opcję wyboru prezentacji ceny rzeczywistej lub z kontraktu. W przypadku wybrania prezentacji ceny, należy wybrać czy ma być prezentowana cena z kontraktu, czy z wystawionej do niego korekty.

4. Na wydruku faktury VAT w walucie dodano trzeci sposób prezentacji podsumowania dokumentu: prezentujący wartość netto i brutto w walucie obcej oraz kwotę VAT w PLN. Dotychczas możliwe było zaprezentowanie tylko wartości brutto w walucie obcej lub wszystkich trzech wartości w PLN.

5. Poprawiono wydruk raportu kasowego.

6. Dodano współpracę z drukarką fiskalną Elzab Omega.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Dodanie na formatkach towaru i kontrahenta nowej zakładki �Pozostałe� (nastąpiła też zmiana nazwy zakładki �Inne� na �Parametry� - także dla urzędów i pracowników) zawierającej do 8 pól tekstowych o długości 60 znaków do dowolnego wykorzystania. W parametrach pracy powstała gałąź �Nazwy pól�, w której można ustalić nazwy tych pól oraz sterować ich aktywnością/nieaktywnością. W zestawieniach dla towarów i kontrahentów dodano możliwość podsumowywania po polach dodatkowych.

2. Możliwość oddzielenia powišzania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową.

3. Rozbudowa funkcjonalności domyślnej jednostki miary. Możliwość wykorzystywania jednostki domyślnej w zestawieniach, w zestawach oraz własno�ciach pozycji dokumentu. W parametrach pracy w gałęzi �Inne� dodany nowy parametr pracy �Jednostka używana jako miano ilości� z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej lub jednostki domyślnej.

4. Zwiększenie możliwości wykorzystania jednostek miary dla Intrastatu. Możliwość wyboru jednostek intrastatowych na zestawieniach. W przypadku, gdy jednostki nie sš okre�lone � przyjmowany jest przelicznik równy 1.0, i jednostka ewidencyjna dla j. uzupełniającej (dla jednostki �masa� � zawsze jest to kg). Na formatce towaru, na zakładce Parametry, dla jednostek Intrastat została dodana możliwość wybrania jednostki miary dla jednostki uzupełniajšcej. Po wprowadzeniu przelicznika dane będą prezentowane na wydruku �Zestawienie obrotów dla Intrastat�.

5. Dodatkowe możliwości wyszukiwania dokumentów. Możliwość wyszukiwania dokumentów:

 • wyeksportowanych, nie wyeksportowanych
 • zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych
 • skorygowanych, nie skorygowanych
 • według daty sprzedaży lub daty wystawienia

W kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu: artykuł, usługa, zestaw.

6. Dodano nowe możliwości podsumowań w zestawieniach:

 • z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok,
 • dokumentów i zamówień dodano podsumowanie co typ płatności (rejestr pieniężny).

Dodano też opcję pozwalajšcš na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty sprzedaży lub daty wystawienia.

7. Umożliwienie wprowadzania cen indywidualnych w walucie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

8. Wprowadzenie możliwości użycia kursu walutowego znajdującego się w tabeli kursów, bez umieszczania go w tabeli kursów jako kursu z dnia bieżšcego. Przy wprowadzaniu dokumentów opcja �Użyj� wykorzystuje wybrany kurs bez jego zapisywania jako bieżšcego, a opcja �Zapisz� wykorzystuje kurs z jednoczesnym wpisaniem go do tabeli kursów.

9. Możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na korektach dokumentów sprzedaży. Operacja jest dostępna z menu kontekstowego w oknie dokumentu i podlega sprawdzeniu prawa �Edycja wystawionego dokumentu� oraz parametru pracy �Ochrona dokumentów wyeksportowanych do FK�.

10. Możliwość podejrzenia kodu towaru w oknie dokumentu korygującego.

11. Umożliwienie generowania wydruków dokumentów w formacie PDF dla grupy zaznaczonych dokumentów.

12. Umożliwienie dodania dowolnego tekstu w stopce wydruków dokumentów.

13. Dodanie możliwości wstawienia znaku graficznego w miejscu pieczęci firmy na wydrukach dokumentów.

14. Dodanie raportu pomocniczego, który umożliwia dodanie nowych typów dokumentów w oparciu o standardowš definicję tych typów.

15. Wprowadzenie oprócz trybów ręcznego i automatycznego, dodatkowego półautomatycznego trybu importu danych. W trybie półautomatycznym program honoruje wszystkie istniejšce uzgodnienia, natomiast sam nie tworzy nowych uzgodnień, są one tworzone wskazaniem odpowiednich danych przez Użytkownika.

16. Dodanie możliwości szybkiego wyszukania Rodzaju na liście rozwijalnej w formatce Towaru, poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy.

17. Dodano możliwość wydruku korekty faktury zaliczkowej, nie zawierajšcego pozycji towarowych w części zaliczkowej.

18. Zwiększona ergonomia okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami, dodatkowo kliknięcie na rok lub miesiąc pozwala ustalić go z listy.

19. Dodanie możliwości skopiowania notatki podczas kopiowania dokumentu do bufora.

20. Dołożona została obsługa kas fiskalnych POSNET Mobile, POSNET NEO, POSNET COMBO L oraz drukarek fiskalnych POSNET Temo i Elemis Giga.

21. Dodanie dla wszystkich obiektów dla których sš procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów, towarów ...) procedury int Sub OnAfterDelete(long lId) do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu pod potrzeby konkretnego klienta.

22. Do importu dokumentów przy pomocy rekordu IORec z poziomu języka raportów doszła możliwość tworzenia dokumentów płatności. Opis dodatkowych pól znajduje się w dokumencie AmFp-Import_specjalny.rtf

Zmiany wprowadzone w wersji 2007

1. Rozrachunki walutowe. W typie dokumentu pojawiła się nowa opcja dzięki której wystawiane dokumenty walutowe (takie jak DEX, WDT, FVW, REX oraz ich korekty) zamiast rozrachunku złotówkowego, mogą generować rozrachunek w walucie. Dokument z rozrachunkiem walutowym jest dekretowany i przesyłany do programu finansowo księgowego w walucie.

2. Został rozszerzony, z 3 do 4 znaków, skrót typu dokumentu.

3. W oknie typu dokumentu pojawia się nowe pole "Opis" które można wykorzystać na wydruku dokumentu w miejscu drukowania nazwy dokumentu. Dzięki temu nazwy typów dokumentów zdefiniowane w programie są niezależne od tych które pojawią się na wydruku.

4. Procedury wywoływane z okien dokumentów poprzez skrót Alt+0-9 dodatkowo przekazują identyfikator pozycji o ile kursor znajdował się na pozycji. Dokładniejszy opis znajduje się w dokumencie: Amfp-Procedury języka raportów.rtf

5. Pozycje typu "nie podlega" na dokumentach WDT i DEX zostały wydzielone od pozostałych, w oknie dokumentu i na wydrukach, analogicznie jak w innych dokumentach sprzedaży.

6. Nowa wersja sterownika drukarki do generowania wydruków PDF.

7. Możliwość zmiany maksymalnej liczby dołączonych firm poprzez odpowiedni wpis do pliku amfp.ini - dotychczas na stałe można było dołączyć maksymalnie 10 firm: [Firma] MRUCount=15

8. Zmiana w danych firmy użytkownika programu: dołożone zostało pole notatki. Wydruk notatki z danych firmy pojawił się również jako dodatkowa opcja w ustawieniach wydruku.

9. Dodany wydruk dokumentu eksportowego korygującego w języku angielskim.

 
 
 Zmiany programu Symfonia Handel

Zmiany w wersji 2019 Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn)

Anonimizacja danych (RODO)
Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO). W związku z tym w programie dodano raport umożliwiający całkowitą anonimizację danych kontrahentów, osób kontaktowych, pracowników oraz odbiorców dokumentów.

Raport Anonimizacja danych uruchamiany jest w kartoteki raportów z katalogu System > Pomocnicze.

Anonimizacja oznacza zmianę danych kontrahenta tak, aby nie dało się go rozpoznać. Podstawowe dane takie jak nazwa kontrahenta, imię i nazwisko, NIP są nadpisywane, a pozostałe dane są kasowane. Operacja usuwa dane kontrahentów również na dokumentach bieżących oraz nierozliczonych. Przed przystąpieniem do anonimizacji danych zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa.

Inne zmiany:

 • Naprawiono operację Zmiana cen wybranych towarów.
 • Naprawiono obsługę synchronizacji z FK kontrahentów posiadających taki sam numer REGON.
 • Naprawiono integrację z FK kontrahentów z kraju innego niż Polska.
 • Usunięto błąd naliczenia VAT dla kolejnej korekty faktury zaliczkowej.
 • Naprawiono funkcję uaktualniającą status kontrahenta w VAT, po jego weryfikacji.
 • Raport JPK_MAG, w przypadku nie wprowadzenia kontrahenta na dokumentach WZ do paragonów, zamiast pustej wartości wykaże wartość BRAK.
 • Usunięto przypadki błędnego import z GUS ulicy i miejscowości poczty.
 • Naprawiono przeliczanie wartości w walucie na PLN przy imporcie dokumentu walutowego za pomocą funkcji IORec.

Zmiany w wersji 2016 Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn)

 • Został wprowadzony nowy tryb pracy- Sprzedaż detaliczna
 • Opcja pracy użytkownika - z wprowadzoną licencją typu detal, każdy z użytkowników może mieć dostęp do okna sprzedaży detalicznej
 • Uprawnienia użytkownika detalu 4 Kopiowanie ustawień użytkownika – ustawienia wydruku użytkownika detalu
 • Promocje okresowe zależne od ilości sprzedawanych towarów - W poprzednich wersjach programu Handel funkcjonalność promocji okresowych nie wiązała się z ilością sprzedawanych towarów. Aktualnie promocje czaso we definiowane są również, jako promocje zależne od ilości .
 • Definiowanie i zarządzanie wieloma typami cen
 • Przesyłanie paragonów do Finanse i Księgowość, jako jeden dokument zbiorczy
 • Dodana została Współpraca z programem eHandel - sprzedaż internetowa
 • Współpraca z Sage Drive

Zmiany w wersji 2015, 2015a, 2015b

 • Wersja 2015b: Nowa stawka podatkowa VAT: „NP - Nie podlega”. Mozliwość użycia "NP" na fakturze VAT jedynie z taka stawką.
 • Optymalizacja procesu związanego z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem
 • Logowanie – lista firm sortowana alfabetycznie
 • Wersja 2015.a Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES
 • Raporty graficzne - zmiana obsługi okna definiowania przedziałów
 • Wersja 2015 14 Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E 14

Zmiany w wersji 2014, 2014a

 • Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego - Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru. 
 • Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) - W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących’ dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych.
 • Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień - W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień – Sposób fiskalizacji dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych.
 • Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady) - Nowy sposób definiowanie dokumentu do ewidencji faktury nabycia z samoopodatkowaniem VAT.
 • Ewidencja kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań w KPiR - W kartotece Towary / Operacje / Inwentaryzacja / Nowy arkusz w arkuszu Inwentaryzacja wg dosta w dochodzi kolumna z numerem faktury.
 • Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii - Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta
 • 2014a: Program zapewnia obecnie współpracę z drukarką fiskalną INNOVA DF - 1 FV , dzięki czemu można umieszczać NIP nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie)

NOWOŚĆ SYMFONIA PRO

to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji pr zygotowanych raportów.Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro. Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej.

Zmiany w wersji 2013.1a, 2013.1b

 • Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży w Typach rejestrów: W oknie Rejestry sprzedaży w grupie Typy rejestrów w kartotece Ustawienia pojawił się czwarty rodzaj rejestru sprzedaży - Podlega VAT +180 dni.
 • Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.
 • Metoda kasowa – nowe pole "Data zakupu" na dokumencie zakupu.
 • Nowe słowniki: Kody izb celnych oraz Kody rodzajów transakcji Intrastat.
 • Operacja grupowa Zmiana statusu faktury

2013.1.b

 • Kontrola biznesowa kosztów zakupu towarów
  Kolejny raport wspierając y księgow ość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów zakupu , z możliwością eksportu do programu MS Excel.
 • Nowe opisy pola daty sprzedaży na wydruku dokumentu sprzedaży. Okno Dokumentu sprzedaży – Wybór wydruku dokumentu (Przycisk Drukuj) – Ustawienia wydruku .

Zmiany w programie Symfonia Handel 2013.1 obejmują:

 • Kontrola biznesowa

Dodano narzędzie wspierające księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów programu handlowego, z możliwością eksportu do programu MS Excel.

 • E-faktury - Zgoda domniemana

Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie zgody domniemanej lub zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.

 • Faktura uproszczona zakupu

Umożliwiono prosty i szybki sposób zaewidencjonowania faktury uproszczonej poprzez podanie w nowym oknie: wartości brutto oraz kwoty podatku VAT. Na tej podstawie program obliczy stawkę podatku VAT oraz wartość netto.

 •  Wydruk raportu Faktura uproszczona sprzedaży

Dodano nowe wydruki raportów sprzedaży - Dokument uproszczony.

 • Faktura zakupu wystawiona przez nabywcę

Możliwość wystawienia przez nabywcę faktury zakupu w imieniu sprzedawcy i zarejestrowanie jej od razu w kartotece zakupu. Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma 7 Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów

 

Ponadto:

1. Poprawiono zestawienie Rotacja towarów, aby pomijało dokumenty anulowane.

2. Poprawiono wyszukiwanie towarów podczas dodawania pozycji w dokumencie.

 

Zmiany w programie Symfonia Handel 2013 obejmują:

 • Obsługa przelewów elektronicznych: W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu z programem e-Dokumenty/e-Przelewy.
 • Nowe operacje grupowe: W kartotece Pieniądze pojawiła się nowa operacja grupowa Zlecanie przelewów. Program zleca przelewy elektroniczne dla wybranych dokumentów z kartoteki.Import operacji bankowych z e-Przelewów
  Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty i wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego nastepuje automatyczny wybór kontrahenta. 
 • Zmiany w oknie rozrachunku: W oknie rozrachunku dodano nowy przycisk Operacje. Po jego wybraniu otwiera się lista poleceń związanych między innymi z przelewami elektronicznymi.
 • Zmiany w oknie kontrahenta: W oknie rozrachunku po wybraniu przycisku Operacje otwiera się lista poleceń wśród których znajduje się nowe polecenie Zleć e-Przelew. Umożliwia zlecenie przelewu dla wybranego kontrahenta z okna danych kontrahenta. Przelew zostanie wypełniony danymi kontrahenta, rachunkiem bankowym kontrahenta, danymi firmy i rachunkiem bankowymi firmy (podanym w ustawieniach programu). 
 • Zmiany w rejestrze płatności: W oknie Płatności można obecnie z listy rozwijanej dostępnej po kliknięciu piktogramu obok pola Kod kontrahenta wybrać dodatkowo opcję Rejestr. Pozwala to na zlecenie przelewów do e-Przelewów z poziomu: zobowiązania, kontrahenta (pracownika, urzędu) lub rejestru.
 • Nowa opcja w zestawieniu Należności i zobowiązania: W oknie zestawienia Należności i zobowiązania za okres dostępnym w Zestawieniach w kartotece pieniędzy dodano nową opcję: Zestawienie na dzień. Pozwala to na wybranie z rozwijanego kalendarza daty ‘na dzień’ przygotowania zestawienia przez program.
 • Reorganizacja w menu Ustawienia: Aby ujednolicić strukturę poleceń dostępnych w menu Ustawienia wprowadzono zmiany umiejscowania grupy ustawień dotyczących Parametrów pracy firmy. Zostały one wydzielone z okna Danych firmy bezpośrednio na gałązkę Ustawień, co zapewnia większą ergonomię pracy z programem.
 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji. Jako domyślny dostępny jest schemat charakterystyczny dla linii Symfonia. Istnieje możliwość ustawienia schematu Systemowego korzystającego z ustawień systemu Windows 
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012.a

1. Poprawiono:

 • import dokumentów z pozycjami o typie ‘usługa’ szablonem hmisklep.ams.
 • wyświetlanie wyniku w polu "Kwota do Zapłaty" na dokumencie Faktura VAT RR pojawiającym się po naliczeniu wpłat na Fundusz Promocji Rolnej.
 • wystawianie dokumentu magazynowego na podstawie faktury mającej korektę iloœci i stawki VAT.
 • przeliczenie pozycji faktury będącej kompletem po zmianie kursu waluty dokumentu.
 • przesyłanie dokumentu sprzedaży dla obrotu złomem do programu FK.
 • wydruk dokumentu Faktura korygująca, wydruk dokumentu DEX w języku angielskim oraz o wydruk dokumentu inwentaryzacji.

2. Oraz:

 • podczas wystawiania faktury do paragonu rejestr pieniężny jest przepisywany obecnie z paragonu.
 • na raporcie Lista kontrahentów z wyborem kolumn (kartoteka kontrahentów) pojawia się osobna kolumna z kodami pocztowymi.
 • zmiana trybu rezerwacji we właściwościach pozycji nie powoduje usunięcia rabatów wprowadzonych dla promocji okresowych.

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

1. Umożliwiono współpracę z programem Symfonia e-Dokumenty.

2. Dodano narzędzia umożliwiające wystawianie i wysyłanie faktur elektronicznych.

3. Zapewniono możliwość importu faktury elektronicznej.

4. Rozszerzono funkcjonalność o możliwości współpracy z programem Sage ACT! za pomocą raportu Współpraca z programem ACT!. Dzięki temu Handel na podstawie informacji o szansach uzyskiwanych z programu ACT! może przygotować dokumenty zamówień obcych w buforze kartoteki dokumentów sprzedaży.

5. Poprawiono:

 • wystawianie faktury do paragonu w przypadku zmiany cen kartotekowych
 • ponowny import w centrali dokumentu wystawionego w oddziale
 • wykonanie inwentaryzacji wg dostaw
 • wystawianie korekty faktury wewnętrznej
 • tworzenie zestawienia "Płatności za okres" dla wybranego rejestru pieniężnego

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a

1. Poprawiono:

 • Wystawianie "Faktury nabycia" na podstawie "Zamówienia własnego w walucie", aby nie ulegała zmianie dokładność ceny jednostkowej.
 • Wydruk dokumentu "Rachunek sprzedaży w walucie".
 • Wydruk dokumentu "Faktura zaliczkowa".
 • Wydruk dokumentu "Faktura korygująca".
 • Wydruk dokumentu "Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów".
 • Sprawdzanie poprawności użytej stawki VAT w dokumencie "Faktura wewnętrzna" wystawianym do "Faktury nabycia" tak, aby weryfikacja następowała na podstawie daty wejścia do rejestru VAT należnego.

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. W kartotece Towary dodano możliwość wyszukiwania wg stawki VAT.

5. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas wystawiania dokumentu z nieobowiązującą stawka VAT.

6. Dodano operację aktualizacji stawek VAT podczas wystawiania dokumentów z bufora.

7. Dodano funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie kontraktu zaliczkowego po zmianie stawek VAT.

8. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

9. Rozszerzono działanie dotychczasowego parametru pracy �Sposób fiskalizacji faktur zaliczkowych� na wszystkie dokumenty sprzedaży. Jednocze�nie została zmieniona jego nazwa na �Sposób fiskalizacji dokumentów�.

10. Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi: POSNET THERMAL HS FV EJ oraz Elzab MERA EFV.

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

UWAGA! Pełny opis i komentarz do wprowadzonych zmian, znajduje się w dokumentacji programu, w pliku HMP_zmiany.pdf

1. Umożliwiono wystawianie faktur VAT sprzedaży w walucie obcej zarówno na podstawie cen netto, jak i brutto. Ponadto umożliwiono rejestrowanie na tych fakturach oddzielnych kursów waluty dla potrzeb podatku VAT oraz podatku dochodowego.

2. Umożliwiono wystawianie faktur VAT zakupu w walucie obcej zarówno na podstawie cen netto, jak i brutto. Ponadto umożliwiono rejestrowanie na tych fakturach oddzielnych kursów waluty dla potrzeb podatku VAT oraz podatku dochodowego.

3. Umożliwiono rejestrowanie wpłat i wypłat pieniężnych w walucie obcej, zarówno kasowych jak i bankowych.

4. Zmieniono mechanizm dekretowania wartościi netto dokumentów walutowych, aby automatycznie zaokrąglał wartości w PLN, tak by cały dekret był zbilansowany.

5. Dodano raporty pomocnicze umożliwiające uzupełnienie brakujących definicji typów dokumentów w aktualizowanych bazach.

6. Umożliwiono wystawianie zamówień w walucie obcej na podstawie cen brutto.

7. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

8. Dodano współpracę z kasą fiskalną Elzab DELTA MAX.

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

UWAGA! Pełny opis i komentarz do wprowadzonych zmian, znajduje się w dokumentacji programu, w pliku HMP_zmiany.pdf

1. Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2. Dodano obsługę naliczania wpłat na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. Nowa funkcjonalność umożliwia przypisanie do każdego towaru określonego funduszu promocji rolnej oraz naliczenie wpłaty na ten fundusz podczas wprowadzania zakupu tego towaru.

3. Rozbudowano funkcjonalność łączenia towarów z dostawcami o możliwość przypisania grupy towarów wybranemu dostawcy.

4. Dodano możliwość ustawienia poziomów stanów minimalnych i maksymalnych w poszczególnych magazynach jedna operacja dla grupy zaznaczonych towarów.

5. Poprawiono algorytm szacowania zapotrzebowania z uwzględnieniem stanów minimalnych oraz zamówień własnych.

Nowe funkcje w programie Handel Premium w wersji 2010

1. Automatyzacja generowania zamówień do dostawców. Nowa funkcjonalność pozwala na oszacowanie zapotrzebowania na dany towar na podstawie istniejących zamówień od klientów, rezerwacji ręcznych, niewydanych faktur sprzedaży oraz stanów minimalnych, a następnie na tej podstawie umożliwia wygenerowanie zamówień do dostawców.
2. Promocje okresowe. Nowa funkcjonalność pozwala na rejestrowanie w programie promocji "cenowych lub rabatowych " obowiązujących w danym okresie czasu. Promocje mogą obowiązywać dla wszystkich kontrahentów, ale można również wprowadzić promocję dla określonej grupy kontrahentów.

3. Umożliwiono wydrukowanie na dokumencie magazynowym notatki przypisanej do rodzaju dokumentów magazynowych

4. W ustawieniach wydruku "Faktura VAT korygująca" dodano opcję "Stan rozliczenia z dnia wystawienia", umożliwiającą wydrukowanie na duplikacie faktury wartości do zapłaty z dnia wystawienia dokumentu.

Nowe funkcje w programie Handel Premium w wersji 2009.c

1. Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Elemis Giga.

Nowe funkcje w programie Handel Premium w wersji 2009.b

1. Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po kodzie i nazwie w sposób „*XXXX”. Do tej pory gwiazdka działała na końcu.

2. Poprawiono synchronizację kontrahentów oraz rozrachunków między Symfonia Handel Premium a Symfonia finanse i Księgowość Premium.

3. Poprawiono kalkulację ceny oraz rabatów kompletu na dokumentach.

4. Poprawiono wydruk korekty faktury zaliczkowej.

5. Poprawiono algorytm obliczania wartości korekty faktury wewnętrznej w przypadku całkowitego zwrotu towaru.

6. Zmieniono metodę zaokrąglania cen na dokumencie sprzedaży krajowej wystawionym na podstawie zamówienia w walucie.

7. Poprawiono algorytm przeliczania z waluty obcej na PLN wartości pobieranej do deklaracji Intrastat.

8. Usprawniono kopiowanie do bufora dokumentów przesunięcia międzymagazynowego.

Nowe funkcje w programie Handel Premium w wersji 2009.a

1. Poprawiono działanie zestawienia „Stany magazynowe na dzień”.

2. Umożliwiono dodanie nowej pozycji podczas wystawiania korekty kontraktu.

3. Poprawiono wydruk dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.  

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1.Dodanie nowych praw użytkownika pozwalających na ochronę danych dotyczących wartości nabycia towarów przed dostępem ze strony Operatorów nieuprawnionych do pozyskiwania tej informacji. Użytkownik, który nie posiada takich uprawnień może wystawiać dokumenty magazynowe, ale wyłącznie ilościowe. Nie może również wprowadzać ani przeglądać dokumentów zakupu a także ma ograniczony dostęp do zestawień prezentujących wartość towarów w cenach zakupu.

2. Dodanie możliwości automatycznego przepisania kosztu zakupu towaru z faktury zakupu na powiązane z nią dokumenty PZ, bez konieczności edycji każdego z nich.

3. Umożliwienie generowania wydruków dokumentów w formacie PDF dla grupy zaznaczonych dokumentów.

4. Dodanie możliwości dodawania i używania słowników dla dodatkowych pól w kartotece kontrahentów i towarów.

5. Dodanie wydruków prezentujących listę faktur wewnętrznych zakupu oraz sprzedaży.

6. Umożliwienie dodania dowolnego tekstu w stopce wydruków dokumentów.

7. Dodanie możliwości wstawienia znaku graficznego w miejscu pieczęci firmy na wydrukach dokumentów.

8. Dodanie raportu pomocniczego, który umożliwia dodanie nowych typów dokumentów w oparciu o standardową definicję tych typów.

9. Dodanie możliwości użycia na wydruku Lista towarów z wyborem kolumn jednostki domyślnej oraz jednostek dla Intrastatu.

10. Dodanie możliwości skopiowania notatki podczas kopiowania dokumentu do bufora.

11. Możliwość podejrzenia kodu towaru w oknie dokumentu korygującego.

12. Umożliwienie sortowania po nazwie towaru w oknie inwentaryzacji.

13. Nowe procedury zdarzeniowe związane ze zmianą znacznika, rodzaju i katalogu elementom kartotek, do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu do potrzeb konkretnego klienta.

14. Do importu dokumentów przy pomocy rekordu IORec z poziomu języka raportów doszła możliwosć tworzenia dokumentów płatności. Opis dodatkowych pól znajduje się w dokumencie AmHm-Import_specjalny.rtf

UWAGA! Program Handel Premium w wersji 2009 współpracuje z programem Finanse i Księgowość Premium wyłącznie w wersji 2008b oraz 2009.

Zmiany wprowadzone w wersji 2008c

1. Dodano nową stawkę VAT 6% obowiązującą od 1.05.2008 dla faktur VAT RR.

UWAGA! Jeśli w programie została już zdefiniowana stawka 6% VAT, przed aktualizacją danych firmy, należy zmienić wartość tej stawki korzystając z dotychczasowej wersji programu.

2. Dołożona została obsługa kas fiskalnych POSNET Mobile, POSNET NEO oraz POSNET COMBO L.

Zmiany wprowadzone w wersji 2008b

1. Możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na korektach dokumentów sprzedaży. Operacja jest dostępna z menu kontekstowego w oknie dokumentu i podlega sprawdzeniu prawa "Edycja wystawionego dokumentu" oraz parametru pracy "Ochrona dokumentów wyeksportowanych do FK".

Zmiany wprowadzone w wersji 2008a

1. Na formatkach towaru i kontrahenta nową zakładkę ‘Pozostałe’ (nastąpiła też zmiana nazwy zakładki ‘Inne’ na ‘Parametry’ - także dla urzędów i pracowników) zawierającej do 8 pól tekstowych o długości 60 znaków do dowolnego wykorzystania. W parametrach pracy powstała gałąź ‘Nazwy pól’, w której można ustalić nazwy tych pól oraz sterować ich aktywnością/nieaktywnością. W zestawieniach dla towarów i kontrahentów dodano możliwość podsumowywania po polach dodatkowych.

2. Dodatkowe możliwości w zakresie poufności danych. Użytkownikom nie posiadającym uprawnień do magazynu można odebrać możliwość zobaczenia na liście dokumentów w kartotece, dokumentów wystawionych w tych magazynach oraz w kartotece towarów (i na dropie z towarami) stanów w magazynach do których nie ma uprawnień. Wówczas taki Użytkownik nie może też wykonywać zestawień dla wszystkich magazynów. Dodane zostało dodatkowe uprawnienie użytkownika pozwalające, mimo braku uprawnień do magazynu, na widok jak w dotychczasowych wersjach, czyli wszystkich dokumentów na liście, ale bez możliwości obejrzenia szczegółów dokumentów.

3. Możliwość oddzielenia powiązania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową. Odznaczenie powiązania powoduje, że cena ulegnie zmianie tylko przy dokonaniu zmiany ręcznie przez użytkownika w polu z marżą/narzutem lub wartością ceny.

4. Rozbudowę funkcjonalności domyślnej jednostki miary. Możliwość wykorzystywania jednostki domyślnej w zestawieniach, w kartotece towarów, dostaw towarów (także na formatce towaru w polu ilość oraz na formatce dostawy), na listach opuszczanych z ilościami, w zestawach i kompletach, w rezerwacjach, inwentaryzacji oraz własnościach pozycji dokumentu. W parametrach pracy w gałęzi „Inne” dodany nowy parametr pracy „Jednostka używana jako miano ilości” z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej lub jednostki domyślnej.

5. Zwiększenie możliwości wykorzystania jednostek miary dla Intrastatu. Możliwość wyboru jednostek intrastatowych na zestawieniach. W przypadku, gdy jednostki nie są określone – przyjmowany jest przelicznik równy 1.0, i jednostka ewidencyjna dla j. uzupełniającej (dla jednostki ‘masa’ – zawsze jest to kg). Na formatce towaru, w zakładce ‘Parametry’, dla jednostek intrastatowych została dodana możliwość wskazania, która z jednostek ma być używana w deklaracji, aby można było wprowadzić przeliczniki dla obu jednostek.

6. Możliwość ustalenia magazynu w rodzajach dokumentów. Dokument tworzony z rodzaju tworzy się domyślnie w zdefiniowanym w rodzaju magazynie, a jeśli to pole jest niewypełnione, jak dotąd, w magazynie bieżącym.

7. Rozbudowę algorytmu szacowania kosztu przy wyznaczaniu rentowności sprzedaży, dla której towary nie zostały jeszcze wydane.

8. Możliwość zmiany kursu waluty na Fakturze wewnętrznej, wystawianej do dokumentu walutowego (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

9. Dodatkowe możliwości wyszukiwania dokumentów:

 • wyeksportowanych, nie wyeksportowanych
 • zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych
 • skorygowanych, nie skorygowanych
 • sprzedaży alternatywnie według daty sprzedaży lub daty wystawienia
 • w kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu: artykuł, usługa, zestaw, komplet

10. Nowe możliwości podsumowań w zestawieniach:

 • z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok
 • dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień dodano podsumowanie co typ płatności (rejestr pieniężny)

11. Nowe opcje w zastawieniach:

 • zakupu - pozwalająca na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty wprowadzenia, wpływu lub wystawienia (przez sprzedawcę),
 • sprzedaży - pozwalająca na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty sprzedaży

12. Umożliwienie wprowadzania cen indywidualnych w walucie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

13. Wprowadzenie możliwości użycia kursu walutowego znajdującego się w tabeli kursów, bez umieszczania go w tabeli kursów jako kursu z dnia bieżącego. Przy wprowadzaniu dokumentów opcja ‘Użyj’ wykorzystuje wybrany kurs bez jego zapisywania jako bieżącego, a opcja ‘Zapisz’ wykorzystuje kurs z jednoczesnym wpisaniem go do tabeli kursów.

14. Wprowadzenie oprócz trybów ręcznego i automatycznego, dodatkowego półautomatycznego trybu importu danych. W trybie półautomatycznym program honoruje wszystkie istniejące uzgodnienia, natomiast sam nie tworzy nowych uzgodnień, są one tworzone wskazaniem odpowiednich danych przez Użytkownika.

15. Możliwości szybkiego wyszukania Rodzaju na liście rozwijalnej w formatce Towaru, poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy.

16. Zmianę - zgodnie z uwagami użytkowników - nazwy pola daty zarejestrowania w programie, na formatce dokumentów zakupu, z ‘Data wystawienia’ na ‘Data wprowadzenia’.

17. Dodanie dla wszystkich obiektów dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów, towarów ...) procedury int Sub OnAfterDelete(long lId) do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu pod potrzeby konkretnego klienta.

18. Do importu dokumentów przy pomocy rekordu IORec z poziomu języka raportów doszła możliwość wyspecyfikowania dostaw, które ma tworzyć dokument w przypadku dokumentów przychodowych, lub z których ma rezerwować dokument w przypadku dokumentów rozchodowych. Opis dodatkowych pól znajduje się w dokumencie AmHm-Import_specjalny.rtf

19. Możliwość wydruku korekty faktury zaliczkowej, nie zawierającego pozycji towarowych w części zaliczkowej.

20. Przy eksportowaniu faktur z równoległymi księgowaniami magazynowymi z opcją nie eksportowania ponownego dokumentów, wyłączane z dekretów są także wcześniej wyeksportowane (nie jako księgowania równoległe do faktur) dokumenty magazynowe.

21. Zwiększoną ergonomia okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami, dodatkowo kliknięcie na rok lub miesiąc pozwala ustalić go z listy.

 
 
 Zmiany programu Płace premium

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Dodano nowe raporty:

 • Prawa autorskie
 • Rachunek za prawa autorskie
 • Umowa o dzieło
 • Rachunek za umowę o dzieło
 • Umowa z art. 13 pkt 7
 • Rachunek za umowę z art. 13 pkt 7
 • Umowa zryczałtowana
 • Rachunek za umowę zryczałtowaną

Sposób pobierania i zakres pobieranych danych został opisany w załączonym dokumencie Raporty kadrowe do MS Word dla Płac(2009).pdf.

2. Uaktualniono adresy i konta bankowe urzędów skarbowych według stanu na dzień 05-03-2008.

3. Przygotowano raport "Ustawienie parametrów na 2009", który ustawia wartości progów podatkowych oraz najniższe wynagrodzenie pracownika na stan od 01-01-2009. Raport ten należy wykonać przed założeniem pierwszego okresu płacowego na rok 2009.

4. Zaktualizowano raporty PIT-11 oraz PIT-40 do rozliczenia roku 2008.

5. Na raporcie "Przelew do US firmy" ustawiono zaokrąglanie kwoty zaliczek do pełnych złotych.

6. Poprawiono raport "Zaświadczenie o zarobkach". W niektórych przypadkach była drukowana niepoprawna data zatrudnienia.

7. Poprawiono generowanie "Listy płac" sklejanej, w przypadku, gdy na ostatniś stronę przechodzi tylko kolumna z imieniem i nazwiskiem, lista płac nie trzymała szerokości wiersza i nie można jej było dobrze skleić.

Zmiany wprowadzone w wersji 2008
1. Ustawiono nowe wartości podatkowe, ZUS na rok 2008.

2. Dodano nowe raporty:

 • Umowa o pracę
 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Umowa zlecenia
 • Rachunek za umowę zlecenia
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud.
 • Raport użytkownika

3. Wprowadzono mechanizm przygotowania i wykonania raportów umożliwiający wykonywanie wydruków bezpośrednio z programu Płace lub przy wykorzystaniu programu MSWord. Mechanizm ten został zastosowany do przygotowania raportów wymienionych w punkcie (2)

Zmiany wprowadzone w wersji  2007.1

1. Dostosowano program do zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie ulgi prorodzinnej.

Ustawa o podatku dochodowym po zmianach z września 2007 ustala prorodzinną ulgę podatkową w wysokości iloczynu liczby dzieci oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym. Czyli za rok 2007 o kwotę 1145,08. Możliwość uwzględnienia tej ulgi pojawiła się na deklaracji PIT-40 za rok 2007. W związku z tym w raporcie PIT-40 w programie Płace pojawiły się zmiany.

a) Elementy dodane na potrzeby raportu PIT-40 W celu umożliwienia uwzględnienia tej ulgi dodane zostały elementy:

 • Kwota ulgi na jedno dziecko - liczba dzieci do ulgi  oświadczenie
 • Ulga z tytułu wychowywania dzieci
 • PIT 40(2007) poz.78

oraz wzorzec "Ulga z tytułu wychowywania dzieci" i formuła "Minimum z różnicą". Wzorzec został dodany do grupy wzorców "03 Ulga podatkowa, koszty uzyskania, progi podatkowe". Wartość elementu "Kwota ulgi na jedno dziecko" została ustawiona w "Domyślnym systemie wynagrodzeń" Firmy na 1145,08. Do wzorca "Ulga z tytułu wychowywania dzieci" dodane zostały elementy "liczba dzieci do ulgi", i "Ulga z tytułu wychowywania dzieci".

b) Użycie elementów na PIT-40

W celu uwzględnienia ulgi na deklaracji PIT-40 należy założyć nowy okres płacowy do wyliczenia ulgi w grudniu 2007 zaznaczając opcję "bez kopiowania z innych okresów płacowych". W okresie tym należy przyporządkować pracowników do wzorca "Ulga z tytułu wychowywania dzieci". Dla pracowników należy poustawiać wartość elementu "liczba dzieci do ulgi"ośwadczenie" Tak przygotowany system pracownika umożliwia wykazywanie ulgi rodzinnej na raporcie PIT-40.

2. Dodano formułę "Procent z (narastająo w okresie podatkowym)" oraz użyto jej do obliczania wartośc wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia pod. doch. PIT-4 i PIT-8A. Do domyślego systemu wynagrodzeń firmy dodano naliczenia: "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-4" i "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-8A".

3. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.

4. Rozszerzono wsparcie migrowania danych z baz programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace. Zmodyfikowano raport "Esport danych w formacie XML" oraz dodano pliki z definicjami umożliwiającymi eksport danych do programu Kadry i Płace. Szczegółowy opis w dokumencie "Export danych w formacie XML - Symfonia Płace (2007).pdf"

5. Na oknie "Zbiorcze wprowadzanie danych" wywołanego dla pracowników z podkatalogu dodano przyciski Zapisz i Anuluj.

6. Poprawiono drukowanie deklaracji PIT:

a)Poprawiono drukowanie PIT-4R dla firm, w których naliczanie płac rozpoczęto w trakcie roku. Program niepotrzebnie wypełniał rubryki za miesiące w których nie naliczano wynagrodzeń w programie.

b) Poprawiono zaokrąglanie wynagrodzenia płatnika na PIT-4R z tytułu terminowej wpłaty podatku w przypadku występowania takiego wynagrodzenia w kilku okresach płacowych w jednym miesiącu.

c) Poprawiono wyliczanie wartości dochodu na PIT-40 (pozycja 39) dla przypadku pracowników, których przychód w niektórych miesiącach jest mniejszy od ustawowych kosztów uzyskania a w niektórych nieco wyższy. Wykazywany dochód czasami był większy niż różnica pomiędzy przychodem i kosztami uzyskania przychodu.

d) Poprawiono wykazywanie na PIT-40 składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu (pozycja 76). Pomyłkowo była wykazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia. Mogło skutkować to wykazywaniem niezerowych wartości składek w tej pozycji dla pracowników o niskich wynagrodzeniach (gdy składka podlegająca odliczeniu nie równa się składce do odliczenia).

7. Zmodyfikowano zakres danych wypełnianych w celu przygotowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS:

a) Na ZUS-ZUA w przypadku gdy nie wypełniono rodzaju dokumentu umieszczana jest wartość pusta.

b) Z zestawu elementów do wyrejestrowania z ZUS (element zgrupowany "Wyrejestrowanie ZWUA") usunięto nieużywane już elementy: 

 •  Tytuł kontyn. ubezpieczenia 
 •  data od: (kontyn. ub. emer. i rent.)

8. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanej na deklaracji ZUS RCA dla pracowników otrzymujących kilka wynagrodzeń w miesiącu (w kilku okresach płacowych). Niekiedy występowały rozbieżności w wysokości 1 grosza. Obecnie składka zdrowotna jest naliczana narastająco w miesiącu rozliczania ZUS z dokładnością do kodu tytułu ubezpieczenia (dla okresów z identycznym kodem tytułu ubezpieczenia).

9. Zmodyfikowano wydruk poleceń przelewów. W przypadku gdy drukowane są tylko dwa odcinki wtedy na jednej stronie wydruku umieszczane są dwa polecenia przelewu.

10. Zmodyfikowano wykazywanie wartości "liczba dni choroby w ciągu roku". Poprzednio wartości były sumowane z dokładnością do roku wypłaty (według okresów podatkowych). Obecnie wartości są sumowane dla roku bazowego (według okresów bazowych).

11. Dla wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło bez ZUS i umowy zlecenia bez ZUS dodano wyświetlanie na zakładce "Wynagrodzenia" pracownika elementu "zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. cyw.-pr."

12. Wprowadzono drobne poprawki do raportów:

a. Lista płac

b. Raport dla kierownika

c. Raport filtrujący po elemencie

Zmiany wprowadzone w wersji 2007.a

Uaktualnienie 2007.a w związku ze zmianami w wysokości składek na ubezpieczenie rentowe.

Podczas uaktualnienia do bazy programu wgrywane są dwa raporty:

- „Uaktualnienie składki rentowej od 1 lipca 2007”

- „Uaktualnienie składki rentowej od 1 stycznia 2008”.

Użytkownik programu Symfonia Płace Premium musi wykonać te raporty samodzielnie zgodnie z poniższą instrukcją.

Uaktualnienie składki rentowej od 1 lipca 2007r. W nowych firmach zakładanych wersją 2007.a parametry składek rentowych zostaną ustawione na obowiązujące od 1 lipca 2007 roku automatycznie. Nie ma potrzeby wykonywania tego raportu. W istniejących firmach raport „Uaktualnienie składki rentowej od 1 lipca 2007” należy wykonać przed utworzeniem pierwszego nowego okresu płacowego z okresem rozliczenia ZUS za miesiąc lipiec 2007. Raport ten ustawia wartości parametrów:

- „%składki na ubezpieczenie rentowe” na 10

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez płatnika” na 13/20

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego” na 7/20

 UWAGA! Wszystkie ustawione parametry są w domyślnym systemie wynagrodzeń.

Po wykonaniu raportu i utworzeniu okresu z rozliczeniem ZUS za lipiec 2007r. (lub jeśli taki okres już jest w firmie), należy na oknie Firma na zakładce System wykonać operację „skopiuj z domyślnego systemu wynagrodzeń”.

Taką samą operację należy wykonać we wzorcach „Właściciel ( wersja 2.6x Płace )", "Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )" i „Pracownik niepełnosprawny dla ZPChr” na zakładce System. Skopiować z domyślnego systemu wynagrodzeń do bieżącego miesiąca.

Ustawiono również we wzorcach "Właściciel ( wersja 2.6x Płace )" i "Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )" aktualne podstawy naliczania składki ZUS i składki zdrowotnej dla właściciela.

Uaktualnienie składki rentowej od 1 stycznia 2008r. Raport „Uaktualnienie składki rentowej od 1 stycznia 2008” należy wykonać przed utworzeniem pierwszego nowego okresu płacowego z okresem rozliczenia ZUS za miesiąc styczeń 2008. Raport ten ustawia wartości parametrów:

- „%składki na ubezpieczenie rentowe” na 6

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez płatnika” na 3/4

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego” na 1/4

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2007

1. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2007 (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-2).

2. Dodano raport „Eksport danych w formacie XML” do eksportu danych o pracownikach i wynagrodzeniach do formatu XML. Może on być stosowany do dowolnych celów, ale predefiniowane ustawienia raportu umożliwiają eksport danych z programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace.

3. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2007.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006

 1. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2006 (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B).

2. Dodano nową deklarację PIT za rok 2005: PIT-40.

3. Ustawiono zaokrąglanie podstawy opodatkowania i kwoty podatków od 1 styczna 2006 roku do pełnych złotych (Ustawa z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa)

4. Ustawiono nowe wartości podatkowe i ZUS na 2006 rok dla Firmy oraz dla wzorca „Zmienione progi podatkowe”.

5. Ustawiono nowe wartości dla wzorców "Właściciel ( wersja 2.6x Płace )" oraz "Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )".

6. Dodano pełną listę Urzędów Skarbowych z aktualnymi danymi adresowymi oraz numerami kont (przy pierwszym wejściu do firmy po wgraniu wersji 2006 pojawi się komunikat: Aktualizacja danych urzędów skarbowych. Stan z dnia 01-01-2006. W celu aktualizacji należy wybrać polecenie: Aktualizuj ).

7. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2006.

8. Dodano wydruk przelewów bankowych i do urzędu skarbowego w dwóch kopiach.

9. Umożliwiono stosowanie dowolnie długiej nazwy kopii bezpieczeństwa bazy danych (usunięto ograniczenie do 8 znaków).

10. Inne drobne zmiany.

 

Wersja 2006 jest płatnym uaktualnieniem

 
 
 Zmiany programu Symfonia Kadry i Płace

Zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2016, 2016.c, 2016d obejmują:

 • Umożliwiono regulację szerokości kolumn danych kadrowych. Domyślne ustawienia dostosowane są do długości nazw w nagłówkach kolumn.
 • Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych - zostało wprowadzone zabezpieczenie przed zmianą naliczeń elementów płacowych liczonych narastająco w ramach miesiąca. Zrealizowane rozliczenia będą blokowane przed automatycznym przeliczeniem mogącym wystąpić , jeśli rozliczenianie są realizowane chronologicznie.
 • Poprawiono ergonomię komunikatów okien importu i eksportu danych z FK w formatach 2.0 i
  3.0/4.0.
 • Edycja zdarzeń a zamknięte okresy - W ramach otwartych okresów umożliwiono edycję daty zakończenia zdarze ń nieobecności , gdy ich rozpoczęcie wypada w zamkniętym okresie.Wartości danych kadrowych
 • Wartości elementów w podsumowaniach zestawień wg okresów
 • Rozwiązano błąd wykonania raportu ZUS Z - 3 z zaznaczoną opcją Pkt 6 i 7 – Prezentuj okresy tylko z danego roku , gdy pracownik nie ma zarejestrowanej choroby.
 • Poprawiono tworzenie wydruków raportów – na niektórych raportach widoczna była pusta ramka w ostatniej kolumnie.
 • 2016.c Urlopy rodzicielskie - zmiany w dodatkowych urlopach macierzyńskich, aktualizacja wniosków, podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
 • 2016.c Aktualizacja wzorów umów o pracę na czas określony
 • 2016.d:Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a
 • 2016.d:Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego - dodane elemnty placowe
 • 2016.d: Kalnedarz firmy na 2017r.

 

Zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2015, 2015.a, 2015b, 2015c obejmują:

 

Poprawki i zmiany w wersji 2015c

 • Skierowanie na badania – nowy wzór zgodny z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 poz 457)
 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 11(22), PIT - 8AR(5)
 • Została dodana usługa: Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych:
 • Wzorzec - Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie
 • Współpraca z SODiR Off - line w wersji 9.42
 • Poprawki w Deklaracjach ZUS rozliczeniowe imienne (RCA, RZA, RSA)
 • Rozliczenie umów cywilnoprawnych Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa dla potrzeb PIT11
 • Serie zdarzeń Raporty – PIT - 11, PIT - 40
 • Dane osobowe - zwiększona do 22 dopuszczalna ilość znakow w imieniu
 • Zaktualizowana dane urzędów skarbowych
 • Wzorzec – Rozl.z. małżonk/Samot.wych.dzieci
 • Logowanie – lista firm, sortowana alfabetycznie
 • Wartości danych kadrowych na rok 2015
 • Inne zmiany

Poprawki w wersji 2015.b:

 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 11, PIT - 40, PIT - 4R, PIT - 8AR, PIT - 8C
 • Doadana została możliwość wyboru wersji formularza dla deklaracji: PIT - 11, PIT - 8AR
 • PIT - 11(22) – dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów - dodany do zestawy pracownik nowy element
 • Dodana mozliwość wydruku dwustronnego deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza
 • Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych
 • Raport – ORD - ZU dodano mozliwość podania przyczyn korekty
 • Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015
 • Zerowe składki na FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy
 • Kody ZUS 7 ZUS ZLA w trakcie ur lopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą
 • Dane urzędów skarbowych
 • Wartości danych kadrowych na rok 2015

Poprawki w wersji 2015.a:

 • Liczba godzin przepracowanych z uwzględnieniem urlopu
 • Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności Podstawy do chorobowego -wynagrodzenie stałe
 • Nadgodziny średniotygodniowe – norma czasu pracy

Poprawki i zmiany w wersji 2015

 • Współpraca SODiR Off - line
 • Uaktualnione dane urzędów skarbowych
 • Wartości danych kadrowych: wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 2014 - 07 - 01 do 2014 - 09 - 30 wynosi 106,7%; wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 2014 - 10 - 01 do 2014 - 12 - 31 wynosi 97,8%; najniższe wynagrodzenie pracownika od 2015 - 01 - 01 wynosi 1750 zł.
 • Kalendarz firmy na rok 2015

Zmiany w programie Symfonia  Kadry i Płace w wersji 2014.1, 2014.1a, 2014.1b, 2014.1c   obejmują:

 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 2, P IT - 11, PIT - 40, PIT - 4R, PIT - 8AR, PIT - 8C 4 Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT - 2 (4) (brak wersji elektronicznej), PIT - 11 (20) , PIT - 40 (19) , PIT - 4R (4) , PIT - 8AR (3) , PIT - 8C (6).
 • Dane urzędów skarbowych: Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 7 października 2013 roku.
 • Urlop wychowawczy:Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 9 83) oraz do zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy(Dz. U. z 2013 r. poz. 1028).
 • Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy: Zaktualizowano kody świadczenia / przerwy dla deklaracji RSA.
 • Wzory wniosków o urlop związany rodzicielstwem: Funkcjonalność programu uzupełniono o możliwość wydrukowania dodatkowych wniosków o urlop i rezygnację z urlopu związanego z rodzicielstwem.
 • Urlop w związku z przysposobieniem dziecka: Zmieniono nazwy dotyczące rejestracji urlopu w związku przysposobieniem dziecka.
 • Kalendarz firmy na rok 2014: Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok 2014.
 • Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014: Ustawiono parametry firmy na rok 2013/2014.
 • Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji: Zmieniono elementy interfejsu w celu polepszenia ich czytelności.
 • Obsługa podwyższonych wartości DPI: Program dostosowano do obsługi podwyższonych wartości DPI w systemie Windows.
 • Limit pracowników: Poprawiono zasady pilnowania limitu pracowników związanego z licencją w programie Symfonia Kadry i Płace.
 • Raporty – edycja wartości na deklaracjach PIT: Usunięto opcję Edycja wartości występującą na oknach parametrów wydruku raportów PIT, umożliwiającą ręczną modyfikację wartości przed utworzeniem wydruku.
 • 2014.1a: Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z - dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących po dstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1380).
 • Współpraca z nową wersją programu Płatnik - Zaktualizowano obsługę eksportu deklaracji do formatu KEDU zgodnego z nową wersją prog ramu Płatnik (9.01.001 oraz 9.01.001 A).
 • Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Program dostosowano do zmian wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o mianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 983).
 • Dane urzędów skarbowych 5 Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku.
 • Do szablonów wydruku raportów Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud. oraz Kwestionariusz osobowy dla pracownika dodano informację o przetwarzaniu danych osobowych. 
 • 2014.1b: zostały naprawione błędy w danych kadrowych np. bilansach urlopowych udostępniono raport „Weryfikacja danych kadrowych” wspierający naprawę danych
 • 2014.1c: Wprowadzono zmiany dotyczące normatywnego czasu pracy i wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym święto przypada w dniu wolnym od pracy .
 • Naliczenie wynagrodzenie za pracę w nocy -Zmieniony został sposób zaokrągleń przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych.
 • Podstawa do wychowawczego – minimalne wynagrodzenie - W związku z opublikowanym przez ZUS wyjaśnieniem zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych poprawiono wyliczenie podstawy do wychowawczego.
 • Urlop zaległy po powrocie z urlopu wychowawczeg - poprawiono wyliczenia w bilansie urlopowym w atrybutach: urlop zaległy R - 1 , urlop zaległy R - 2 , urlop zaległy R - 3 .
 • Wartości danych kadrowych na rok 2014

Zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2014 i 2014a obejmują:

 • Urlopy związane z rodzicielstwem  Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem . Zmiany obejmują rejestrację wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem i zdarzeń z nimi związanych, rozliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz obsługę wyrównania w przypadku rezygnacji z rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop mac ierzyński i urlop rodzicielski.
 • Prawa autorskie przy umowie pracę Wprowadzono zmianę obsługi praw autorskich przy umowach o pracę – nowe zdarzenia i wzorce.
 • Nowe zdarzenie – Urlop wypoczynkowy godzinowy Dodane zostało zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy umożliwiające rejestrację i rozliczanie urlopów godzinowych dla np.: pracowników zatrudnionych na niepełny etat, i stosujących równoważny czas pracy.
 • Znaczniki zestawów naliczanych elementów Dodane zostało domyślne ustawienie flagi dla Zestawów naliczanych elementów dołączanych do okresów na zakładce Miesiące - lata .
 • Nowy atrybut – prezentacja: godziny i minuty Dla elementów typu Parametr (typ parametru ułamek zwykły ) dodany został atrybut (zakładka Atrybuty ) prezentacja: godziny i minuty.
 • Archiwum definicji Archiwum definicji zostało rozbudowane o możliwość zachowania nieużywanych urzędów skarbowych.
 • Domyślne elementy systemu wynagrodzeń firmy Z domyślnego systemu wynagrodzeń firmy zostały usunięte elementy historyczne i nieużywane.
 • Ustawione wartości elementów
 • Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z - 3 
 • Raport – Lista płac 11 W ustawieniach wydruku raportu dodana została obsługa definiowania do 6 własnych podpisów pod listą.
 • Nowe polecenie dla menu podręcznego Zaznacz tylko okres domyślny .
 • Nowa opcja Drukuj nazwy okresów . 
 • Raport – Przelewy Dla przelewów elektronicznych rozs zerzono możliwości konfiguracji eksportu adresów pracowników.
 • Raport – Etykiety adresowe i książka nadawcza Dodana została definicja etykiet w formacie: 105x37mm (16 szt.). Poprawiony został opis formatu 70x37 mm (27 szt.) na 70x37 mm (24 szt.) .
 • Raport – Karta wynagrodzeń Dodana została opcja Drukuj pierwsze Nazwisko . Zmieniony został numer identyfikacyjny pracownika z numeru NIP na numer PESEL.
 • Raport – Aneks do umowy o pracę Do ustawień raportu dodana została lista wyboru Wybierz aneks umożliwiająca wybór umowy, dla której utworzony zostanie aneks.
 • Nowy raport – Uaktua lnienie danych po imporcie z Płac Dodany został raport wspierający import danych z programu Symfonia Płace . Raport uzupełnia podstawy wymiaru składek ZUS oraz podstawy opodatkowania.
 • Inne zmiany w raportach
 • Inne zmiany
 • W wersji 2014a Transakcja rozpoczęta i rozliczona w tym samym dniu: Przywrócono wyświetlanie wartości w danych kadrowych dla transakcji rozliczonej w tym samym dniu, w którym została rozpoczęta.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nierozliczony w poprzednim okresie: Uwzględnienie wartości elementu Wynagrodzenie za urlop nierozliczony w poprzednim okresie do wyliczenia kwoty brutto.

Zmiany wprowadzone w wersji 2013.1.a, 2013.1.b obejmują:

 • Wysokość składki zdrowotnej na rok 2013: Ustawiona została wartość elementu Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel).
 • Raport – Świadectwo pracy: W ustawieniach raportu dodane została możliwość podania miejsca i daty wystawienia świadectwa pracy , wartości domyślne pobiera ne są z wartości elementów miejscowość rozwiązania umowy oraz data wydrukowania rozwiązania .
 • Raport – ZUS ZSWA eksport: Poprawiony został błąd uniemożliwiający wykonanie raportu. 4 Import z programu Symfonia Płace
 • 2013.1.b Zmiana w sposobie ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich;
 • 2013.1.b Poprawa formuły - procent z liczby zaokrąglany w górę

Zmiany w programie Symfonia Symfonii Kadry i Płace w wersji 2013.1 obejmują:

 • Prawa autorskie – limit kosztów uzyskania przychodu: Program został dostosowany do wchodzących od 1 stycznia 2013 roku zmian prawnych (Dz. U. poz. 1278 z 24 października 2012r.) w zakresie pilnowania limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla umów z prawami autorskimi.
 • Deklaracja PIT-8AR: Deklaracja została zaktualizowana do wzoru PIT-8AR(2).
 • Kalendarz firmy na rok 2013: W kalendarzu firmy ustawione zostały święta na rok 2013.
 • Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy: Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. uznano przepis pozbawiający pracowników dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy (niebędący niedzielą) za niezgodny z Konstytucją RP.
 • Dane urzędów skarbowych
 • Ustawione wartości elementów
 • Inne zmiany:

Zmieniono wyliczanie elementu Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności. W przypadku nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czaso-wej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby.

Dodany został element Liczba dni nieobecności zmniejszająca koszty praw aut.wg ZUS, w którym znajduje się liczba dni pomniejszających podstawę kosztów uzyskania od praw autorskich według dni ZUS wyliczona na podstawie nowej klasy zdarzeń Nieobecności pomniejszające koszty uzyskania od praw autorskich wg dni ZUS. Znajdują się w niej zdarzenia z klasy Nieobecności pomniejszające koszty uzyskania od praw autorskich wyliczające potrącenia według dni ZUS. 

Nazwa zestawu Przebieg zatrudnienia u poprzednich pracodawców została zmieniona na Prze-bieg zatrudnienia u innych pracodawców.

Nazwa elementu Kwota podstawy wym. skład. na ZUS wyk. u poprz. pracodaw. została zmienio-na na Kwota podstawy wym. skład. na ZUS wyk. u innych pracodaw.

Do zestawu Parametry podatkowe (ustawowe) oraz Parametry podatkowe (indywidualne) doda-ne zostały elementy: %kosztów uzyskania dla praw autorskich,” %kosztów uzyskania od umowy o dzieło, %kosztów uzyskania od umowy zlecenia

 

Zmiany w programie Symfonia Symfonii Kadry i Płace w wersji 2013 obejmują:

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Obsługa przelewów elektronicznych: Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty.
 • Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych: Dodana została obsługa zasiłków i ich rozliczania dla osób, które mają zawarte umowy cywilnoprawne. Wiąże się to z szeregiem zmian w elementach, wzorcach i raportach.
 • Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA: Akcje Wyrejestrowanie ZWUA oraz Unieważnienie danych zestawu ‘Zgłoszenie ZUA/ZZA’ będą realizowane zdarzeniem Rozwiązanie stosunku pracy.
 • Zestawy list płac i kart wynagrodzeń: W trzech nowych zestawach dla list płac i kart wynagrodzeń zebrane zostały elementy potrzebne do zestawień ZUS, US i księgowania wynagrodzeń. Ponadto na liście wyboru w raportach zestawy porządkowane są alfabetycznie.
 • Definicje zdarzeń: Dodany został nowy rodzaj akcji oraz nowe opcje ustawień.
 • Tytuł ubezpieczenia: Zmieniony został sposób pobierania tytułu ubezpieczenia dla pracownika. Zamiast z wartości globalnej, pobierany będzie z danych kadrowych wzorców (element Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie)). Prawa do katalogów i list płac 7 Listy płac obecnie uwzględniają dostęp do pracowników na podstawie praw do katalogów. Oznacza to, że ograniczenie dostępu do katalogu spowoduje ograniczenie dostępu do list płac, na których znajdują się pracownicy z tego katalogu.
 • Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac : Zniesione zostało ograniczenie liczby wyświetlanych elementów na oknie Edycja list płac. Dane urzędów skarbowych 7 Kartoteka Urzędy skarbowe została zaktualizowana na podstawie danych adresowych organów podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Stan aktualny na dzień 31.12.2011 r.
 • Potrącenie zasiłku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego: Poprawiona została obsługa rozliczenia zasiłku chorobowego z potrąceniem za opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego.
 • Zmiany w raportach

Nowy raport – Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne - Dodany został raport pozwalający utworzyć zestawienie informacji o pracownikach, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne i należy im się wyrównanie. 

Nowy raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a  - Dodany został raport tworzący wydruk dokumentu ZUS Z-3a.

Nowy raport – Zaliczka - Dodany został raport Zaliczka tworzący wydruk dokumentu pobrania zaliczki przez pracownika na podstawie danych z zestawu kadrowego Potrącenia zaliczek.

Nowy raport – Poprawność danych zgłoszeniowych - Dodany został raport sprawdzający poprawność danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA.

Raport – Przelewy - Dodana została możliwość utworzenia przelewu elektronicznego do programu Symfonia e-Dokumenty.

Raport – Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy 11 Wydruk raportu zawiera obecnie bardziej szczegółowe informacje o poprawności danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA.

Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 11 Wydruk raportu ZUS Z-3 został zaktualizowany do aktualnych wymagań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Raport – Dane kadrowe pracownika 12 Na wydruku raportu kolumna Data obowiązywania została zmieniona na kolumny Data od,

więcjej informacji w pliku PDF - zobacz

 

Zmiany w programie Symfonia Symfonii Kadry i Płace  w wersji 2012 obejmują:

 • aktualne wzory deklaracji
 • możliwość identyfikacji ubezpieczonego po numerze PESEL
 • zwiększenie wydajność programu i przyspieszenie jego działania
 • pełna obsługa formularzy deklaracji elektronicznych
 • rozszerzenie listy raportów i ich funkcjonalności

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2011.b

1. Zaktualizowano formularze e-deklaracji PIT-8C(4) oraz PIT-11(18).

2. Została zaktualizowana obsługa współpracy z programem SODiR.

3. Wprowadzono obsługę sytuacji wypłaty zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu wychowawczego.

4. Do raportu „Lista Płac” dodano opcję „Drukuj numery kolumn” umożliwiajšcš oznaczenie kolumn dodatkową numeracją w celu łatwiejszej identyfikacji.

5. Zaznaczenie nazwy lub kwoty elementu na zakładce „Wynagrodzenia” skutkuje podœwietleniem całego wiersza.

6. Rozbudowana została obsługa wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny œredniotygodniowe w okresach dłuższych niż jeden miesiąc.

Uwaga: Nowe rozwiązanie nie powinno być używane w przypadku okresów jedno miesięcznych, oraz nie powinno być wstawiane w ostatnim miesišcu rozliczenia przy dłuższym okresie. Wypłata wynagrodzenia za godziny œredniotygodniowe w takich przypadkach realizowana jest wzorcem „Nadgodziny przekracz. œredniotygodn.normę czasu pracy”.

7. Dodane zostało nowe zdarzenie „Rozliczenie wynagrodzenia za godziny œredniotygodniowe” przypisujące użytkownika do wzorca „Miesięczne wynag. za godziny nadliczbowe œr. tyg.” oraz uzupełniające atrybuty elementu „Miesięczne rozliczenie nadgodzin œredniotygodniowych”.

8. Poprawiono wyliczenia wartoœci elementu "l. godz. nadl. przekr. œr. tyg. norm. czasu do wynagrodzenia" w przypadku pracy poza harmonogramem.

9. Został zmieniony mechanizm wyliczania wymiaru urlopowego pracownika.

10. Dodana została możliwość wyłączenia naliczania składki zdrowotnej w okresach dodatkowych.

11. Został ustawiony "Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego" na drugi kwartał 2011 roku.

12. Została ustawiona „Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. W poprzednim kwartale” w wysokoœci 3438,21 zł, za okres od 2011-03-01 do 2011-05-31.

13. Poprawiono zapisywanie plików tymczasowych e-Deklaracji. Obecnie, gdy zainstalowany jest program e-Deklaracje, pliki XML nie pozostajš w katalogu tymczasowym programu Kadry i Płace.

14. Poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania przychodów na deklaracji PIT-11 dla pracowników otrzymujących niskie dochody. Wykazywane sš faktyczne koszty a nie ustawowe.

15. Do raportu „Zaœwiadczenie płatnika składek ZUS Z-3” dodana została opcja wydruku podstaw tylko z ostatnich 12 miesięcy. Gdy opcja jest włączona użytkownik jest informowany o braku naliczonych podstaw do chorobowego.

16. Poprawiono wykazywanie podstaw do chorobowego na raporcie „Zaœwiadczenie płatnika składek ZUS Z-3” w punkcie 10, gdy umowa o prace kończyła się w dniu porodu.

17. Poprawiono problemy zwišzane z wydrukiem raportu "Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7".

18. Poprawiono działanie raportu „Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze” przy zmianie nazwiska pracownika.

19. Rozwiązanie problemu obliczania parametru „Liczba dni przepracowanych w danym okresie” po wstawieniu urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu miesiąca.

20. W zestawie Alimenty został wprowadzony element „Indywidualna kwota wolna od potršceń”, który okreœla wysokoœć kwoty wynagrodzenia, pozostajšcej pracownikowi przy ustaleniu wysokoœci potršceń. Kwota potršceń jest ustalana zgodnie z elementem „Element z umów cywilnoprawnych potrącaj zgodnie z Kodeksem pracy, łącznie dla wszystkich wynagrodzeń”.

21. Poprawiono wykazywanie na zakładce „Wynagrodzenia” wartoœci elementu "składniki o kodzie 11", gdy pracownik chorował cały miesiąc trwający 31 dni.

22. Poprawiono sytuację, w której generowane były puste podstawy do wynagrodzenia za kwartał mimo zrealizowanych zdarzeń „Premia kwartalna”.

23. Dodano wykazywanie przepracowanych godzin oraz przepracowanych godzin wraz w urlopem.

24. Zmodyfikowano sposób wyliczania podstawy za dzień pracy, gdy pracownik w pierwszym miesišcu pracy przepracował godziny nadliczbowe i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego.

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2011.a

1. Zmiany w raportach:

 • Karta wynagrodzeń z opcją "Prezentacja w układzie: Listy pracowników"
 • Lista płac definiowana
 • Podsumowanie z wzorców
 • Deklaracja PIT-11 (18)
 • e-Deklaracja dla PIT-8C (za rok 2010)
 • Raport ZUS Z-3

2. Zmiana w sposobie naliczania podstaw do chorobowego.

3. Wprowadzono poprawkę w wyświetlaniu wynagrodzeń pracowników po zamknięciu okresu.

Zmiany wprowadzone w wersji 2011

1. Paczka -Parametry i zmiany na rok 2011-.

2. Aktualizacja deklaracji PIT-11 i PIT-8C.

3. Zmiany od 1 stycznia 2011 w zasiłku chorobowym dla 50-latków.

4. Aktualizacja adresów Urzędów skarbowych.

5. Nowy raport -Zestawienie rozliczenia zasiłków-.

6. Nowy raport -Etykiety adresowe i książka nadawcza-.

7. Wynagrodzenie za urlop ze stałych składników wynagrodzenia.

8. Nowe atrybuty w elemencie -Bilans urlopowy pełny-.

9. Zmiany w raportach:

 • raport -Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy-;
 • raport -Lista urzędów skarbowych-;
 • aktualizacja okna wyboru okresów w raportach;
 • raporty -Paski dla pracownika- i -Paski pionowe-.

Opis zmian wersji 2010.1.a

1. Dokonano zmian w algorytmach generujących bilanse urlopowe.

Szczególnie uwzględniono zmiany:

 • podczas przenoszenia urlopu pozostałego w roku następujšcym po roku, w którym pracownik zmienił wymiar urlopu
 • podczas naliczania urlopu zaległego dla pracowników, dla których w poprzednim roku zostały wygenerowane dwa bilanse ze względu na przejście na wyższy wymiar urlopu
 • przy przejściu na wyższy wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie
 • przy wyliczaniu urlopu zaległego i proporcjonalnego dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie
 • przy ponownym zatrudnieniu pracownika i wcześniejszym wykorzystaniu urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia
 • przy generowaniu bilansów i wymiaru urlopu dla pracownika tymczasowego
 • przy generowaniu bilansu z urlopem zaległym dla pracowników, dla których poprzedni rok był pierwszš pracš i przebywali na urlopie bezpłatnym
 • podczas naliczania urlopu zaległego dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, dla których nastšpiła zmiana wymiaru etatu

2. W raporcie "Stan wykorzystania urlopów" poprawiono wykazywanie stanu urlopu na 1 dzień miesiąca.

3. Podczas konwersji bazy wykonuje się raport "Aktualizacja/Urlop zaległy", który dokonuje sprawdzenia bilansów urlopowych dla pracowników etatowych. Sprawdzenie to może zostać wykonane podczas konwersji lub w dowolnym momencie poprzez bezpośrednie uruchomienie raportu. Szczegółowy opis raportu znajduje się w dokumencie "Aktualizacja / Urlop zaległy (2010)"

4. Dokonano zmian w generowaniu deklaracji ZUS w następujących sytuacjach:

 • kiedy w nazwie skróconej firmy mamy wpisany znak '&'
 • wykazywania składki na ubezpieczenie zdrowotne płatne z budżetu państwa w sekcji VII.03 na deklaracji ZUS DRA
 • zaczytywania dla pracownika zagranicznego, na podstawie obywatelstwa i numeru paszportu deklaracji ZUS
 • uzupełniania wymiaru czasu pracy dla umów cywilnoprawnych w deklaracji ZUS RCA
 • przenoszenia danych ewidencyjnych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń do części IV deklaracji ZUS ZUA
 • nie przenoszenie numeru dowodu osobistego do deklaracji ZUS ZWUA
 • zapamiętywania �cieżki do zapisywania plików w katalogu, wskazanej podczas wykonywania raportu 'Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy'

5. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych.

6. Poprawiono import zdarzeń.

Zmiany wprowadzone w wersji 2010.1

1. Wprowadzono zmiany, dostosowujące do nowelizacji Ustawy o Funduszu Emerytur Pomostowych, wchodzącej w życie z dniem 1. Stycznia 2010r.:

 • Dodano składkę na FEP
 • Dodano nowa deklarację ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 • Zmodyfikowano istniejące deklaracje ZUS w celu współpracy z nowym Płatnikiem
 • Dodano nowy wzór przelewu do ZUS

2. Wprowadzono obsługę urlopów rodzicielskich:

 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski Raporty dotyczące wniosków i zaświadczeń. Dodano obsługę możliwości wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

3. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2010 r. obowiązku naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe od umów cywilnoprawnych zmieniono opisy kodów tytułu ubezpieczenia oraz skreślono kody, które przestały obowiązywać.

4. PIT-40(16) został dodany do zestawu Zeznania podatkowe/ PIT-y 2009 a. Usunięto możliwość uwzględniania ulgi na dzieci przez płatnika

5. Dodano tworzenia e-Deklaracji dla PIT-40 i PIT-8C.

6. Ustawiono nowe wskaśniki płacowo - kadrowe obowiązujące od stycznia 2010r.

7. Ustawiono w kalendarzu Firmy Święta na 2011 rok.

8. Uwzględniono zmiany w sposobie wyliczania podstawy ekwiwalentu, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sposobu ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

9. Dodano nowy wzór kwestionariusza osoby ubiegajšcej się o zatrudnienie.

10. Dodano możliwość wprowadzenia indywidualnej kwoty wolnej od potrąceń wraz z możliwością wskazania kwoty, typu umowy i typu potrącenia.

11. Dodano możliwość ustawienia odrębnej domyślnej ścieżki dla deklaracji ZUS.

12. Poprawiono:

 • Uwzględnianie w bilansach urlopowych informacji wprowadzonych do elementu w atrybutach i .
 • Wykazywanie liczby dni niezdolności do pracy zgodnie z art. 92 (punkt 4.4), dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat, a przebywali na zwolnieniu lekarskim w styczniu 2009r.
 • Kod tytułu ubezpieczenia 011000, dla raportu ZUS RSA po eksporcie do programu Płatnik, dla baz konwertowanych.
 • Uwzględnianie w podstawie do chorobowego wynagrodzenia za czas wolny, odbierany za nadgodziny.
 • Wykazywanie w raporcie Karta ewidencji czasu pracy nadgodzin przepracowanych w niedziele i święta.
 • Pomniejszanie liczby godzin przepracowanych w podstawach do urlopu o nieobecności godzinowe niepłatne dla przesuniętych okresów rozliczeniowych.

Zmiany wprowadzone w wersji 2010

1. Obsługa zerowych składek na Fundusz Pracy i FGśP za pracowników, którzy ukończyli: 55 rok życia dla kobiet, 60 rok życia dla mężczyzn lub ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych.

2. Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie i kontrolę nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika. Potršcenie możliwe jest do kwoty ustalonej przez Kodeks Pracy w zależności od rodzaju potrąceń. Obsługujemy:

 • Alimenty
 • Potrącenia z tytułem wykonawczym
 • Potrącenia za zgoda pracownika
 • Kary pieniężne
 • Zaliczki pieniężne

3. Ułatwiono obsługę podstawowych procesów w programie poprzez zgrupowanie ich pod łatwo dostępnymi przyciskami.

4. Przy oknie wyszukiwania danych kadrowych (zakładka dane kadrowe wybór " okna: pracownik, wzorce, firma oraz okno zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych) dodano przycisk umożliwiający wybór wyszukiwania po zestawach lub wyszukiwania po elementach.

5. Zmieniono prezentację i obsługę przypisania pracownika do wzorca.

6. Zmieniono dotychczasowy sposób zaokršglania zdarzeń godzinowych występujących w kalendarzu pracownika. Wprowadzono nowe metody zaokršgleń do wyboru przez użytkownika.

7. Uaktualniono formaty XSL plików do generowania e-Deklaracji.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009.1

Wersja ta zawiera obsługę:

- składki na bezp. emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym liczone są od kwoty minimalnego wynagrodzenia

- pracownica w ciąży, niezdolna do pracy z powodu choroby, będzie otrzymywać zasiłek chorobowy przez 270 dni, a nie jak obecnie przez 182 dni

- zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy

- za pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia przysługuje wynagrodzenie chorobowe za 14 dni choroby w cišgu roku kalendarzowego

- podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców obowiązującą do 28.02.2009 roku

- nowa wysokość odsetek ustawowych

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2009.a

1. Zaktualizowano funkcjonalność Umowy zryczałtowanej

2. Wprowadzono obsługę aktualnych wersji formularzy PIT:

 • PIT-11(17),
 • PIT-4R(3),
 • PIT-40(16)

3. Ustawiono parametry podatkowe i ZUS na rok 2009.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Zmiany w zdarzeniach, wzorcach i elementach W wersji 2009 utworzono brakujące składniki wynagrodzeń, wzorce kadrowo-płacowe oraz zdarzenia. Nowo utworzone elementy mają usprawnić pracę, są uzupełnieniem brakujących funkcjonalności zgłaszanych przez użytkowników. Do najczęściej wykorzystywanych składników wynagrodzeń utworzono zdarzenia.

Dodano następujące składniki:

 • Dodatek funkcyjny kwotowy
 • Odprawa rentowa

Dodano następujące wzorce:

 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek funkcyjny kwotowy
 • Ekwiwalent za odzież
 • Ekwiwalent za pranie odzieży
 • Ekwiwalent za używanie narzędzi
 • Odprawa pośmiertna
 • Odprawa rentowa
 • Odprawa wojskowa
 • Premia %
 • Premia II
 • Premia III
 • Premia regulaminowa
 • Ryczałt
 • Świadczenie socjalne nieopodatkowane
 • Świadczenie w naturze

Dodano następujące zdarzenia:

 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek funkcyjny kwotowy
 • Odprawa pośmiertna pracownika
 • Odprawa rentowa - katalog zdarzeń
 • Odprawa wojskowa - katalog zdarzeń
 • Premia II
 • Premia III
 • Ryczałt samochodowy
 • Świadczenia socjalne nieopodatkowane
 • Zaliczka
 • Potrącenie z tyt. zajęcia wynagrodzenia

2. Archiwum definicji W wersji 2009 wprowadzono "Archiwum Definicji". Ma ono na celu ukrycie obiektów nieużywanych w aktualnych wersjach programu, a zdefiniowanych i używanych w wersjach wcześniejszych. Archiwum definicji obejmuje, elementy, wzorce, definicje zdarzeń. Archiwum definicji zawiera dwa typy obiektów: Stare i Nieużywane.

 • Stare Definicje- to obiekty, których ważność się skończyła. W przyszłości obiekty te będą usunięte z programu.
 • Nieużywane Definicje- to obiekty, które nie są używane w danej firmie.

Obiekty archiwalne są widoczne w nowym specjalnie do tego przeznaczonym oknie programu "Archiwum definicji" , dostępnym z głównego menu (Kartoteki) lub z przycisku (Kartoteki). Okno prezentuje drzewko "Archiwum definicji" oraz zależne listy obiektów archiwalnych.

3. Listy płac i okresy płacowe Wersja 2009 wprowadza dodatkową funkcjonalność dotyczącą okresów i list płac. Poszerzona funkcjonalność obejmuje elementy związane z zakładaniem i edytowaniem listy płac oraz okresów płacowych. Listę płac można założyć dla grupy pracowników rozliczanych na podstawie wzorca. Dodatkowo wprowadzono możliwość dodawania katalogów pracowników na listę płac i usuwanie z listy pracowników z podpiętymi systemami wynagrodzeń. 

4. Eksport danych do elektronicznych deklaracji w formacie XML W wersji 2009 dodano nową funkcjonalność umożliwiającą tworzenie plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Sporządzenie elektronicznych deklaracji polega na wykonaniu odpowiednich raportów: PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R. Pliki e-deklaracji są plikami xml zgodnymi z określonymi schematami. Są przygotowane do przesłania do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego aplikacji. Aplikacje przesyłające umożliwiają zastosowanie podpisu elektronicznego oraz sš odpowiedzialne za bezpieczeństwo przesyłania plików do Urzędu Skarbowego. W czasie przygotowania deklaracji w formie elektronicznej, zostaje wygenerowany plik w formacie XML, który jest zapisywany w określonej ścieżce zgodnie z Ustawieniami. 

5. Parametryzacja zaokrąglenia czasu pracy w godzinach nadliczbowych W wersji 2009 dodano możliwość definiowania zaokrąglania czasu pracy w godzinach nadliczbowych przez użytkowania programu. Wartość zaokrąglania naliczania czasu nadgodzin można ustawić w przedziale od 0 do 60 minut. Domyślna wartość zaokrąglenia dla uaktualnianych firm ustawiona jest na 30 minut, natomiast dla nowych ustawiona jest na 00 minut.

6. Wyszukiwanie elementów na drzewkach wyboru Okno dropka danych kadrowych oraz wyboru i dodawania zdarzeń zostało rozszerzone o wyszukiwanie po nazwie wartości. Na dole okna dodano pole edycyjne z przyciskiem "Wyszukiwanie". Po wpisaniu tekstu i naciśnięciu szukaj wyświetlone zostaną znalezione wiersze. Dropki wyszukiwania dotyczšce zestawów kadrowych dodano w następujšcych lokalizacjach:

 • zakładka dane kadrowe wybór (okna: pracownik, wzorce, firma)
 • okno zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych (okna: pracownik, wzorce)

Dropki wyszukiwania dotyczące zdarzeń dodano w następujących lokalizacjach:

 • zakładka Kalendarz - wybór zdarzenia (okna: pracownik, firma)
 • zakładka Kalendarz - dodawanie zdarzenia (okna: pracownik, firma)
 • okno Zbiorcza edycja zdarzeń - wybór zdarzenia (okna: pracownik, wzorce)
 • okno Zbiorcza edycja zdarzeń - dodawanie zdarzenia (okna: pracownik, wzorce)
 • okno Dziennik zdarzeń, okno kryterium wyboru zdarzeń, wyszukiwanie zdarzeń
 • okno Definicja zdarzenia: - zakładka Konflikty, wybór kolejnego zdarzenia jako konflikt - definicja akcji wstawienie zdarzenia do kalendarza - definicja akcji wstawienie serii zdarzeń - definicja akcji wypełnienie zestawu danych kadrowych - dodawanie zdefiniowanych zdarzeń do klas zdarzeń
 • okno Ustawienia katalog RCP - wybór zdarzeń

7. Zapisywanie plików przez raporty Umożliwiono określenie domyślnego miejsca zapisu plików.

 • Katalog domyślny szablonów - wskazuje katalog w jakim znajdują się szablony raportów
 • Katalog domyślny wyników - wskazuje katalog w jakim zapisywane są wyniki raportów
 • Katalog plików e-deklaracji - wskazuje katalog w jakim zapisywane są e-deklaracje
 • Katalog domyślny plików PDF - wskazuje katalog w jakim zapisywane są pliki PDF

W oknie "Ustawienia Raportów" zmieniono pozycje kontrolek oraz dodano nowe, rozszerzające możliwości wybierania szablonów - po zaznaczeniu opcji "wspólne szablony" użytkownik ma możliwość wyboru spośród szablonów dostępnych w katalogu \Raporty\Template - po zaznaczeniu opcji "własne szablony" użytkownik ma możliwość wyboru spośród szablonów dostępnych w utworzonym przez siebie katalogu, który jest wybrany w domyślnej ścieżce zapisywania pliku ("Katalog domyślny szablonów")

8. Nowe raporty do ZUS Dodano nowe raporty :

 • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7

9. Pozostałe zmiany

 • Wprowadzono optymalizację wydajności programu
 • Dodano nowy system RCP "Polman-Software" (zgodny z formatem Symfonia)
 • Zaktualizowano dane urzędów skarbowych
 • Zaktualizowano parametry ZUS (raport "Ustawienie parametrów na 2009 rok")
 • Zmodyfikowano raport Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 (nowy dokument )
 • Rozszerzono obsługę raport ZUS ZCNA eksport
 • Dodano nowe raporty: PIT-11(16), PIT-4R(2)
 • Zmieniono nazwę atrybutu elementu kadrowego zgrupowanego z "kod" na "kod pocztowy". Ważne: przy imporcie danych XML z poprzednich wersji należy zmienić nazwę tego atrybutu w pliku XML przed wczytaniem danych
 • W bilansach urlopowych zmieniono sposób wykazywania liczby godzin na format HH:MM (godziny\minuty) oraz zwiększono zaokrąglenie liczby dni do trzech miejsc po przecinku
 • Poprawiono sposób obliczania potracenia za urlop w przypadku nieobecności z tytułu przebywania na urlopie wypoczynkowym oraz okolicznościowych trwających cały miesiąc
 • Poprawiono sposób wyliczania wymiaru urlopu dla specyficznych sytuacji
 • Poprawiono wyliczanie staży do urlopu dla sytuacji, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z okresem nauki oraz w przypadku zatrudnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy
 • W raporcie Rozwiązanie umowy o pracę zmieniono sposób pobierania nazwy miejscowości z atrybut z "miejscowość" na "miejscowość rozwiązania" z elementu kadrowe zgrupowanego "umowa o pracę".

Zmiany wprowadzone w wersji 2008.a

1. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.

2. Wprowadzono możliwość wyboru dnia, w którym pracownicy otrzymują dzień wolny za święto wypadające w wolną sobotę. W 2008 roku wypadają aż dwa takie święta: 3 maja i 1 listopada.

3. Wprowadzono możliwość parametryzacji sposobu wyznaczania podstaw do urlopów. Domyślnie program pobierał wartości do podstaw urlopowych według miesiąca wypłaty wynagrodzeń (okres Podatkowy). Obecnie użytkownicy będą mogli zmienić sposób pobierania podstaw na pobieranie według miesiąca, za który jest wypłacone wynagrodzenie (okres Bazowy).

4. Zmodyfikowano raport ‘ZUS DRA eksport’. Format eksportowanego pliku został dostosowany do aktualnej wersji programu Płatnik 7.02.001 - nie wypełnia się w bloku III pole 2 'Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy'.

5. Dostosowano program do wyliczania i eksportu do programu SODiR Offline dofinansowań i refundacji składek pracowników niepełnosprawnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku.

6. We właściwościach okresów podatkowych na 2008 rok podpięto zestawy do naliczania PIT-ów za 2008 rok.

7. Poprawiono formułę „pomniejszono o procent” w elemencie kadrowym zgrupowanym „Podstawy do chorobowego”, w celu prawidłowego wykazywania na raporcie „Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3” stawki procentowej. Niepoprawne wartości elementu „pomniejszono o procent” wykazywane były w przypadku przesuniętych okresów lub gdy pracownik otrzymywał wynagrodzenie zmienne.

8. Poprawiono uwzględnienie składek ZUS od umów cywilnoprawnych w naliczeniu 'łączna składka ZUS dla firmy’. Zmiana ta będzie uwzględniana w nowo naliczanych okresach.

9. Zmodyfikowano przenoszenie potrąceń do kolejnych okresów. Dla elementów ‘suma wynagr. do chorobowego dopełniana i niedopełniana’ i ‘podstawa wymiaru miesięcznej ulgi podatkowej’ dodana została obsługa przenoszenia potrąceń do kolejnych okresów, gdy w danym okresie wartość elementu jest ujemna.

10. Poprawiono obliczanie zaliczki pobranej przez płatnika na PIT-11 w przypadku gdy pracownik ma dochód z innych źródeł.

11 Zmieniono sposób pobierania wartości według dat okresu w elemencie "Informacja o kosztach uzyskania przychodów" na zakładce atrybuty, na podatkowym.

12. Dokonano poprawek w generowaniu bilansu chorób i w rozliczaniu zasiłków chorobowych występujących na przełomie lat.

13. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w pierwszym miesiącu zatrudnienia dla pracownika z wynagrodzeniem zmiennym.

14. Zmodyfikowano w rozliczaniu nadgodzin:

a. Obliczanie wynagrodzenia za godziny wynikające z przekroczenia średnio-tygodniowej normy czasu pracy. Rozszerzona została obsługa godzin nadliczbowych z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy o wyliczanie wynagrodzenia. W elemencie ‘Schemat systemu czasu pracy’ dodany został dodatkowy atrybut ‘wynagr. za przekroczenie średnio tygodniowej normy wypłacać’ z pomocą którego użytkownik ma możliwość wyboru czy wynagrodzenie ma być naliczane. Domyślna wartość ustawiana jest na TAK.

b. Uporządkowano nazwy elementów i zdarzeń dotyczących rozliczania nadgodzin oraz ustawiono wyświetlanie wybranych elementów jako liczba godzin i minut.

c. Poprawiono uwzględnianie w zamkniętych okresach oraz na wydrukach (zestawieniach) wartości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

15. Zmieniono sposób wyliczania parametru "podstawa do wynagrodzenia za godziny nocne z minimalnego wynagrodzenia za pracę". Obecnie podstawa jest dzielona przez normatywny czas pracy w miesiącu.

16. Zmieniono algorytm wyliczania liczby dni, które pracownik był obowiązany przepracować. Przy wyliczaniu podstawy do chorobowego nie są uwzględnianie dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

17. W „Rozliczeniu urlopu” w atrybucie "rodzaj urlopu/nieobecności" poprawiono wybieranie wartości słownikowej ze słownika „Rodzaj urlopu/nieobecności”.

18. Ustawiono parametry podatkowe i ZUS na rok 2008.

19. Poprawiono raport do migracji danych z Kadr i Płac Premium do Kadr i Płac Forte.

20. W raporcie „Zaświadczenie o zarobkach” dodano opcją wyboru czy wynagrodzenie ma być pobierane z okresu bazowego, podatkowego czy ZUS.

21 W raporcie „Lista płac”:

 • Dodano komunikat informujący o przekroczeniu ilości elementów w zestawie i możliwości innych ustawień.
 • Dodano check-box "Wykazuj pracowników bez wynagrodzeń w okresie / okresach".
 • Poprawiono naliczanie podsumowania listy płac dla wydruku listy płac sklejanej poziomo.

Zmiany wprowadzone w wersji 2008

1. Rozszerzono ewidencję czasu pracy, dodając możliwość rozliczania nadgodzin wynikającą z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy Art. 1511 §2 i obsługi odbioru czasu wolnego za nadgodziny Art.1512 Kodeksu Pracy.

Dodano nowe elementy kadrowe do nowego zestawu Wynagrodzenia\Rozliczenia\Godziny nadliczbowe:

 • „Schemat systemu czasu pracy” – dane na podstawie których będą dokonywane naliczenia
 • „Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe” - bilans rozliczający nadgodziny oraz zdarzenia:

-„Uaktywnienie bilansu nadgodzin”

-„Rozliczenie bilansu nadgodzin”

Obsługa godzin nadliczbowych wykonywanych ponad dobowy wymiar czasu pracy Art. 151 pozostała niezmieniona.Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Nadgodziny - ewidencja i rozliczanie (2008).pdf .

2. Zmodyfikowano algorytm wyliczania podstawy do wynagrodzenia za nadgodziny i podstawy do dodatku za nadgodziny tak, że:

 • Wynagrodzenie jest uwzględniane jako średnia ważona w stosunku do godzin roboczych.
 • Uwzględniana jest sytuacja zmiany sposobu wynagrodzenia w trakcie miesiąca (wynagrodzenie zasadnicze, stawka godzinowa, dniówki).
 • Uwzględniana jest sytuacja gdy pracownik ma wprowadzone więcej niż jedną umowę o pracę jednocześnie (na przykład pracownik w części etatu ma wynagrodzenie zasadnicze a w części stawkę godzinową).

3. Dodano nową deklarację PIT-40 za rok podatkowy 2007. Dodano również możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej. W celu wprowadzenia ulgi z tytułu wychowywania dzieci, wprowadzono zdarzenie „Ulga z tytułu wychowywania dzieci” umiejscowione w katalogu 5 Rozliczenie\ 11 Podatki. Zdarzenie to umożliwia wypełnienie elementu „Zestawienie ulga z tytułu wychowywania dzieci (PIT40)” i wydruk raportu „Oświadczenie do ulgi z tytułu wychowywania dzieci”.Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Ulga z tytułu wychowywania dzieci na PIT40 (2008).pdf .

4. Rozbudowano obsługę przychodów z innych źródeł co daje obecnie możliwość prostego podziału i sumowania przychodów poprzez klasy elementów, gwarancję poprawnego wyliczenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy oraz prawidłowy wydruk deklaracji PIT-11 i PIT-40.Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Inne źródła przychodów(2008).pdf .

5. Zostały dodane formuły sprawdzające poprawność wprowadzanych do programu numerów NIP, REGON, PESEL i numeru konta bankowego. Dane sprawdzane są pod względem poprawności formatu zapisu i pod względem poprawności sumy kontrolnej. W przypadku numeru PESEL brana jest, także pod uwagę data urodzenia i płeć, jeśli są uzupełnione u pracownika. Program tylko ostrzega o tym, że dana może być formalnie niepoprawna ale pozwala zapisać dowolną (nawet niepoprawną) daną.Sprawdzanie poprawności numerów NIP PESEL REGON Kont bankowych (2008).pdf .

6. Zmodyfikowano obliczanie potrąceń. Potrącenia od kwoty brutto za nieobecność trwającą cały miesiąc obecnie można przenosić do kolejnych okresów pomocniczych jeśli w okresie podstawowym kwota wynagrodzenia jest niewystarczająca. Potrącenie za nieobecność z zamkniętego miesiąca można rozliczać w kilku okresach bieżącego miesiąca gdy wynagrodzenie w okresie podstawowym jest niewystarczające. Dokonywane jest wyrównywanie różnicy wynikającej z zaokrągleń, gdy pracownik jest nieobecny cały miesiąc. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Zmiany w obliczaniu i uwzględnianiu potršceń od brutto (2008).pdf .

7. Zmodyfikowano obsługę urlopów:

 • Zasadniczą zmianą jest zmiana w wyliczaniu stawki za godzinę urlopu i za godzinę ekwiwalentu do urlopu. Składniki zmienne wchodzą obecnie według okresu wypłaty (okres PODATKOWY), a nie bazowego jak do tej pory. Ma to istotne znaczenie w przypadku gdy pensja jest wypłacana w następnym miesiącu np.: 10-go następnego miesiąca. Modyfikacja obejmie zmianę naliczeń w elemencie kadrowym Podstawy do urlopu i ekwiwalentu. Wartość atrybutów „liczba dni przepracowanych” i „liczba godzin przepracowanych” jest obliczona jako średnia ważona po okresach bazowych z liczby dni(godzin) z wagą wartości składników wynagrodzenia pobieranych do wyliczenia atrybutu „średnia do urlopu”. Do średniej ważonej wybrane są okresy, które podatkowo wchodzą do danego okresu czasu za jaki jest liczona podstawa. W przypadku gdy brak wartości składników pobieranych do wyliczenia atrybutu „średnia do urlopu”, miesiąc wykorzystany do wyliczenia liczby dni/godzin zostanie ustalony w oparciu o okres bazowy, w którym wystąpi wartość elementu naliczeń wynagrodzenia zasadnicze (ogółem). Dodano również atrybut „opis wyliczenia liczby godzin przepracowanych”, który zawiera opis, jak wyliczana jest wartość atrybutu liczby godzin przepracowanych.

Postać zapisu:

w przypadku gdy atrybut „średnia do urlopu” przyjmuje wartość zero w danym miesiącu Miesiąc :numer Godz: liczba Kwota: wartość w przypadku gdy wartości pochodzą z jednego miesiąca Miesiąc :numer Godz: liczba Kwota: wartość

w przypadku gdy wartości pochodzą z więcej niż jednego miesiąca (l *w+..)/Sw gdzie M: numer Godz: liczba Kwota: wartość, M: numer Godz: liczba

Kwota: wartość

Znaczenie oznaczeń:

- l oznacza liczbę godzin

- w oznacza kwotę wynagrodzenia

- Sw oznacza sumę kwot wynagrodzenia

 • Dodano w bilansie urlopowym możliwość pomijania urlopów nie wykorzystanych w latach ubiegłych w sytuacji gdy pracownik został zwolniony w połowie poprzedniego roku a następnie zatrudniony w trakcie bieżącego roku.
 • Do zestawu elementów urlopy, Zasiłki\Urlopy i Ekwiwalenty dodano element „Podstawa url. uwzględni nieobecności dodane w zamkn. okresie”, z wartością słownikową TAK/NIE. Użytkownik korzystając z tego elementu ustala, czy zdarzenia nieobecności wstawione do zamkniętego okresu są uwzględniane przy wyliczaniu liczby dni/godziny w atrybutach elementu Podstawy do urlopu i ekwiwalentu.

8. Rozszerzono ustawianie precyzji elementów typu liczba rzeczywista o precyzję do 4, 5 i 6 miejsc po przecinku.

9. Zmodyfikowano definiowanie księgowań. Obecnie nie ustawia się w definicji elementu znacznika „element może być księgowany”. Wystarczy, że do elementu przypiszemy schemat księgowania. Zalecamy, aby definiowanie przypisań schematów księgowania do elementów dokonywać na oknie Firma na zakładce Księgowania.

10. W menu podręcznym w oknie Pracownicy oraz Wzorce na liście pracowników zlikwidowano funkcje: Wytnij, Skopiuj, Wklej, Utwórz kopię. Były to nadmiarowe polecenia pochodzące ze starszych wersji programu obecnie już nie używane. Funkcja "Skopiuj arkusz do schowka" została przeniesiona do grupy Operacje zbiorcze.

11. Rozszerzono obsługę zasiłków o następujące sytuacje:

a. Po 182 dniach zasiłku z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy od 183 dnia automatycznie wykazywane jest świadczenie rehabilitacyjne.

b. Na raporcie ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ drukowanie w pozycji 10 tylko wynagrodzeń z poprzednich miesięcy, które powinny być uwzględniane przy wyliczaniu zasiłku chorobowego w zadanym miesiącu.

c. Na raporcie ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ wykazywanie choroby ciągłej występującej na przełomie lat.

d. Dodano obsługę zmiany wymiaru etatu przy wyliczaniu podstawy do zasiłku. W sytuacji zmiany etatu podstawy naliczane są od kolejnego miesiąca lub od pierwszego dnia tego miesiąca jeżeli zmiana nastąpiła pierwszego. Poprzednio naliczone podstawy mają zakres obowiązywania jedynie do ostatniego dnia przed zmianą wymiaru etatu.

12. Dodano nową funkcjonalność dotyczą raportów PIT-40, PIT-11, która pozwala na filtrowanie (po wybraniu check-boxa - Drukuj dla wybranych pracowników tylko tych, którzy mieli umowę w danym roku) dla wszystkich pracowników według aktualnej selekcji katalogu i statusu (Aktualni, Wszyscy, Etatowi , Zleceniobiorcy,….), pracowników pobieranych ze wszystkich okresów płacowych z okresu za który wykonywany jest PIT. Deklaracja wykonywana jest dla tych spośród nich, którzy mieli w podanym okresie, za który wykonywany jest PIT, umowę o prace lub jedną z umów cywilno-prawnych.

13. Dodano raport „Inf. o świad. z tyt. skier. do pracy za granicą” przedstawiający pracownikom informacje jakie świadczenia przysługują mu od pracodawcy gdy zostaje skierowany do pracy za granicą. Informację taką ma przedstawić pracodawca pracownikowi zgodnie z kodeksem pracy. Obsługa tego raportu jest także możliwa po przez zdarzenie ‘Informacje dla skierowanego do pracy za granicą’, znajdujące się w Organizacja pracy/Praca. Dodano również elementy kadrowe „Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu”, „Praca za granicą/zakwaterowanie w lokalu służbowym”, „Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu za powrót do kraju”. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Informacja o swiadczeniach z tytułu skierowania do pracy za granicą (2008).pdf .

14. Dodano nowy raport „Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk.i ZUS”. Zadaniem raportu jest przedstawienie listy pracowników z przekroczeniami progu podatkowego lub przekroczeniem podstawy składki ZUS. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Raport - Zmiana progu podatkowego i przekroczenie podstawy składki ZUS (2008).pdf .

15. Dodano do zestawu danych kadrowych Umowy nowy zestaw Rozwiązanie umowy o pracę w którym umieszczono element Wypowiedzenie warunków umowy o pracę wykorzystywany przez raport Wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

16. Dla pracowników przypisanych do wzorca „Niepełnosprawny pracownik …..”, u których w trakcie miesiąca następowała zmiana źródeł wynagrodzenia np.: powrót do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane z budżetu państwa (za płatnika) wyliczają się prawidłowo z uwzględnieniem tych zmian.

17. Dokonano zmian w już istniejących raportach:

a. Zmieniony został wydruk raportu "Kwestionariusz osobowy" w związku ze zmianami w kodeksie pracy. Obecnie w programie znajdują się dwa raporty "Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud." i "Kwestionariusz osobowy dla pracownika". Przy realizacji zdarzeń z grupy Przyjęcie do pracy w miejsce akcji wydruk Kwestionariusza osobowego została wstawiona akcja wydruku Kwestionariusza osobowego dla pracownika.

b. Poprawiono wykazywanie na deklaracjach ZUS kodu tytułu ubezpieczenia pracownika zwolnionego odbierającego wynagrodzenie w kolejnym miesiącu. Osoba taka wykazywana jest z kodem 3000 z wyłączeniem osób niepełnosprawnych. Opis algorytmu znajduje się w dokumencie Zmiana sposobu wyliczania Kodu tytułu ubezpieczenia(2008).pdf .

c. Zmieniono sposób pobierania danych do pola kod tytułu ubezpieczenia raportów ZZA, ZUA, ZWUA. Wprowadzony został nowy sposób ustalania ważności wartości obowiązujących w danym okresie. W pierwszej kolejności uwzględniane są wartości indywidualne dla pracownika następnie z wzorca i na końcu odziedziczone z ustawień firmy.

d. W raporcie Dane kadrowe przy wydruku do Excela wprowadzono obsługę wyświetlania napisów składających się długich ciągów cyfr np. numer konta bankowego i napisów zawierających same cyfry zaczynające się od zera.

18. W katalogu Dokumentacja\AmKd\ są nowe i zaktualizowane dokumenty:

 • Raport Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 (2008).pdf
 • Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 (2008).pdf
 • Raport Lista płac (2008).pdf
 • Informacje o danych osobowych pracowników (2008).pdf
 
 
 Zmiany programu Symfonia Analizy Finansowe

Zmiany w wersji 2014

dostosowane są  do zmian w obszarze finansowym, dotyczącym odwrotnego obciążenia podatkiem VAT.
Zakres zmian:

 • Nowy rodzaj rejestru VAT: dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
 • Definiowanie znaczników rozrachunków 

 Uwaga! AFP 2014 współpracuje z aktualną wersją FKP i FKF.

 

Zmiany w wersji 2010.1.a
1. Dodano obsługę stawek niecałkowitych w rejestrach VAT.

2. Program Analizy Finansowe wersja 2010.1.a został dostosowany do współpracy z programem Forte Finanse i Księgowość od wersji 2011 oraz Symfonia Finanse i Księgowość od wersji 2011.1  

Program Analizy Finansowe wersja 2010 został dostosowany do współpracy z programem Forte Finanse i Księgowość od wersji 2010

 

 Program SYMFONIA Analizy Premium wersja 2009 został dostosowany do współpracy z programem:

- SYMFONIA Finanse i Księgowość Forte od wersji 2009b

- SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium od wersji 2009.1

 

Zmiany w wersji 2008

1. Arkusz wskaźników płynności finansowej

2. Arkusz wskaźników kapitału obrotowego

3. Arkusz wskaźników zadłużenia

4. Arkusz wskaźników rentowności

5. Arkusz wskaźników kosztów

6. Arkusz pomocniczy Z interpretacją wskaźników

7. Funkcje importu do bazy danych firmy i eksportu interpretacji wskaźników

8. Funkcje obsługi interpretacji wskaźników

9. Nowa wersja instalatora

10. Współpraca z OFFICE 2007

11. Zmiany w obsłudze licencji dla Datev

12. Usunięto stare arkusze deklaracji i sprawozdań finansowych

13. Zaktualizwano arkusz do wyliczania danych do zestawienia F-01/I-01

 

UWAGA do wersji 2006.1a


1. Program Symfonia® Analizy Finansowe Premium w wersji 2006.1a współpracuje z programami Symfonia® Finanse i Księgowość Premium w wersji od 2006c i Forte w wersji od 2006a.

2. Do pełnego działania program wymaga zainstalowania Mechanizmu Integracji w wersji co najmniej 2006f, do pobrania z naszej strony internetowej: http://www.mix-soft.pl/ftp/upgr/ITG2007b.exe

3. Mechanizm Integracji nie pobiera informacji o proporcji VAT. Aby informacja ta była dostępna w programie Symfonia® Analizy Finansowe Premium należy przy pierwszym wczytaniu danych pobrać dane poprzez pliki. Kolejna aktualizacja danych za pomocą Mechanizmu Integracji nie usuwa raz wczytanej proporcji VAT.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006.1a

1. Przyspieszenie procesu pobierania danych przez Integrację

2. Ulepszenie ergonomii pracy z programem:

- zapamiętywanie parametrów pobierania danych

- zapamiętywanie parametrów wypełniania rozrachunków  

UWAGA do wersji 2006.1


1. Program Symfonia® Analizy Finansowe Premium w wersji 2006.1 współpracuje z programami Symfonia® Finanse i Księgowość Premium w wersji od 2006c i Forte w wersji od 2006a.

2. Do pełnego działania program wymaga zainstalowania Mechanizmu Integracji w wersji co najmniej 2006e

 - Integracja z programem Symfonia® Finanse i Księgowość jest mechanizmem uniwersalnym, wymaga jednak zastosowania odpowiedniego komponentu integracji, zależnego od wersji programu Symfonia® Finanse i Księgowość, z którym będzie współpracować.

- Mechanizm integracji powinien zostać zainstalowany na każdym stanowisku, z którego program Symfonia® Analizy Finansowe Premium będzie wymieniał dane z programem Symfonia® Finanse i Księgowość .

3. Aby była możliwa obsługa funkcji związanych z rozrachunkami, po instalacji nowej wersji należy ponownie założyć bazy danych firm, obsługiwanych w programie Symfonia® Analizy Finansowe Premium. Do nowo założonych baz należy wczytywać dane z programu Symfonia® Finanse i Księgowość Premium/Forte za pomocą Mechanizmu Integracji.

4. Wczytanie danych do programu Symfonia® Analizy Finansowe Premium za pomocą plików wysłanych uprzednio z programu Symfonia® Finanse i Księgowość Premium/Forte przy pomocy raportu ‘Dane do Analiz Finansowych’ NIE POZWOLI na korzystanie z możliwości analizy rozrachunków.

UWAGA! Dla Użytkowników MS Excel 97 Podczas otwierania arkuszy stworzonych w oparciu o Analizy Finansowe w poprzednich wersjach może pojawić się komunikat o aktualizacji łączy. W takiej sytuacji należy ANULOWAĆ operację aktualizacji łączy.

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2006.1

 1. Wczytanie danych przy użyciu mechanizmu Integracji 

 •  wczytanie danych z programu Symfonia® Finanse i Księgowość odbywa się jednostronnie tylko w programie Symfonia® Analizy Finansowe bez konieczności wysyłania danych z programu Symfonia® Finanse i Księgowość

2. Pobieranie danych o rozrachunkach z programu Symfonia® Finanse i Księgowość 

 •  Dane kontrahentów z kartoteki: nazwa, skrót i NIP 
 • Należności, zobowiązania z kontrahentami, pracownikami, urzędami i inne rozrachunki z podziałem na rozliczone i nierozliczone, a także na terminowe i przeterminowane
 • Znaczniki, waluty i kursy walut, terminy płatności, numery dokumentów i numery ewidencyjne
 • Dokumenty rozliczające transakcję (składniki transakcji)

3. Operacja 'Rozrachunki' i 'Parametry dla rozrachunków'

 • Umożliwia wybór transakcji według zastosowanych ustawień i prezentuje je na arkuszu w formie tabeli 
 • Rozrachunki można wyszukiwać poprzez wpisanie numerów kontrahentów lub numerów kont, na których zostały założone rozrachunki
 • Operacja umożliwia wybór stanu transakcji na każdy dzień
 • Filtrowanie transakcji po znacznikach i walucie transakcji
 • Opcja wyboru rozrachunków według ilości dni po terminie płatności
 • Prezentowanie stanu transakcji wraz z jej składnikami, czyli szczegółami płatności

4. Funkcja 'Rozr'

 • Według zdefiniowanych parametrów prezentuje jedną potrzebną w danej chwili wartość
 • Elementy funkcji są edytowalne w każdej chwili bezpośrednio na arkuszu i podlega ona kopiowaniu jak pozostałe funkcje programu

5. Automatyczny arkusz Rozrachunki.xls

 • Działa w oparciu o operację 'Rozrachunki' i okno 'Parametry dla rozrachunków'
 • Automatycznie przelicza i aktualizuje prezentowane dane o rozrachunkach - zmiana jednego parametru na arkuszu powoduje automatyczne przeliczenie tabeli i dane zostają odświeżone

6. Menu kontekstowe - pod prawym klawiszem myszy dodano polecenia:

 • 'Wczytanie danych'
 • 'Rozrachunki'
 • 'Funkcje...'

Uaktualnienie do wersji 2006.1 dla Użytkowników poprzednich wersji jest płatne.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006


1. Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-5(15), PIT-5L(3), CIT-2(17) i CIT-2/O(4). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006r. Deklaracje o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych w 2005r., składane po dniu 31 grudnia 2005r. należy sporządzać na formularzach według starych wzorów. (Dz. U. Nr 257, poz. 2155 i 2156).

2. Przy wyliczaniu deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L i CIT-2 zastosowano nowy sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatków do pełnych złotych. Przepis dotyczy deklaracji składanych po 1 stycznia 2006r. i został wprowadzony nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 30 czerwca 2005r. Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2005r. – zmianie uległ między innymi art. 63 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

 

 
 
 Zmiany programu Mała Księgowość start

Zmiany  w wersji 2018

 

Link

 

Zmiany w wersji 2014:

 • Zgodność z prawem podatkowym od 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. Podczas pracy po dniu 1 stycznia 2014 domyślne ustawienia momentu odliczenia i naliczenia VAT są dostosowane do obowiązujących zmian prawnych.
 • Nowe wzory deklaracji podatkowych.
 • Uwzględnianie remanentów w zaliczkach na podatek dochodowy właścicieli.
 • Minimalna podstawa składek ZUS właścicieli: Wprowadzono możliwość zautomatyzowania naliczania składek właścicieli przekazywanych do ZUS. Dotyczy t o sytuacji, gdy do naliczania przyjęto kwoty określonej prawnie minimalnej podstawy składek.
 • Modyfikacja rejestracji składek ZUS właścicieli 5 Zmodyfikowany został zapis elementów składek ZUS właścicieli. Dotychczasowe podstawy wymiaru dla ubezpieczeń społeczny ch 1 i 2 zostały zastąpione: Podstawą wymiaru dla ubezpieczeń społecznych , Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia chorobowego oraz Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia wypadkowego .
 • Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zmiany w rejestracji wynagrodzeń z praw autorskich tak, żeby zapewnić obsługę obowiązującego od 2013 roku ograniczenia na limit kosztów uzyskania przy chodów dla wynagrodzeń z tytułu praw autorskich.
 • Rozszerzona możliwość tworzenia zestawień z okna KPiR i Ryczałt, dodana została możliwość wyboru daty zdarzenia gospodarczego lub daty wpis u . Umożliwia to wybór daty, według której określany będzie zakres danych do przetworzenia.

Zmiany w Mała księgowość Start wer. 2013:

 • Pełna obsługa metody kasowej: Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami. Nie ma zastosowania ograniczenie do 90 dni możliwości zawieszenia zapłaty VAT w oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta. Dodane zostaną nowe pozycje na rozwijanych listach Moment zaliczenia VAT lub odpowiednio Moment odliczenia VAT w oknie Zapis.
 • Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych: Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację.
 • Zmiany parametrów w oknie Zapis: W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.
 • Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy: W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych.
 • Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego: W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury.
 • Modyfikacja zakresu importu danych faktur: Podczas importu do Symfonia Start Mała Księgowość faktur z programu Symfonia Start Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT

Zmiany w programie Symfonia Start Mała Księgowość w wersji 2012.a obejmują:

 • aktualizację formularzy deklaracji podatkowych: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O
 • aktualizację form elektronicznych (XML) deklaracji: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-4R, PIT-O
 • dostosowanie do zmienionej stawki rentowej
 • poprawienie jakości ewidencji remanentów
 • poszerzenie funkcjonalności rejestracji zdarzeń gospodarczych

więcjej informacji w pliku PDF - zobacz

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Mała Księgowość w wersji 2011

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas księgowania dokumentu z nieobowiązującą stawka VAT.

5. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

6. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

7. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-28(15), PIT-28/A(12), PIT-36(16) i PIT-36L(6) oraz załšcznik PIT-O(17).

Nowe funkcje w programie Start Mała Księgowość w wersji 2010

1.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(11), VAT-7D(2) i VAT-7K(5).

2.Uaktualniono formularz druku przelewu do ZUS.

3.Poprawiono synchronizację kartotek z programem Start Faktura i Kasa.

4.Poprawiono wypełnianie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2. Dokonano zmian umożliwiających prawidłowe naliczenie podatku wg nowej dwustopniowej skali podatkowej.

3. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-11(16), PIT-4R(2), VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT 7D(1), PIT-40(16), PIT-28(14), PIT-16A(5).

4. Ulepszono rejestrację i księgowanie wynagrodzeń. Program umożliwia wskazanie kiedy zostały poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu Wypłaty wynagrodzenia, zapłaty składek ZUS, zapłaty zaliczki na podatek dochodowy i na tej podstawie dokonuje księgowania w poszczególnych miesiącach.

5. Dodano raporty "Pełny plan amortyzacji" oraz "Historia Środka trwałego" w kartotece 'Środki trwałe'.

Zmiany wprowadzone w wersji 2007.a

1. Uwzględniono zmiany w prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów -nowy wzór wydruku

2. Od 2007 roku ukryto kolumnę księgi służącą do rejestrowania kosztów reprezentacji i reklamy objętych limitem

3. Dodano nowe wzory deklaracji PIT-2(2), PIT-4R(1), PIT-11(15).

4. Dodano nową deklaracja uproszczona PU-4M(1).

5. Wprowadzono możliwość rejestrowania umów cywilnoprawnych bez składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Dodano nowy składnik wynagrodzenia z umowy o pracę "Podwyższenie wynagrodzenia" nie wliczany do podstawy opodatkowania, ani do podstawy składek ZUS.

7. W raporcie "Karta wynagrodzeń" pracownika dodano w tytule okres, jakiego raport dotyczy.

8. Uproszczono obsługę źródeł przychodów właściciela, pełne dane o źródłach przychodów i udziałach znajdują się teraz w jednym oknie udziałów.

Zmiany wprowadzone w wersji 2007

UWAGA!

Jeśli w roku podatkowym pracodawca naliczał zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzoną do US bez zaokrąglenia do pełnych złotych to mogą pojawić się niewielkie różnice w podatku na PIT-40. W kolumnie „e” (zaliczka pobrana przez płatnika), kwota będzie wykazywana w pełnych złotych (bez groszy). Kwota wykazana w pozycji 80 lub 81 będzie różnicą między podatkiem należnym, a faktycznie pobraną zaliczką przez płatnika ( „zaliczka na p. doch. odprowadzona do US”).

1. Kartoteka deklaracji podatkowych

UWAGA!

Aby przenosiły się wartości z poprzedniej deklaracji, deklaracje te muszą być zatwierdzone.

1.1. Deklaracje uproszczone

Od 1. stycznia 2007r. znika obowiązek składania do Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Pozostanie jednak obowiązek płacenia miesięcznie (lub kwartalnie) podatku dochodowego. Co więcej, podatnik będzie miał obowiązek udokumentowania, dlaczego wpłaca właśnie taką zaliczkę na podatek. W związku z tym w programie umożliwiono wystawianie tzw. deklaracji uproszczonych. Są to raporty, które działają na podobnej zasadzie co deklaracje podatkowe, ale posiadają pewne indywidualne cechy:

 • Deklaracje uproszczone na podatek dochodowy posiadają możliwość wyliczenia zaliczki kwartalnej (zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1. stycznia 2007r.)
 • Deklaracje uproszczone posiadają indywidualny wydruk, niezależny od dawnych wzorów deklaracji.
 • Deklaracje uproszczone są odpowiednikami następujących deklaracji: PIT-5 i PIT-5L (wyliczenie za miesiąc/kwartał) ; PIT-28 (wyliczenie za miesiąc/kwartał)
 • Deklaracje uproszczone są oznaczane w kartotece kolorem niebieskim.

1.2. Deklaracje robocze i zatwierdzone

Został dodany mechanizm tzw. deklaracji roboczych i zatwierdzonych. Użytkownik posiada obecnie możliwość wystawienia kilku deklaracji roboczych za ten sam okres. Dotyczy to również deklaracji uproszczonych. Raz wystawiona deklaracja za styczeń nie znika podczas ponownego wystawiania za ten sam miesiąc.

 • Każdą deklarację roboczą można edytować w dowolnym momencie i na nowo przeliczać
 • Deklaracje robocze w kartotece oznaczone są kursywą
 • Deklarację roboczą, która zostanie uznana za tę ostateczną, można zatwierdzić
 • Deklaracji zatwierdzonych nie można już edytować, można je jedynie trwale usunąć z kartoteki

1.3. Załączniki do deklaracji

Zmianie uległ sposób wystawiania załączników do deklaracji. Załączniki wystawiane są automatycznie z główną deklaracją, a dostępne są do podglądu, edycji i wydruku pod klawiszem ‘Załączniki’.

2. Amortyzacja przyspieszona 

 • Od 1. stycznia 2007r. nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych tzw. amortyzacją przyspieszoną – 30% w pierwszym roku użytkowania – w programie został zablokowany ten parametr
 • Umożliwiono wykonywanie amortyzacji jednorazowej niezależnie od wartości początkowej środka (zgodnie z art. 22k, ust. 7)

3. Inne zmiany

3.1. Zostały dodane wzory deklaracji rocznych na podatek dochodowy:

 • PIT-40 (14)
 • PIT-28 (12) – druk został uaktualniony

3.2. Uaktualniono stawki na nowe, obowiązujące od 2007 roku

 • skalę podatkową
 • kwotę wolną od podatku
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne

3.3. Umożliwiono zmianę udziału właścicieli w ciągu miesiąca.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006b

1. Poprawka wersji demo Zmieniono instalację wersji demonstracyjnej programu. Zablokowano aktywację firmy demonstracyjnej.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006a

1. Nowe deklaracje PIT-5(15), PIT-5L(3), PIT-4(17) i PIT-11/8B(14)

Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-5(15), PIT-5L(3), PIT-4(17) i PIT-11/8B. Nowe wzory deklaracji zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów i opublikowane w Dz. U. Nr 257, poz. 2155. Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006r. Deklaracje o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych w 2005r., składane po 31 grudnia 2005r. należy sporządzać na formularzach według starych wzorów.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006

 1. Deklaracje podatkowe

 • nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-28(12), PIT-40(13)
 • nowy sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatków na deklaracjach (Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2005r. - Art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa)
 • drukowanie przelewów za podatki bezpośrednio spod wybranej deklaracji
 • automatyczne uzupełnianie kwoty przelewu za PIT-5 (5L) i VAT-7 (7K) podczas drukowania przelewu spod tych deklaracji

 2. Proporcja VAT

 • odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego wynikające z Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami - Art. 90 i 91 Ustawy).
 • zautomatyzowanie wyliczania kwoty podatku VAT naliczonego nie do odliczenia na podstawie wskaźnika 'Udział sprzedaży opodatkowanej VAt w sprzedaży ogółem' i automatyczne księgowanie
 • zautomatyzowanie wyliczania corocznej korekty VAT naliczonego (od nabyć innych niż środeki trwałe) - autmatyczne księgowanie wartości i wypełnianie deklaracji VAT-7 (7K)

3. Synchronizacja kartotek

 • synchronizacja kartotek pracowników i rejestrów pieniężnych z kartotekami programu Symfonia Handel Start, Symfonia Handel Premium, Symfonia Faktura i Kasa Start oraz Symfonia Faktura Premium 
 • możliwość pominięcia synchronizowanego podmiotu
 • możliwość synchronizacji tylko jednej wybranej kartoteki

4. Inne

 • nowy sposób zaokrąglania wartości zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych po 1 stycznia 2006r. (Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2005r. - Art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa)
 • dwuodcinkowe druki przelewów - na raportach zamiast 0,00 drukowanie znaku '-'
 
 
 Zmiany programu Faktura i Kasa start

Zmiany w wersji Faktura i Kasa Start 2013

 • Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży:Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.
 • Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży: W panelu Rejestry sprzedaży - listek Typy rejestrów w oknie Ustawienia dodany został nowy rodzaj rejestru sprzedaży: Podlega VAT +180 dni.
 • Wystawianie e-faktur - zgoda domniemana: Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie zgody domniemanej oraz ewentualnego zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Wydruk faktury uproszczonej sprzedaży: Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych sprzedaży. Zrealizowano to na drodze dodania nowego raportu wydruku.
 • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma: Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów.
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań: Wprowadzono możliwość wiekowania należności i zobowiązań na konkretny dzień. Pozwala to na szczegółowy przegląd terminów niezapłaconych należności odbiorców oraz terminów niezapłaconych zobowiązań wobec dostawców.
 • Operacja Zmiana statusu faktury: Nowa operacja grupowa Zmiana statusu faktury dla dokumentów sprzedaży

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. W kartotece Towary dodano możliwość wyszukiwania wg stawki VAT.

5. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas wystawiania dokumentu z nieobowiązującą stawka VAT.

6. Dodano operację aktualizacji stawek VAT podczas wystawiania dokumentów z bufora.

7. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

8. Dodano raport zamieniający kody PKWiU na zgodne z klasyfikacją PKWiU 2008.

9. Dodano współpracę z kasami fiskalnymi.

10. Zmieniono sposób wprowadzania stanu początkowego rejestrów pieniężnych.

11. Dodano możliwość podania nazwy fiskalnej towaru innej niż nazwa i kod w kartotece.

12. Dodano parametr pracy pozwalający na określenie sposobu fiskalizacji dokumentów.

13. Dodano parametr pracy pozwalający na określenie w jaki sposób mają być traktowane pozycje ze stawką VAT: �NP� podczas fiskalizacji dokumentu na drukarce fiskalnej.

14. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

15. Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi: POSNET THERMAL HS FV EJ oraz Elzab MERA EFV

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2010
UWAGA! Pełny opis i komentarz do wprowadzonych zmian, znajduje się w dokumentacji programu, w pliku FAL_zmiany.pdf

1. Dodano możliwość oddzielenia powišzania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową. Odznaczenie powiązania powoduje, że cena ulegnie zmianie tylko przy dokonaniu zmiany ręcznie przez użytkownika w polu z marżą/narzutem lub wartością ceny.

2. Rozbudowano funkcjonalności domyśnej jednostki miary. Możliwość wykorzystywania jednostki domyśnej w zestawieniach, w zestawach oraz własnościach pozycji dokumentu. W parametrach pracy w gałęzi �inne�dodany nowy parametr pracy �jednostka używana jako miano ilości�z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej lub jednostki domyślnej.

3. W ustawieniach wydruku faktura VAT korygująca dodano opcję stan rozliczenia z dnia wystawienia umożliwiającą wydrukowanie na duplikacie faktury wartości do zapłaty z dnia wystawienia dokumentu.

4. Umożliwiono zmianę daty wejścia do rejestru na korektach dokumentów. Operacja jest dostępna z menu kontekstowego w oknie dokumentu i podlega sprawdzeniu prawa edycja wystawionego dokumentu oraz parametru pracy ochrona dokumentów wyeksportowanych do FK

5. Umożliwiono podejrzenie kodu towaru w oknie dokumentu korygujšcego.

6. Dodano nowe możliwości wyszukiwania dokumentów. Możliwości wyszukiwania dokumentów:

*wyeksportowanych, nie wyeksportowanych

*zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych

*skorygowanych, nie skorygowanych

*alternatywnie według daty sprzedaży lub daty wystawienia

W kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu: artykuł, usługa, zestaw.

7. Dodano nowe możliwości podsumowań w zestawieniach:

*z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok,

*dokumentów sprzedaży dodano podsumowanie co typ płatności (rejestr pieniężny).

8. Dodano nową opcję w zastawieniach sprzedaży, pozwalającą na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty sprzedaży.

9. Umożliwiono wprowadzanie cen indywidualnych w walucie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

10. Umożliwiono użycie kursu walutowego znajdującego się w tabeli kursów, bez umieszczania go w tabeli kursów jako kursu z dnia bieżącego. Przy wprowadzaniu dokumentów opcja Użyj-wykorzystuje wybrany kurs bez jego zapisywania jako bieżŻcego, a opcja Napisz -wykorzystuje kurs z jednoczesnym wpisaniem go do tabeli kursów.

11. Dodano możliwości szybkiego wyszukania Rodzaju na liście rozwijalnej w formatce Towaru, poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy.

12. Zwiększono ergonomię okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami, dodatkowo kliknięcie na rok lub miesišc pozwala ustalić go z listy.

13. Umożliwiono dodanie dowolnego tekstu w stopce wydruków dokumentów.

14. Umożliwiono wstawienie znaku graficznego w miejscu pieczęci firmy na wydrukach dokumentów.

15. Umożliwiono skopiowanie notatki podczas kopiowania dokumentu do bufora.

16. Dołożono obsługę kas fiskalnych: POSNET Mobile, POSNET NEO i POSNET COMBO L oraz drukarek fiskalnych Elemis Giga, POSNET Temo i Fasy Shamal FV.

17. Zmieniono sposób wprowadzania stanu początkowego nowoutworzonego rejestru pieniężnego.

18. Wprowadzono oprócz trybów ręcznego i automatycznego, dodatkowy półautomatyczny tryb importu danych. W trybie półautomatycznym program honoruje wszystkie istniejące uzgodnienia, natomiast sam nie tworzy nowych uzgodnień, są one tworzone wskazaniem odpowiednich danych przez Użytkownika.

19. Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po kodzie i nazwie w sposób *XXXX* Do tej pory gwiazdka działała na końcu.

Zmiany wprowadzone w wersji  2008
1. Został wprowadzony mechanizm aktywacji bazy danych. Bazę danych firmy należy zgłosić do aktywacji korzystając z rozwijalnego menu Aktywacja, z opcji „Zgłoszenie danych firmy”.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006
1. Dodatkowy tryb pracy automatycznej synchronizacji kartotek dostępny w oknie ustawień «Kartoteki FK», który przy włączonej synchronizacji automatycznej w przypadku utraty łączności z programem FK przy wejściu do firmy: · dla zwykłego użytkownika - wyświetli komunikat i wyloguje go z firmy · dla użytkownika «Admin» - wyświetli ostrzeżenie z pytaniem co zrobić: wyłączyć synchronizację, pozostawić włączoną, wyjść z firmy

2. Dodatkowo pojawiło się nowe prawo użytkownika «Uprawnienia specjalne\Zmiana ustawień współpracy z FK-a» umożliwiające bądź nie, edycję formatki z ustawieniami współpracy z FK.

3. Możliwość ponownego połączenia - zsynchronizowania rozpiętych danych kartotek programu Finanse i Księgowość Premium oraz Faktura i Kasa Start bez konieczności usuwania dotychczasowych uzgodnień. Polega to na tym że przed ponowną synchronizacją dla użytkownika «Admin» program wyświetla komunikat z pytaniem, czy usunąć dotychczasowe uzgodnienia, czy je pozostawić.

4. Możliwość dekretowania ilości towarów występujących na dokumentach handlowych. W schemacie księgowania, w zapisie księgowym w polu «kwota» na liście wyboru, pojawiła się pozycja «ilość». Dzięki temu można w kwocie zapisu księgowego umieścić ilość z pozycji dokumentu. Jeśli towar posiada zdefiniowaną jednostkę domyślną, ilość ta jest ilością w tej jednostce, w przeciwnym wypadku jest to ilość w jednostce ewidencyjnej.

5. W oknie towaru, kontrahenta, pracownika, urzędu w sytuacji gdy pojawia się przycisk «Użyj» pozostawiony został przycisk «I» (informacje) umożliwiający dostęp do dodatkowych informacji na temat otwartego elementu.

6. Kopia bezpieczeństwa obok plików bazy danych, zawiera teraz także pliki konfiguracyjne użytkowników (pliki z rozszerzeniem ini z katalogu firmy)

7. Rozmiar pola kod paskowy towaru w został zwiększony z 15 do 40 znaków.

8. Rozszerzenie pola «wartość» w parametrach księgowania z 20 do 40 znaków.

 
 
 Zmiany programu Handel start

Zmiany w Handel Start wer. 2013

 • Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży: Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.
 • Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży: W panelu Rejestry sprzedaży - listek Typy rejestrów w oknie Ustawienia dodany został nowy rodzaj rejestru sprzedaży: Podlega VAT +180 dni.
 • Metoda kasowa – pole Data zakupu na dokumencie zakupu: W programie Symfonia Start Handel dodano w dokumentach zakupu nowe pole data zakupu.
 • Wystawianie e-faktur - zgoda domniemana: Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie zgody domniemanej oraz ewentualnego zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Wydruk faktury uproszczonej sprzedaży:  Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych sprzedaży. Zrealizowano to na drodze dodania nowego raportu wydruku.
 • Ewidencjonowanie faktur uproszczonych zakupu: W programie Symfonia Start Handel dodano prosty i szybki sposób zaewidencjonowania faktury uproszczonej poprzez podanie w nowym oknie: wartości brutto oraz kwoty podatku VAT. Na tej podstawie program obliczy stawkę podatku VAT oraz wartość netto.
 • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma: Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów.
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań: Wprowadzono możliwość wiekowania należności i zobowiązań na konkretny dzień. Pozwala to na szczegółowy przegląd terminów niezapłaconych należności odbiorców oraz terminów niezapłaconych zobowiązań wobec dostawców.
 • Operacja Zmiana statusu faktury: Nowa operacja grupowa Zmiana statusu faktury dla dokumentów sprzedaży

Zmiany wprowadzone w wersji 2006


1. Obsługa korekt kontraktów i wystawionych do nich faktur zaliczkowych. Korekta faktury zaliczkowej pozwala na zmniejszenie kwoty zaliczki oraz zmiany w przyporządkowaniu kwoty zaliczki pozycjom towarowym. W przypadku gdy korekta kontraktu zmienia udział kwot w poszczególnych stawkach VAT niezbędne jest wystawienie korekty faktury zaliczkowej

2. Dodatkowy tryb pracy automatycznej synchronizacji kartotek dostępny w oknie ustawień ‘Kartoteki FK’, który przy włączonej synchronizacji automatycznej w przypadku utraty łączności z programem FK przy wejściu do firmy:

 • dla zwykłego użytkownika - wyświetli komunikat i wyloguje go z firmy
 • dla użytkownika ‘Admin’ - wyświetli ostrzeżenie z pytaniem co zrobić: wyłączyć synchronizację, pozostawić włączoną, wyjść z firmy

3. Dodatkowo pojawiło się nowe prawo użytkownika ‘Uprawnienia specjalne\Zmiana ustawień współpracy z FK-a’ umożliwiające bądź nie, edycję formatki z ustawieniami współpracy z FK.

 4. Możliwość ponownego połączenia - zsynchronizowania rozpiętych danych kartotek programu Finanse i Księgowość Premium oraz Handel Start bez konieczności usuwania dotychczasowych uzgodnień. Polega to na tym że przed ponowną synchronizacją dla użytkownika ‘Admin’ program wyświetla komunikat z pytaniem, czy usunąć dotychczasowe uzgodnienia, czy je pozostawić.

5. Możliwość dodawania pozycji do kompletu w dokumentach wydań z magazynu.

6. Możliwość dekretowania ilości towarów występujących na dokumentach handlowych i magazynowych. W schemacie księgowania, w zapisie księgowym w polu ‘kwota’ na liście wyboru, pojawiła się pozycja ‘ilość’. Dzięki temu można w kwocie zapisu księgowego umieścić ilość z pozycji dokumentu. Jeśli towar posiada zdefiniowaną jednostkę domyślną, ilość ta jest ilością w tej jednostce, w przeciwnym wypadku jest to ilość w jednostce ewidencyjnej.

7. W celu ułatwienia fiskalizacji faktur zaliczkowych dołożony został nowy parametr pracy 'Parametry druku i zestawień\Sposób fiskalizacji faktur zaliczkowych' który umożliwia fiskalizację uproszczoną polegającą na tym że w ramach jednej stawki wysyłana jest na drukarkę zawsze jedna pozycja o kodzie np. ‘----22’ w ilości 1szt oraz cenie i wartości równej sumie wartości brutto wszystkich pozycji w danej stawce.

8. W oknie towaru, kontrahenta, pracownika, urzędu w sytuacji gdy pojawia się przycisk ‘Użyj’ pozostawiony został przycisk ‘I’ (informacje) umożliwiający dostęp do dodatkowych informacji na temat otwartego elementu.

9. Kopia bezpieczeństwa obok plików bazy danych, zawiera teraz także pliki konfiguracyjne użytkowników (pliki z rozszerzeniem ini z katalogu firmy)

10. Dołożona została obsługa kas fiskalnych POSNET BINGO PLUS oraz POSNET PERFEKT

11. Rozmiar pola kod paskowy towaru w został zwiększony z 15 do 40 znaków.

12. Rozszerzenie pola ‘wartość’ w parametrach księgowania z 20 do 40 znaków.

 
1
2

 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe