mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Mała Księgowość start

Zmiany  w wersji 2018

 

Link

 

Zmiany w wersji 2014:

 • Zgodność z prawem podatkowym od 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. Podczas pracy po dniu 1 stycznia 2014 domyślne ustawienia momentu odliczenia i naliczenia VAT są dostosowane do obowiązujących zmian prawnych.
 • Nowe wzory deklaracji podatkowych.
 • Uwzględnianie remanentów w zaliczkach na podatek dochodowy właścicieli.
 • Minimalna podstawa składek ZUS właścicieli: Wprowadzono możliwość zautomatyzowania naliczania składek właścicieli przekazywanych do ZUS. Dotyczy t o sytuacji, gdy do naliczania przyjęto kwoty określonej prawnie minimalnej podstawy składek.
 • Modyfikacja rejestracji składek ZUS właścicieli 5 Zmodyfikowany został zapis elementów składek ZUS właścicieli. Dotychczasowe podstawy wymiaru dla ubezpieczeń społeczny ch 1 i 2 zostały zastąpione: Podstawą wymiaru dla ubezpieczeń społecznych , Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia chorobowego oraz Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia wypadkowego .
 • Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zmiany w rejestracji wynagrodzeń z praw autorskich tak, żeby zapewnić obsługę obowiązującego od 2013 roku ograniczenia na limit kosztów uzyskania przy chodów dla wynagrodzeń z tytułu praw autorskich.
 • Rozszerzona możliwość tworzenia zestawień z okna KPiR i Ryczałt, dodana została możliwość wyboru daty zdarzenia gospodarczego lub daty wpis u . Umożliwia to wybór daty, według której określany będzie zakres danych do przetworzenia.

Zmiany w Mała księgowość Start wer. 2013:

 • Pełna obsługa metody kasowej: Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami. Nie ma zastosowania ograniczenie do 90 dni możliwości zawieszenia zapłaty VAT w oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta. Dodane zostaną nowe pozycje na rozwijanych listach Moment zaliczenia VAT lub odpowiednio Moment odliczenia VAT w oknie Zapis.
 • Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych: Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację.
 • Zmiany parametrów w oknie Zapis: W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.
 • Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy: W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych.
 • Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego: W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury.
 • Modyfikacja zakresu importu danych faktur: Podczas importu do Symfonia Start Mała Księgowość faktur z programu Symfonia Start Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT

Zmiany w programie Symfonia Start Mała Księgowość w wersji 2012.a obejmują:

 • aktualizację formularzy deklaracji podatkowych: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O
 • aktualizację form elektronicznych (XML) deklaracji: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-4R, PIT-O
 • dostosowanie do zmienionej stawki rentowej
 • poprawienie jakości ewidencji remanentów
 • poszerzenie funkcjonalności rejestracji zdarzeń gospodarczych

więcjej informacji w pliku PDF - zobacz

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Mała Księgowość w wersji 2011

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas księgowania dokumentu z nieobowiązującą stawka VAT.

5. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

6. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

7. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-28(15), PIT-28/A(12), PIT-36(16) i PIT-36L(6) oraz załšcznik PIT-O(17).

Nowe funkcje w programie Start Mała Księgowość w wersji 2010

1.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(11), VAT-7D(2) i VAT-7K(5).

2.Uaktualniono formularz druku przelewu do ZUS.

3.Poprawiono synchronizację kartotek z programem Start Faktura i Kasa.

4.Poprawiono wypełnianie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2. Dokonano zmian umożliwiających prawidłowe naliczenie podatku wg nowej dwustopniowej skali podatkowej.

3. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-11(16), PIT-4R(2), VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT 7D(1), PIT-40(16), PIT-28(14), PIT-16A(5).

4. Ulepszono rejestrację i księgowanie wynagrodzeń. Program umożliwia wskazanie kiedy zostały poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu Wypłaty wynagrodzenia, zapłaty składek ZUS, zapłaty zaliczki na podatek dochodowy i na tej podstawie dokonuje księgowania w poszczególnych miesiącach.

5. Dodano raporty "Pełny plan amortyzacji" oraz "Historia Środka trwałego" w kartotece 'Środki trwałe'.

Zmiany wprowadzone w wersji 2007.a

1. Uwzględniono zmiany w prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów -nowy wzór wydruku

2. Od 2007 roku ukryto kolumnę księgi służącą do rejestrowania kosztów reprezentacji i reklamy objętych limitem

3. Dodano nowe wzory deklaracji PIT-2(2), PIT-4R(1), PIT-11(15).

4. Dodano nową deklaracja uproszczona PU-4M(1).

5. Wprowadzono możliwość rejestrowania umów cywilnoprawnych bez składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Dodano nowy składnik wynagrodzenia z umowy o pracę "Podwyższenie wynagrodzenia" nie wliczany do podstawy opodatkowania, ani do podstawy składek ZUS.

7. W raporcie "Karta wynagrodzeń" pracownika dodano w tytule okres, jakiego raport dotyczy.

8. Uproszczono obsługę źródeł przychodów właściciela, pełne dane o źródłach przychodów i udziałach znajdują się teraz w jednym oknie udziałów.

Zmiany wprowadzone w wersji 2007

UWAGA!

Jeśli w roku podatkowym pracodawca naliczał zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzoną do US bez zaokrąglenia do pełnych złotych to mogą pojawić się niewielkie różnice w podatku na PIT-40. W kolumnie „e” (zaliczka pobrana przez płatnika), kwota będzie wykazywana w pełnych złotych (bez groszy). Kwota wykazana w pozycji 80 lub 81 będzie różnicą między podatkiem należnym, a faktycznie pobraną zaliczką przez płatnika ( „zaliczka na p. doch. odprowadzona do US”).

1. Kartoteka deklaracji podatkowych

UWAGA!

Aby przenosiły się wartości z poprzedniej deklaracji, deklaracje te muszą być zatwierdzone.

1.1. Deklaracje uproszczone

Od 1. stycznia 2007r. znika obowiązek składania do Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Pozostanie jednak obowiązek płacenia miesięcznie (lub kwartalnie) podatku dochodowego. Co więcej, podatnik będzie miał obowiązek udokumentowania, dlaczego wpłaca właśnie taką zaliczkę na podatek. W związku z tym w programie umożliwiono wystawianie tzw. deklaracji uproszczonych. Są to raporty, które działają na podobnej zasadzie co deklaracje podatkowe, ale posiadają pewne indywidualne cechy:

 • Deklaracje uproszczone na podatek dochodowy posiadają możliwość wyliczenia zaliczki kwartalnej (zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1. stycznia 2007r.)
 • Deklaracje uproszczone posiadają indywidualny wydruk, niezależny od dawnych wzorów deklaracji.
 • Deklaracje uproszczone są odpowiednikami następujących deklaracji: PIT-5 i PIT-5L (wyliczenie za miesiąc/kwartał) ; PIT-28 (wyliczenie za miesiąc/kwartał)
 • Deklaracje uproszczone są oznaczane w kartotece kolorem niebieskim.

1.2. Deklaracje robocze i zatwierdzone

Został dodany mechanizm tzw. deklaracji roboczych i zatwierdzonych. Użytkownik posiada obecnie możliwość wystawienia kilku deklaracji roboczych za ten sam okres. Dotyczy to również deklaracji uproszczonych. Raz wystawiona deklaracja za styczeń nie znika podczas ponownego wystawiania za ten sam miesiąc.

 • Każdą deklarację roboczą można edytować w dowolnym momencie i na nowo przeliczać
 • Deklaracje robocze w kartotece oznaczone są kursywą
 • Deklarację roboczą, która zostanie uznana za tę ostateczną, można zatwierdzić
 • Deklaracji zatwierdzonych nie można już edytować, można je jedynie trwale usunąć z kartoteki

1.3. Załączniki do deklaracji

Zmianie uległ sposób wystawiania załączników do deklaracji. Załączniki wystawiane są automatycznie z główną deklaracją, a dostępne są do podglądu, edycji i wydruku pod klawiszem ‘Załączniki’.

2. Amortyzacja przyspieszona 

 • Od 1. stycznia 2007r. nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych tzw. amortyzacją przyspieszoną – 30% w pierwszym roku użytkowania – w programie został zablokowany ten parametr
 • Umożliwiono wykonywanie amortyzacji jednorazowej niezależnie od wartości początkowej środka (zgodnie z art. 22k, ust. 7)

3. Inne zmiany

3.1. Zostały dodane wzory deklaracji rocznych na podatek dochodowy:

 • PIT-40 (14)
 • PIT-28 (12) – druk został uaktualniony

3.2. Uaktualniono stawki na nowe, obowiązujące od 2007 roku

 • skalę podatkową
 • kwotę wolną od podatku
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne

3.3. Umożliwiono zmianę udziału właścicieli w ciągu miesiąca.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006b

1. Poprawka wersji demo Zmieniono instalację wersji demonstracyjnej programu. Zablokowano aktywację firmy demonstracyjnej.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006a

1. Nowe deklaracje PIT-5(15), PIT-5L(3), PIT-4(17) i PIT-11/8B(14)

Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-5(15), PIT-5L(3), PIT-4(17) i PIT-11/8B. Nowe wzory deklaracji zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów i opublikowane w Dz. U. Nr 257, poz. 2155. Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006r. Deklaracje o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych w 2005r., składane po 31 grudnia 2005r. należy sporządzać na formularzach według starych wzorów.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006

 1. Deklaracje podatkowe

 • nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-28(12), PIT-40(13)
 • nowy sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatków na deklaracjach (Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2005r. - Art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa)
 • drukowanie przelewów za podatki bezpośrednio spod wybranej deklaracji
 • automatyczne uzupełnianie kwoty przelewu za PIT-5 (5L) i VAT-7 (7K) podczas drukowania przelewu spod tych deklaracji

 2. Proporcja VAT

 • odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego wynikające z Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami - Art. 90 i 91 Ustawy).
 • zautomatyzowanie wyliczania kwoty podatku VAT naliczonego nie do odliczenia na podstawie wskaźnika 'Udział sprzedaży opodatkowanej VAt w sprzedaży ogółem' i automatyczne księgowanie
 • zautomatyzowanie wyliczania corocznej korekty VAT naliczonego (od nabyć innych niż środeki trwałe) - autmatyczne księgowanie wartości i wypełnianie deklaracji VAT-7 (7K)

3. Synchronizacja kartotek

 • synchronizacja kartotek pracowników i rejestrów pieniężnych z kartotekami programu Symfonia Handel Start, Symfonia Handel Premium, Symfonia Faktura i Kasa Start oraz Symfonia Faktura Premium 
 • możliwość pominięcia synchronizowanego podmiotu
 • możliwość synchronizacji tylko jednej wybranej kartoteki

4. Inne

 • nowy sposób zaokrąglania wartości zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych po 1 stycznia 2006r. (Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2005r. - Art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa)
 • dwuodcinkowe druki przelewów - na raportach zamiast 0,00 drukowanie znaku '-'
 
 
 Dodaj komentarz do artykułu
Twoje IP: 3.234.252.109
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe