mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Symfonia Kadry i Płace

Zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2016, 2016.c, 2016d obejmują:

 • Umożliwiono regulację szerokości kolumn danych kadrowych. Domyślne ustawienia dostosowane są do długości nazw w nagłówkach kolumn.
 • Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych - zostało wprowadzone zabezpieczenie przed zmianą naliczeń elementów płacowych liczonych narastająco w ramach miesiąca. Zrealizowane rozliczenia będą blokowane przed automatycznym przeliczeniem mogącym wystąpić , jeśli rozliczenianie są realizowane chronologicznie.
 • Poprawiono ergonomię komunikatów okien importu i eksportu danych z FK w formatach 2.0 i
  3.0/4.0.
 • Edycja zdarzeń a zamknięte okresy - W ramach otwartych okresów umożliwiono edycję daty zakończenia zdarze ń nieobecności , gdy ich rozpoczęcie wypada w zamkniętym okresie.Wartości danych kadrowych
 • Wartości elementów w podsumowaniach zestawień wg okresów
 • Rozwiązano błąd wykonania raportu ZUS Z - 3 z zaznaczoną opcją Pkt 6 i 7 – Prezentuj okresy tylko z danego roku , gdy pracownik nie ma zarejestrowanej choroby.
 • Poprawiono tworzenie wydruków raportów – na niektórych raportach widoczna była pusta ramka w ostatniej kolumnie.
 • 2016.c Urlopy rodzicielskie - zmiany w dodatkowych urlopach macierzyńskich, aktualizacja wniosków, podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
 • 2016.c Aktualizacja wzorów umów o pracę na czas określony
 • 2016.d:Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a
 • 2016.d:Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego - dodane elemnty placowe
 • 2016.d: Kalnedarz firmy na 2017r.

 

Zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2015, 2015.a, 2015b, 2015c obejmują:

 

Poprawki i zmiany w wersji 2015c

 • Skierowanie na badania – nowy wzór zgodny z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 poz 457)
 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 11(22), PIT - 8AR(5)
 • Została dodana usługa: Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych:
 • Wzorzec - Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie
 • Współpraca z SODiR Off - line w wersji 9.42
 • Poprawki w Deklaracjach ZUS rozliczeniowe imienne (RCA, RZA, RSA)
 • Rozliczenie umów cywilnoprawnych Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa dla potrzeb PIT11
 • Serie zdarzeń Raporty – PIT - 11, PIT - 40
 • Dane osobowe - zwiększona do 22 dopuszczalna ilość znakow w imieniu
 • Zaktualizowana dane urzędów skarbowych
 • Wzorzec – Rozl.z. małżonk/Samot.wych.dzieci
 • Logowanie – lista firm, sortowana alfabetycznie
 • Wartości danych kadrowych na rok 2015
 • Inne zmiany

Poprawki w wersji 2015.b:

 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 11, PIT - 40, PIT - 4R, PIT - 8AR, PIT - 8C
 • Doadana została możliwość wyboru wersji formularza dla deklaracji: PIT - 11, PIT - 8AR
 • PIT - 11(22) – dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów - dodany do zestawy pracownik nowy element
 • Dodana mozliwość wydruku dwustronnego deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza
 • Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych
 • Raport – ORD - ZU dodano mozliwość podania przyczyn korekty
 • Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015
 • Zerowe składki na FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy
 • Kody ZUS 7 ZUS ZLA w trakcie ur lopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą
 • Dane urzędów skarbowych
 • Wartości danych kadrowych na rok 2015

Poprawki w wersji 2015.a:

 • Liczba godzin przepracowanych z uwzględnieniem urlopu
 • Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności Podstawy do chorobowego -wynagrodzenie stałe
 • Nadgodziny średniotygodniowe – norma czasu pracy

Poprawki i zmiany w wersji 2015

 • Współpraca SODiR Off - line
 • Uaktualnione dane urzędów skarbowych
 • Wartości danych kadrowych: wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 2014 - 07 - 01 do 2014 - 09 - 30 wynosi 106,7%; wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 2014 - 10 - 01 do 2014 - 12 - 31 wynosi 97,8%; najniższe wynagrodzenie pracownika od 2015 - 01 - 01 wynosi 1750 zł.
 • Kalendarz firmy na rok 2015

Zmiany w programie Symfonia  Kadry i Płace w wersji 2014.1, 2014.1a, 2014.1b, 2014.1c   obejmują:

 • Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT - 2, P IT - 11, PIT - 40, PIT - 4R, PIT - 8AR, PIT - 8C 4 Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT - 2 (4) (brak wersji elektronicznej), PIT - 11 (20) , PIT - 40 (19) , PIT - 4R (4) , PIT - 8AR (3) , PIT - 8C (6).
 • Dane urzędów skarbowych: Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 7 października 2013 roku.
 • Urlop wychowawczy:Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 9 83) oraz do zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy(Dz. U. z 2013 r. poz. 1028).
 • Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy: Zaktualizowano kody świadczenia / przerwy dla deklaracji RSA.
 • Wzory wniosków o urlop związany rodzicielstwem: Funkcjonalność programu uzupełniono o możliwość wydrukowania dodatkowych wniosków o urlop i rezygnację z urlopu związanego z rodzicielstwem.
 • Urlop w związku z przysposobieniem dziecka: Zmieniono nazwy dotyczące rejestracji urlopu w związku przysposobieniem dziecka.
 • Kalendarz firmy na rok 2014: Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok 2014.
 • Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014: Ustawiono parametry firmy na rok 2013/2014.
 • Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji: Zmieniono elementy interfejsu w celu polepszenia ich czytelności.
 • Obsługa podwyższonych wartości DPI: Program dostosowano do obsługi podwyższonych wartości DPI w systemie Windows.
 • Limit pracowników: Poprawiono zasady pilnowania limitu pracowników związanego z licencją w programie Symfonia Kadry i Płace.
 • Raporty – edycja wartości na deklaracjach PIT: Usunięto opcję Edycja wartości występującą na oknach parametrów wydruku raportów PIT, umożliwiającą ręczną modyfikację wartości przed utworzeniem wydruku.
 • 2014.1a: Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z - dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.11.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących po dstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1380).
 • Współpraca z nową wersją programu Płatnik - Zaktualizowano obsługę eksportu deklaracji do formatu KEDU zgodnego z nową wersją prog ramu Płatnik (9.01.001 oraz 9.01.001 A).
 • Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Program dostosowano do zmian wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o mianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 983).
 • Dane urzędów skarbowych 5 Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku.
 • Do szablonów wydruku raportów Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud. oraz Kwestionariusz osobowy dla pracownika dodano informację o przetwarzaniu danych osobowych. 
 • 2014.1b: zostały naprawione błędy w danych kadrowych np. bilansach urlopowych udostępniono raport „Weryfikacja danych kadrowych” wspierający naprawę danych
 • 2014.1c: Wprowadzono zmiany dotyczące normatywnego czasu pracy i wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym święto przypada w dniu wolnym od pracy .
 • Naliczenie wynagrodzenie za pracę w nocy -Zmieniony został sposób zaokrągleń przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych.
 • Podstawa do wychowawczego – minimalne wynagrodzenie - W związku z opublikowanym przez ZUS wyjaśnieniem zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych poprawiono wyliczenie podstawy do wychowawczego.
 • Urlop zaległy po powrocie z urlopu wychowawczeg - poprawiono wyliczenia w bilansie urlopowym w atrybutach: urlop zaległy R - 1 , urlop zaległy R - 2 , urlop zaległy R - 3 .
 • Wartości danych kadrowych na rok 2014

Zmiany w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2014 i 2014a obejmują:

 • Urlopy związane z rodzicielstwem  Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem . Zmiany obejmują rejestrację wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem i zdarzeń z nimi związanych, rozliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz obsługę wyrównania w przypadku rezygnacji z rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop mac ierzyński i urlop rodzicielski.
 • Prawa autorskie przy umowie pracę Wprowadzono zmianę obsługi praw autorskich przy umowach o pracę – nowe zdarzenia i wzorce.
 • Nowe zdarzenie – Urlop wypoczynkowy godzinowy Dodane zostało zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy umożliwiające rejestrację i rozliczanie urlopów godzinowych dla np.: pracowników zatrudnionych na niepełny etat, i stosujących równoważny czas pracy.
 • Znaczniki zestawów naliczanych elementów Dodane zostało domyślne ustawienie flagi dla Zestawów naliczanych elementów dołączanych do okresów na zakładce Miesiące - lata .
 • Nowy atrybut – prezentacja: godziny i minuty Dla elementów typu Parametr (typ parametru ułamek zwykły ) dodany został atrybut (zakładka Atrybuty ) prezentacja: godziny i minuty.
 • Archiwum definicji Archiwum definicji zostało rozbudowane o możliwość zachowania nieużywanych urzędów skarbowych.
 • Domyślne elementy systemu wynagrodzeń firmy Z domyślnego systemu wynagrodzeń firmy zostały usunięte elementy historyczne i nieużywane.
 • Ustawione wartości elementów
 • Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z - 3 
 • Raport – Lista płac 11 W ustawieniach wydruku raportu dodana została obsługa definiowania do 6 własnych podpisów pod listą.
 • Nowe polecenie dla menu podręcznego Zaznacz tylko okres domyślny .
 • Nowa opcja Drukuj nazwy okresów . 
 • Raport – Przelewy Dla przelewów elektronicznych rozs zerzono możliwości konfiguracji eksportu adresów pracowników.
 • Raport – Etykiety adresowe i książka nadawcza Dodana została definicja etykiet w formacie: 105x37mm (16 szt.). Poprawiony został opis formatu 70x37 mm (27 szt.) na 70x37 mm (24 szt.) .
 • Raport – Karta wynagrodzeń Dodana została opcja Drukuj pierwsze Nazwisko . Zmieniony został numer identyfikacyjny pracownika z numeru NIP na numer PESEL.
 • Raport – Aneks do umowy o pracę Do ustawień raportu dodana została lista wyboru Wybierz aneks umożliwiająca wybór umowy, dla której utworzony zostanie aneks.
 • Nowy raport – Uaktua lnienie danych po imporcie z Płac Dodany został raport wspierający import danych z programu Symfonia Płace . Raport uzupełnia podstawy wymiaru składek ZUS oraz podstawy opodatkowania.
 • Inne zmiany w raportach
 • Inne zmiany
 • W wersji 2014a Transakcja rozpoczęta i rozliczona w tym samym dniu: Przywrócono wyświetlanie wartości w danych kadrowych dla transakcji rozliczonej w tym samym dniu, w którym została rozpoczęta.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nierozliczony w poprzednim okresie: Uwzględnienie wartości elementu Wynagrodzenie za urlop nierozliczony w poprzednim okresie do wyliczenia kwoty brutto.

Zmiany wprowadzone w wersji 2013.1.a, 2013.1.b obejmują:

 • Wysokość składki zdrowotnej na rok 2013: Ustawiona została wartość elementu Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel).
 • Raport – Świadectwo pracy: W ustawieniach raportu dodane została możliwość podania miejsca i daty wystawienia świadectwa pracy , wartości domyślne pobiera ne są z wartości elementów miejscowość rozwiązania umowy oraz data wydrukowania rozwiązania .
 • Raport – ZUS ZSWA eksport: Poprawiony został błąd uniemożliwiający wykonanie raportu. 4 Import z programu Symfonia Płace
 • 2013.1.b Zmiana w sposobie ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich;
 • 2013.1.b Poprawa formuły - procent z liczby zaokrąglany w górę

Zmiany w programie Symfonia Symfonii Kadry i Płace w wersji 2013.1 obejmują:

 • Prawa autorskie – limit kosztów uzyskania przychodu: Program został dostosowany do wchodzących od 1 stycznia 2013 roku zmian prawnych (Dz. U. poz. 1278 z 24 października 2012r.) w zakresie pilnowania limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla umów z prawami autorskimi.
 • Deklaracja PIT-8AR: Deklaracja została zaktualizowana do wzoru PIT-8AR(2).
 • Kalendarz firmy na rok 2013: W kalendarzu firmy ustawione zostały święta na rok 2013.
 • Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy: Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. uznano przepis pozbawiający pracowników dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy (niebędący niedzielą) za niezgodny z Konstytucją RP.
 • Dane urzędów skarbowych
 • Ustawione wartości elementów
 • Inne zmiany:

Zmieniono wyliczanie elementu Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności. W przypadku nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czaso-wej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby.

Dodany został element Liczba dni nieobecności zmniejszająca koszty praw aut.wg ZUS, w którym znajduje się liczba dni pomniejszających podstawę kosztów uzyskania od praw autorskich według dni ZUS wyliczona na podstawie nowej klasy zdarzeń Nieobecności pomniejszające koszty uzyskania od praw autorskich wg dni ZUS. Znajdują się w niej zdarzenia z klasy Nieobecności pomniejszające koszty uzyskania od praw autorskich wyliczające potrącenia według dni ZUS. 

Nazwa zestawu Przebieg zatrudnienia u poprzednich pracodawców została zmieniona na Prze-bieg zatrudnienia u innych pracodawców.

Nazwa elementu Kwota podstawy wym. skład. na ZUS wyk. u poprz. pracodaw. została zmienio-na na Kwota podstawy wym. skład. na ZUS wyk. u innych pracodaw.

Do zestawu Parametry podatkowe (ustawowe) oraz Parametry podatkowe (indywidualne) doda-ne zostały elementy: %kosztów uzyskania dla praw autorskich,” %kosztów uzyskania od umowy o dzieło, %kosztów uzyskania od umowy zlecenia

 

Zmiany w programie Symfonia Symfonii Kadry i Płace w wersji 2013 obejmują:

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Obsługa przelewów elektronicznych: Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty.
 • Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych: Dodana została obsługa zasiłków i ich rozliczania dla osób, które mają zawarte umowy cywilnoprawne. Wiąże się to z szeregiem zmian w elementach, wzorcach i raportach.
 • Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA: Akcje Wyrejestrowanie ZWUA oraz Unieważnienie danych zestawu ‘Zgłoszenie ZUA/ZZA’ będą realizowane zdarzeniem Rozwiązanie stosunku pracy.
 • Zestawy list płac i kart wynagrodzeń: W trzech nowych zestawach dla list płac i kart wynagrodzeń zebrane zostały elementy potrzebne do zestawień ZUS, US i księgowania wynagrodzeń. Ponadto na liście wyboru w raportach zestawy porządkowane są alfabetycznie.
 • Definicje zdarzeń: Dodany został nowy rodzaj akcji oraz nowe opcje ustawień.
 • Tytuł ubezpieczenia: Zmieniony został sposób pobierania tytułu ubezpieczenia dla pracownika. Zamiast z wartości globalnej, pobierany będzie z danych kadrowych wzorców (element Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie)). Prawa do katalogów i list płac 7 Listy płac obecnie uwzględniają dostęp do pracowników na podstawie praw do katalogów. Oznacza to, że ograniczenie dostępu do katalogu spowoduje ograniczenie dostępu do list płac, na których znajdują się pracownicy z tego katalogu.
 • Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac : Zniesione zostało ograniczenie liczby wyświetlanych elementów na oknie Edycja list płac. Dane urzędów skarbowych 7 Kartoteka Urzędy skarbowe została zaktualizowana na podstawie danych adresowych organów podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Stan aktualny na dzień 31.12.2011 r.
 • Potrącenie zasiłku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego: Poprawiona została obsługa rozliczenia zasiłku chorobowego z potrąceniem za opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego.
 • Zmiany w raportach

Nowy raport – Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne - Dodany został raport pozwalający utworzyć zestawienie informacji o pracownikach, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne i należy im się wyrównanie. 

Nowy raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a  - Dodany został raport tworzący wydruk dokumentu ZUS Z-3a.

Nowy raport – Zaliczka - Dodany został raport Zaliczka tworzący wydruk dokumentu pobrania zaliczki przez pracownika na podstawie danych z zestawu kadrowego Potrącenia zaliczek.

Nowy raport – Poprawność danych zgłoszeniowych - Dodany został raport sprawdzający poprawność danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA.

Raport – Przelewy - Dodana została możliwość utworzenia przelewu elektronicznego do programu Symfonia e-Dokumenty.

Raport – Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy 11 Wydruk raportu zawiera obecnie bardziej szczegółowe informacje o poprawności danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA.

Raport – Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 11 Wydruk raportu ZUS Z-3 został zaktualizowany do aktualnych wymagań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Raport – Dane kadrowe pracownika 12 Na wydruku raportu kolumna Data obowiązywania została zmieniona na kolumny Data od,

więcjej informacji w pliku PDF - zobacz

 

Zmiany w programie Symfonia Symfonii Kadry i Płace  w wersji 2012 obejmują:

 • aktualne wzory deklaracji
 • możliwość identyfikacji ubezpieczonego po numerze PESEL
 • zwiększenie wydajność programu i przyspieszenie jego działania
 • pełna obsługa formularzy deklaracji elektronicznych
 • rozszerzenie listy raportów i ich funkcjonalności

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2011.b

1. Zaktualizowano formularze e-deklaracji PIT-8C(4) oraz PIT-11(18).

2. Została zaktualizowana obsługa współpracy z programem SODiR.

3. Wprowadzono obsługę sytuacji wypłaty zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu wychowawczego.

4. Do raportu „Lista Płac” dodano opcję „Drukuj numery kolumn” umożliwiajšcš oznaczenie kolumn dodatkową numeracją w celu łatwiejszej identyfikacji.

5. Zaznaczenie nazwy lub kwoty elementu na zakładce „Wynagrodzenia” skutkuje podœwietleniem całego wiersza.

6. Rozbudowana została obsługa wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny œredniotygodniowe w okresach dłuższych niż jeden miesiąc.

Uwaga: Nowe rozwiązanie nie powinno być używane w przypadku okresów jedno miesięcznych, oraz nie powinno być wstawiane w ostatnim miesišcu rozliczenia przy dłuższym okresie. Wypłata wynagrodzenia za godziny œredniotygodniowe w takich przypadkach realizowana jest wzorcem „Nadgodziny przekracz. œredniotygodn.normę czasu pracy”.

7. Dodane zostało nowe zdarzenie „Rozliczenie wynagrodzenia za godziny œredniotygodniowe” przypisujące użytkownika do wzorca „Miesięczne wynag. za godziny nadliczbowe œr. tyg.” oraz uzupełniające atrybuty elementu „Miesięczne rozliczenie nadgodzin œredniotygodniowych”.

8. Poprawiono wyliczenia wartoœci elementu "l. godz. nadl. przekr. œr. tyg. norm. czasu do wynagrodzenia" w przypadku pracy poza harmonogramem.

9. Został zmieniony mechanizm wyliczania wymiaru urlopowego pracownika.

10. Dodana została możliwość wyłączenia naliczania składki zdrowotnej w okresach dodatkowych.

11. Został ustawiony "Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego" na drugi kwartał 2011 roku.

12. Została ustawiona „Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. W poprzednim kwartale” w wysokoœci 3438,21 zł, za okres od 2011-03-01 do 2011-05-31.

13. Poprawiono zapisywanie plików tymczasowych e-Deklaracji. Obecnie, gdy zainstalowany jest program e-Deklaracje, pliki XML nie pozostajš w katalogu tymczasowym programu Kadry i Płace.

14. Poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania przychodów na deklaracji PIT-11 dla pracowników otrzymujących niskie dochody. Wykazywane sš faktyczne koszty a nie ustawowe.

15. Do raportu „Zaœwiadczenie płatnika składek ZUS Z-3” dodana została opcja wydruku podstaw tylko z ostatnich 12 miesięcy. Gdy opcja jest włączona użytkownik jest informowany o braku naliczonych podstaw do chorobowego.

16. Poprawiono wykazywanie podstaw do chorobowego na raporcie „Zaœwiadczenie płatnika składek ZUS Z-3” w punkcie 10, gdy umowa o prace kończyła się w dniu porodu.

17. Poprawiono problemy zwišzane z wydrukiem raportu "Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7".

18. Poprawiono działanie raportu „Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze” przy zmianie nazwiska pracownika.

19. Rozwiązanie problemu obliczania parametru „Liczba dni przepracowanych w danym okresie” po wstawieniu urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu miesiąca.

20. W zestawie Alimenty został wprowadzony element „Indywidualna kwota wolna od potršceń”, który okreœla wysokoœć kwoty wynagrodzenia, pozostajšcej pracownikowi przy ustaleniu wysokoœci potršceń. Kwota potršceń jest ustalana zgodnie z elementem „Element z umów cywilnoprawnych potrącaj zgodnie z Kodeksem pracy, łącznie dla wszystkich wynagrodzeń”.

21. Poprawiono wykazywanie na zakładce „Wynagrodzenia” wartoœci elementu "składniki o kodzie 11", gdy pracownik chorował cały miesiąc trwający 31 dni.

22. Poprawiono sytuację, w której generowane były puste podstawy do wynagrodzenia za kwartał mimo zrealizowanych zdarzeń „Premia kwartalna”.

23. Dodano wykazywanie przepracowanych godzin oraz przepracowanych godzin wraz w urlopem.

24. Zmodyfikowano sposób wyliczania podstawy za dzień pracy, gdy pracownik w pierwszym miesišcu pracy przepracował godziny nadliczbowe i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego.

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2011.a

1. Zmiany w raportach:

 • Karta wynagrodzeń z opcją "Prezentacja w układzie: Listy pracowników"
 • Lista płac definiowana
 • Podsumowanie z wzorców
 • Deklaracja PIT-11 (18)
 • e-Deklaracja dla PIT-8C (za rok 2010)
 • Raport ZUS Z-3

2. Zmiana w sposobie naliczania podstaw do chorobowego.

3. Wprowadzono poprawkę w wyświetlaniu wynagrodzeń pracowników po zamknięciu okresu.

Zmiany wprowadzone w wersji 2011

1. Paczka -Parametry i zmiany na rok 2011-.

2. Aktualizacja deklaracji PIT-11 i PIT-8C.

3. Zmiany od 1 stycznia 2011 w zasiłku chorobowym dla 50-latków.

4. Aktualizacja adresów Urzędów skarbowych.

5. Nowy raport -Zestawienie rozliczenia zasiłków-.

6. Nowy raport -Etykiety adresowe i książka nadawcza-.

7. Wynagrodzenie za urlop ze stałych składników wynagrodzenia.

8. Nowe atrybuty w elemencie -Bilans urlopowy pełny-.

9. Zmiany w raportach:

 • raport -Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy-;
 • raport -Lista urzędów skarbowych-;
 • aktualizacja okna wyboru okresów w raportach;
 • raporty -Paski dla pracownika- i -Paski pionowe-.

Opis zmian wersji 2010.1.a

1. Dokonano zmian w algorytmach generujących bilanse urlopowe.

Szczególnie uwzględniono zmiany:

 • podczas przenoszenia urlopu pozostałego w roku następujšcym po roku, w którym pracownik zmienił wymiar urlopu
 • podczas naliczania urlopu zaległego dla pracowników, dla których w poprzednim roku zostały wygenerowane dwa bilanse ze względu na przejście na wyższy wymiar urlopu
 • przy przejściu na wyższy wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie
 • przy wyliczaniu urlopu zaległego i proporcjonalnego dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie
 • przy ponownym zatrudnieniu pracownika i wcześniejszym wykorzystaniu urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia
 • przy generowaniu bilansów i wymiaru urlopu dla pracownika tymczasowego
 • przy generowaniu bilansu z urlopem zaległym dla pracowników, dla których poprzedni rok był pierwszš pracš i przebywali na urlopie bezpłatnym
 • podczas naliczania urlopu zaległego dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, dla których nastšpiła zmiana wymiaru etatu

2. W raporcie "Stan wykorzystania urlopów" poprawiono wykazywanie stanu urlopu na 1 dzień miesiąca.

3. Podczas konwersji bazy wykonuje się raport "Aktualizacja/Urlop zaległy", który dokonuje sprawdzenia bilansów urlopowych dla pracowników etatowych. Sprawdzenie to może zostać wykonane podczas konwersji lub w dowolnym momencie poprzez bezpośrednie uruchomienie raportu. Szczegółowy opis raportu znajduje się w dokumencie "Aktualizacja / Urlop zaległy (2010)"

4. Dokonano zmian w generowaniu deklaracji ZUS w następujących sytuacjach:

 • kiedy w nazwie skróconej firmy mamy wpisany znak '&'
 • wykazywania składki na ubezpieczenie zdrowotne płatne z budżetu państwa w sekcji VII.03 na deklaracji ZUS DRA
 • zaczytywania dla pracownika zagranicznego, na podstawie obywatelstwa i numeru paszportu deklaracji ZUS
 • uzupełniania wymiaru czasu pracy dla umów cywilnoprawnych w deklaracji ZUS RCA
 • przenoszenia danych ewidencyjnych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń do części IV deklaracji ZUS ZUA
 • nie przenoszenie numeru dowodu osobistego do deklaracji ZUS ZWUA
 • zapamiętywania �cieżki do zapisywania plików w katalogu, wskazanej podczas wykonywania raportu 'Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy'

5. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych.

6. Poprawiono import zdarzeń.

Zmiany wprowadzone w wersji 2010.1

1. Wprowadzono zmiany, dostosowujące do nowelizacji Ustawy o Funduszu Emerytur Pomostowych, wchodzącej w życie z dniem 1. Stycznia 2010r.:

 • Dodano składkę na FEP
 • Dodano nowa deklarację ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 • Zmodyfikowano istniejące deklaracje ZUS w celu współpracy z nowym Płatnikiem
 • Dodano nowy wzór przelewu do ZUS

2. Wprowadzono obsługę urlopów rodzicielskich:

 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski Raporty dotyczące wniosków i zaświadczeń. Dodano obsługę możliwości wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

3. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2010 r. obowiązku naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe od umów cywilnoprawnych zmieniono opisy kodów tytułu ubezpieczenia oraz skreślono kody, które przestały obowiązywać.

4. PIT-40(16) został dodany do zestawu Zeznania podatkowe/ PIT-y 2009 a. Usunięto możliwość uwzględniania ulgi na dzieci przez płatnika

5. Dodano tworzenia e-Deklaracji dla PIT-40 i PIT-8C.

6. Ustawiono nowe wskaśniki płacowo - kadrowe obowiązujące od stycznia 2010r.

7. Ustawiono w kalendarzu Firmy Święta na 2011 rok.

8. Uwzględniono zmiany w sposobie wyliczania podstawy ekwiwalentu, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sposobu ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

9. Dodano nowy wzór kwestionariusza osoby ubiegajšcej się o zatrudnienie.

10. Dodano możliwość wprowadzenia indywidualnej kwoty wolnej od potrąceń wraz z możliwością wskazania kwoty, typu umowy i typu potrącenia.

11. Dodano możliwość ustawienia odrębnej domyślnej ścieżki dla deklaracji ZUS.

12. Poprawiono:

 • Uwzględnianie w bilansach urlopowych informacji wprowadzonych do elementu w atrybutach i .
 • Wykazywanie liczby dni niezdolności do pracy zgodnie z art. 92 (punkt 4.4), dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat, a przebywali na zwolnieniu lekarskim w styczniu 2009r.
 • Kod tytułu ubezpieczenia 011000, dla raportu ZUS RSA po eksporcie do programu Płatnik, dla baz konwertowanych.
 • Uwzględnianie w podstawie do chorobowego wynagrodzenia za czas wolny, odbierany za nadgodziny.
 • Wykazywanie w raporcie Karta ewidencji czasu pracy nadgodzin przepracowanych w niedziele i święta.
 • Pomniejszanie liczby godzin przepracowanych w podstawach do urlopu o nieobecności godzinowe niepłatne dla przesuniętych okresów rozliczeniowych.

Zmiany wprowadzone w wersji 2010

1. Obsługa zerowych składek na Fundusz Pracy i FGśP za pracowników, którzy ukończyli: 55 rok życia dla kobiet, 60 rok życia dla mężczyzn lub ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych.

2. Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie i kontrolę nad potrąceniami urzędowymi i innymi z pensji pracownika. Potršcenie możliwe jest do kwoty ustalonej przez Kodeks Pracy w zależności od rodzaju potrąceń. Obsługujemy:

 • Alimenty
 • Potrącenia z tytułem wykonawczym
 • Potrącenia za zgoda pracownika
 • Kary pieniężne
 • Zaliczki pieniężne

3. Ułatwiono obsługę podstawowych procesów w programie poprzez zgrupowanie ich pod łatwo dostępnymi przyciskami.

4. Przy oknie wyszukiwania danych kadrowych (zakładka dane kadrowe wybór " okna: pracownik, wzorce, firma oraz okno zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych) dodano przycisk umożliwiający wybór wyszukiwania po zestawach lub wyszukiwania po elementach.

5. Zmieniono prezentację i obsługę przypisania pracownika do wzorca.

6. Zmieniono dotychczasowy sposób zaokršglania zdarzeń godzinowych występujących w kalendarzu pracownika. Wprowadzono nowe metody zaokršgleń do wyboru przez użytkownika.

7. Uaktualniono formaty XSL plików do generowania e-Deklaracji.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009.1

Wersja ta zawiera obsługę:

- składki na bezp. emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym liczone są od kwoty minimalnego wynagrodzenia

- pracownica w ciąży, niezdolna do pracy z powodu choroby, będzie otrzymywać zasiłek chorobowy przez 270 dni, a nie jak obecnie przez 182 dni

- zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy

- za pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia przysługuje wynagrodzenie chorobowe za 14 dni choroby w cišgu roku kalendarzowego

- podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców obowiązującą do 28.02.2009 roku

- nowa wysokość odsetek ustawowych

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2009.a

1. Zaktualizowano funkcjonalność Umowy zryczałtowanej

2. Wprowadzono obsługę aktualnych wersji formularzy PIT:

 • PIT-11(17),
 • PIT-4R(3),
 • PIT-40(16)

3. Ustawiono parametry podatkowe i ZUS na rok 2009.

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Zmiany w zdarzeniach, wzorcach i elementach W wersji 2009 utworzono brakujące składniki wynagrodzeń, wzorce kadrowo-płacowe oraz zdarzenia. Nowo utworzone elementy mają usprawnić pracę, są uzupełnieniem brakujących funkcjonalności zgłaszanych przez użytkowników. Do najczęściej wykorzystywanych składników wynagrodzeń utworzono zdarzenia.

Dodano następujące składniki:

 • Dodatek funkcyjny kwotowy
 • Odprawa rentowa

Dodano następujące wzorce:

 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek funkcyjny kwotowy
 • Ekwiwalent za odzież
 • Ekwiwalent za pranie odzieży
 • Ekwiwalent za używanie narzędzi
 • Odprawa pośmiertna
 • Odprawa rentowa
 • Odprawa wojskowa
 • Premia %
 • Premia II
 • Premia III
 • Premia regulaminowa
 • Ryczałt
 • Świadczenie socjalne nieopodatkowane
 • Świadczenie w naturze

Dodano następujące zdarzenia:

 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek funkcyjny kwotowy
 • Odprawa pośmiertna pracownika
 • Odprawa rentowa - katalog zdarzeń
 • Odprawa wojskowa - katalog zdarzeń
 • Premia II
 • Premia III
 • Ryczałt samochodowy
 • Świadczenia socjalne nieopodatkowane
 • Zaliczka
 • Potrącenie z tyt. zajęcia wynagrodzenia

2. Archiwum definicji W wersji 2009 wprowadzono "Archiwum Definicji". Ma ono na celu ukrycie obiektów nieużywanych w aktualnych wersjach programu, a zdefiniowanych i używanych w wersjach wcześniejszych. Archiwum definicji obejmuje, elementy, wzorce, definicje zdarzeń. Archiwum definicji zawiera dwa typy obiektów: Stare i Nieużywane.

 • Stare Definicje- to obiekty, których ważność się skończyła. W przyszłości obiekty te będą usunięte z programu.
 • Nieużywane Definicje- to obiekty, które nie są używane w danej firmie.

Obiekty archiwalne są widoczne w nowym specjalnie do tego przeznaczonym oknie programu "Archiwum definicji" , dostępnym z głównego menu (Kartoteki) lub z przycisku (Kartoteki). Okno prezentuje drzewko "Archiwum definicji" oraz zależne listy obiektów archiwalnych.

3. Listy płac i okresy płacowe Wersja 2009 wprowadza dodatkową funkcjonalność dotyczącą okresów i list płac. Poszerzona funkcjonalność obejmuje elementy związane z zakładaniem i edytowaniem listy płac oraz okresów płacowych. Listę płac można założyć dla grupy pracowników rozliczanych na podstawie wzorca. Dodatkowo wprowadzono możliwość dodawania katalogów pracowników na listę płac i usuwanie z listy pracowników z podpiętymi systemami wynagrodzeń. 

4. Eksport danych do elektronicznych deklaracji w formacie XML W wersji 2009 dodano nową funkcjonalność umożliwiającą tworzenie plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Sporządzenie elektronicznych deklaracji polega na wykonaniu odpowiednich raportów: PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R. Pliki e-deklaracji są plikami xml zgodnymi z określonymi schematami. Są przygotowane do przesłania do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego aplikacji. Aplikacje przesyłające umożliwiają zastosowanie podpisu elektronicznego oraz sš odpowiedzialne za bezpieczeństwo przesyłania plików do Urzędu Skarbowego. W czasie przygotowania deklaracji w formie elektronicznej, zostaje wygenerowany plik w formacie XML, który jest zapisywany w określonej ścieżce zgodnie z Ustawieniami. 

5. Parametryzacja zaokrąglenia czasu pracy w godzinach nadliczbowych W wersji 2009 dodano możliwość definiowania zaokrąglania czasu pracy w godzinach nadliczbowych przez użytkowania programu. Wartość zaokrąglania naliczania czasu nadgodzin można ustawić w przedziale od 0 do 60 minut. Domyślna wartość zaokrąglenia dla uaktualnianych firm ustawiona jest na 30 minut, natomiast dla nowych ustawiona jest na 00 minut.

6. Wyszukiwanie elementów na drzewkach wyboru Okno dropka danych kadrowych oraz wyboru i dodawania zdarzeń zostało rozszerzone o wyszukiwanie po nazwie wartości. Na dole okna dodano pole edycyjne z przyciskiem "Wyszukiwanie". Po wpisaniu tekstu i naciśnięciu szukaj wyświetlone zostaną znalezione wiersze. Dropki wyszukiwania dotyczšce zestawów kadrowych dodano w następujšcych lokalizacjach:

 • zakładka dane kadrowe wybór (okna: pracownik, wzorce, firma)
 • okno zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych (okna: pracownik, wzorce)

Dropki wyszukiwania dotyczące zdarzeń dodano w następujących lokalizacjach:

 • zakładka Kalendarz - wybór zdarzenia (okna: pracownik, firma)
 • zakładka Kalendarz - dodawanie zdarzenia (okna: pracownik, firma)
 • okno Zbiorcza edycja zdarzeń - wybór zdarzenia (okna: pracownik, wzorce)
 • okno Zbiorcza edycja zdarzeń - dodawanie zdarzenia (okna: pracownik, wzorce)
 • okno Dziennik zdarzeń, okno kryterium wyboru zdarzeń, wyszukiwanie zdarzeń
 • okno Definicja zdarzenia: - zakładka Konflikty, wybór kolejnego zdarzenia jako konflikt - definicja akcji wstawienie zdarzenia do kalendarza - definicja akcji wstawienie serii zdarzeń - definicja akcji wypełnienie zestawu danych kadrowych - dodawanie zdefiniowanych zdarzeń do klas zdarzeń
 • okno Ustawienia katalog RCP - wybór zdarzeń

7. Zapisywanie plików przez raporty Umożliwiono określenie domyślnego miejsca zapisu plików.

 • Katalog domyślny szablonów - wskazuje katalog w jakim znajdują się szablony raportów
 • Katalog domyślny wyników - wskazuje katalog w jakim zapisywane są wyniki raportów
 • Katalog plików e-deklaracji - wskazuje katalog w jakim zapisywane są e-deklaracje
 • Katalog domyślny plików PDF - wskazuje katalog w jakim zapisywane są pliki PDF

W oknie "Ustawienia Raportów" zmieniono pozycje kontrolek oraz dodano nowe, rozszerzające możliwości wybierania szablonów - po zaznaczeniu opcji "wspólne szablony" użytkownik ma możliwość wyboru spośród szablonów dostępnych w katalogu \Raporty\Template - po zaznaczeniu opcji "własne szablony" użytkownik ma możliwość wyboru spośród szablonów dostępnych w utworzonym przez siebie katalogu, który jest wybrany w domyślnej ścieżce zapisywania pliku ("Katalog domyślny szablonów")

8. Nowe raporty do ZUS Dodano nowe raporty :

 • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7

9. Pozostałe zmiany

 • Wprowadzono optymalizację wydajności programu
 • Dodano nowy system RCP "Polman-Software" (zgodny z formatem Symfonia)
 • Zaktualizowano dane urzędów skarbowych
 • Zaktualizowano parametry ZUS (raport "Ustawienie parametrów na 2009 rok")
 • Zmodyfikowano raport Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 (nowy dokument )
 • Rozszerzono obsługę raport ZUS ZCNA eksport
 • Dodano nowe raporty: PIT-11(16), PIT-4R(2)
 • Zmieniono nazwę atrybutu elementu kadrowego zgrupowanego z "kod" na "kod pocztowy". Ważne: przy imporcie danych XML z poprzednich wersji należy zmienić nazwę tego atrybutu w pliku XML przed wczytaniem danych
 • W bilansach urlopowych zmieniono sposób wykazywania liczby godzin na format HH:MM (godziny\minuty) oraz zwiększono zaokrąglenie liczby dni do trzech miejsc po przecinku
 • Poprawiono sposób obliczania potracenia za urlop w przypadku nieobecności z tytułu przebywania na urlopie wypoczynkowym oraz okolicznościowych trwających cały miesiąc
 • Poprawiono sposób wyliczania wymiaru urlopu dla specyficznych sytuacji
 • Poprawiono wyliczanie staży do urlopu dla sytuacji, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z okresem nauki oraz w przypadku zatrudnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy
 • W raporcie Rozwiązanie umowy o pracę zmieniono sposób pobierania nazwy miejscowości z atrybut z "miejscowość" na "miejscowość rozwiązania" z elementu kadrowe zgrupowanego "umowa o pracę".

Zmiany wprowadzone w wersji 2008.a

1. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.

2. Wprowadzono możliwość wyboru dnia, w którym pracownicy otrzymują dzień wolny za święto wypadające w wolną sobotę. W 2008 roku wypadają aż dwa takie święta: 3 maja i 1 listopada.

3. Wprowadzono możliwość parametryzacji sposobu wyznaczania podstaw do urlopów. Domyślnie program pobierał wartości do podstaw urlopowych według miesiąca wypłaty wynagrodzeń (okres Podatkowy). Obecnie użytkownicy będą mogli zmienić sposób pobierania podstaw na pobieranie według miesiąca, za który jest wypłacone wynagrodzenie (okres Bazowy).

4. Zmodyfikowano raport ‘ZUS DRA eksport’. Format eksportowanego pliku został dostosowany do aktualnej wersji programu Płatnik 7.02.001 - nie wypełnia się w bloku III pole 2 'Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy'.

5. Dostosowano program do wyliczania i eksportu do programu SODiR Offline dofinansowań i refundacji składek pracowników niepełnosprawnych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku.

6. We właściwościach okresów podatkowych na 2008 rok podpięto zestawy do naliczania PIT-ów za 2008 rok.

7. Poprawiono formułę „pomniejszono o procent” w elemencie kadrowym zgrupowanym „Podstawy do chorobowego”, w celu prawidłowego wykazywania na raporcie „Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3” stawki procentowej. Niepoprawne wartości elementu „pomniejszono o procent” wykazywane były w przypadku przesuniętych okresów lub gdy pracownik otrzymywał wynagrodzenie zmienne.

8. Poprawiono uwzględnienie składek ZUS od umów cywilnoprawnych w naliczeniu 'łączna składka ZUS dla firmy’. Zmiana ta będzie uwzględniana w nowo naliczanych okresach.

9. Zmodyfikowano przenoszenie potrąceń do kolejnych okresów. Dla elementów ‘suma wynagr. do chorobowego dopełniana i niedopełniana’ i ‘podstawa wymiaru miesięcznej ulgi podatkowej’ dodana została obsługa przenoszenia potrąceń do kolejnych okresów, gdy w danym okresie wartość elementu jest ujemna.

10. Poprawiono obliczanie zaliczki pobranej przez płatnika na PIT-11 w przypadku gdy pracownik ma dochód z innych źródeł.

11 Zmieniono sposób pobierania wartości według dat okresu w elemencie "Informacja o kosztach uzyskania przychodów" na zakładce atrybuty, na podatkowym.

12. Dokonano poprawek w generowaniu bilansu chorób i w rozliczaniu zasiłków chorobowych występujących na przełomie lat.

13. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w pierwszym miesiącu zatrudnienia dla pracownika z wynagrodzeniem zmiennym.

14. Zmodyfikowano w rozliczaniu nadgodzin:

a. Obliczanie wynagrodzenia za godziny wynikające z przekroczenia średnio-tygodniowej normy czasu pracy. Rozszerzona została obsługa godzin nadliczbowych z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy o wyliczanie wynagrodzenia. W elemencie ‘Schemat systemu czasu pracy’ dodany został dodatkowy atrybut ‘wynagr. za przekroczenie średnio tygodniowej normy wypłacać’ z pomocą którego użytkownik ma możliwość wyboru czy wynagrodzenie ma być naliczane. Domyślna wartość ustawiana jest na TAK.

b. Uporządkowano nazwy elementów i zdarzeń dotyczących rozliczania nadgodzin oraz ustawiono wyświetlanie wybranych elementów jako liczba godzin i minut.

c. Poprawiono uwzględnianie w zamkniętych okresach oraz na wydrukach (zestawieniach) wartości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

15. Zmieniono sposób wyliczania parametru "podstawa do wynagrodzenia za godziny nocne z minimalnego wynagrodzenia za pracę". Obecnie podstawa jest dzielona przez normatywny czas pracy w miesiącu.

16. Zmieniono algorytm wyliczania liczby dni, które pracownik był obowiązany przepracować. Przy wyliczaniu podstawy do chorobowego nie są uwzględnianie dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

17. W „Rozliczeniu urlopu” w atrybucie "rodzaj urlopu/nieobecności" poprawiono wybieranie wartości słownikowej ze słownika „Rodzaj urlopu/nieobecności”.

18. Ustawiono parametry podatkowe i ZUS na rok 2008.

19. Poprawiono raport do migracji danych z Kadr i Płac Premium do Kadr i Płac Forte.

20. W raporcie „Zaświadczenie o zarobkach” dodano opcją wyboru czy wynagrodzenie ma być pobierane z okresu bazowego, podatkowego czy ZUS.

21 W raporcie „Lista płac”:

 • Dodano komunikat informujący o przekroczeniu ilości elementów w zestawie i możliwości innych ustawień.
 • Dodano check-box "Wykazuj pracowników bez wynagrodzeń w okresie / okresach".
 • Poprawiono naliczanie podsumowania listy płac dla wydruku listy płac sklejanej poziomo.

Zmiany wprowadzone w wersji 2008

1. Rozszerzono ewidencję czasu pracy, dodając możliwość rozliczania nadgodzin wynikającą z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy Art. 1511 §2 i obsługi odbioru czasu wolnego za nadgodziny Art.1512 Kodeksu Pracy.

Dodano nowe elementy kadrowe do nowego zestawu Wynagrodzenia\Rozliczenia\Godziny nadliczbowe:

 • „Schemat systemu czasu pracy” – dane na podstawie których będą dokonywane naliczenia
 • „Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe” - bilans rozliczający nadgodziny oraz zdarzenia:

-„Uaktywnienie bilansu nadgodzin”

-„Rozliczenie bilansu nadgodzin”

Obsługa godzin nadliczbowych wykonywanych ponad dobowy wymiar czasu pracy Art. 151 pozostała niezmieniona.Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Nadgodziny - ewidencja i rozliczanie (2008).pdf .

2. Zmodyfikowano algorytm wyliczania podstawy do wynagrodzenia za nadgodziny i podstawy do dodatku za nadgodziny tak, że:

 • Wynagrodzenie jest uwzględniane jako średnia ważona w stosunku do godzin roboczych.
 • Uwzględniana jest sytuacja zmiany sposobu wynagrodzenia w trakcie miesiąca (wynagrodzenie zasadnicze, stawka godzinowa, dniówki).
 • Uwzględniana jest sytuacja gdy pracownik ma wprowadzone więcej niż jedną umowę o pracę jednocześnie (na przykład pracownik w części etatu ma wynagrodzenie zasadnicze a w części stawkę godzinową).

3. Dodano nową deklarację PIT-40 za rok podatkowy 2007. Dodano również możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej. W celu wprowadzenia ulgi z tytułu wychowywania dzieci, wprowadzono zdarzenie „Ulga z tytułu wychowywania dzieci” umiejscowione w katalogu 5 Rozliczenie\ 11 Podatki. Zdarzenie to umożliwia wypełnienie elementu „Zestawienie ulga z tytułu wychowywania dzieci (PIT40)” i wydruk raportu „Oświadczenie do ulgi z tytułu wychowywania dzieci”.Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Ulga z tytułu wychowywania dzieci na PIT40 (2008).pdf .

4. Rozbudowano obsługę przychodów z innych źródeł co daje obecnie możliwość prostego podziału i sumowania przychodów poprzez klasy elementów, gwarancję poprawnego wyliczenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy oraz prawidłowy wydruk deklaracji PIT-11 i PIT-40.Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Inne źródła przychodów(2008).pdf .

5. Zostały dodane formuły sprawdzające poprawność wprowadzanych do programu numerów NIP, REGON, PESEL i numeru konta bankowego. Dane sprawdzane są pod względem poprawności formatu zapisu i pod względem poprawności sumy kontrolnej. W przypadku numeru PESEL brana jest, także pod uwagę data urodzenia i płeć, jeśli są uzupełnione u pracownika. Program tylko ostrzega o tym, że dana może być formalnie niepoprawna ale pozwala zapisać dowolną (nawet niepoprawną) daną.Sprawdzanie poprawności numerów NIP PESEL REGON Kont bankowych (2008).pdf .

6. Zmodyfikowano obliczanie potrąceń. Potrącenia od kwoty brutto za nieobecność trwającą cały miesiąc obecnie można przenosić do kolejnych okresów pomocniczych jeśli w okresie podstawowym kwota wynagrodzenia jest niewystarczająca. Potrącenie za nieobecność z zamkniętego miesiąca można rozliczać w kilku okresach bieżącego miesiąca gdy wynagrodzenie w okresie podstawowym jest niewystarczające. Dokonywane jest wyrównywanie różnicy wynikającej z zaokrągleń, gdy pracownik jest nieobecny cały miesiąc. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Zmiany w obliczaniu i uwzględnianiu potršceń od brutto (2008).pdf .

7. Zmodyfikowano obsługę urlopów:

 • Zasadniczą zmianą jest zmiana w wyliczaniu stawki za godzinę urlopu i za godzinę ekwiwalentu do urlopu. Składniki zmienne wchodzą obecnie według okresu wypłaty (okres PODATKOWY), a nie bazowego jak do tej pory. Ma to istotne znaczenie w przypadku gdy pensja jest wypłacana w następnym miesiącu np.: 10-go następnego miesiąca. Modyfikacja obejmie zmianę naliczeń w elemencie kadrowym Podstawy do urlopu i ekwiwalentu. Wartość atrybutów „liczba dni przepracowanych” i „liczba godzin przepracowanych” jest obliczona jako średnia ważona po okresach bazowych z liczby dni(godzin) z wagą wartości składników wynagrodzenia pobieranych do wyliczenia atrybutu „średnia do urlopu”. Do średniej ważonej wybrane są okresy, które podatkowo wchodzą do danego okresu czasu za jaki jest liczona podstawa. W przypadku gdy brak wartości składników pobieranych do wyliczenia atrybutu „średnia do urlopu”, miesiąc wykorzystany do wyliczenia liczby dni/godzin zostanie ustalony w oparciu o okres bazowy, w którym wystąpi wartość elementu naliczeń wynagrodzenia zasadnicze (ogółem). Dodano również atrybut „opis wyliczenia liczby godzin przepracowanych”, który zawiera opis, jak wyliczana jest wartość atrybutu liczby godzin przepracowanych.

Postać zapisu:

w przypadku gdy atrybut „średnia do urlopu” przyjmuje wartość zero w danym miesiącu Miesiąc :numer Godz: liczba Kwota: wartość w przypadku gdy wartości pochodzą z jednego miesiąca Miesiąc :numer Godz: liczba Kwota: wartość

w przypadku gdy wartości pochodzą z więcej niż jednego miesiąca (l *w+..)/Sw gdzie M: numer Godz: liczba Kwota: wartość, M: numer Godz: liczba

Kwota: wartość

Znaczenie oznaczeń:

- l oznacza liczbę godzin

- w oznacza kwotę wynagrodzenia

- Sw oznacza sumę kwot wynagrodzenia

 • Dodano w bilansie urlopowym możliwość pomijania urlopów nie wykorzystanych w latach ubiegłych w sytuacji gdy pracownik został zwolniony w połowie poprzedniego roku a następnie zatrudniony w trakcie bieżącego roku.
 • Do zestawu elementów urlopy, Zasiłki\Urlopy i Ekwiwalenty dodano element „Podstawa url. uwzględni nieobecności dodane w zamkn. okresie”, z wartością słownikową TAK/NIE. Użytkownik korzystając z tego elementu ustala, czy zdarzenia nieobecności wstawione do zamkniętego okresu są uwzględniane przy wyliczaniu liczby dni/godziny w atrybutach elementu Podstawy do urlopu i ekwiwalentu.

8. Rozszerzono ustawianie precyzji elementów typu liczba rzeczywista o precyzję do 4, 5 i 6 miejsc po przecinku.

9. Zmodyfikowano definiowanie księgowań. Obecnie nie ustawia się w definicji elementu znacznika „element może być księgowany”. Wystarczy, że do elementu przypiszemy schemat księgowania. Zalecamy, aby definiowanie przypisań schematów księgowania do elementów dokonywać na oknie Firma na zakładce Księgowania.

10. W menu podręcznym w oknie Pracownicy oraz Wzorce na liście pracowników zlikwidowano funkcje: Wytnij, Skopiuj, Wklej, Utwórz kopię. Były to nadmiarowe polecenia pochodzące ze starszych wersji programu obecnie już nie używane. Funkcja "Skopiuj arkusz do schowka" została przeniesiona do grupy Operacje zbiorcze.

11. Rozszerzono obsługę zasiłków o następujące sytuacje:

a. Po 182 dniach zasiłku z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy od 183 dnia automatycznie wykazywane jest świadczenie rehabilitacyjne.

b. Na raporcie ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ drukowanie w pozycji 10 tylko wynagrodzeń z poprzednich miesięcy, które powinny być uwzględniane przy wyliczaniu zasiłku chorobowego w zadanym miesiącu.

c. Na raporcie ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ wykazywanie choroby ciągłej występującej na przełomie lat.

d. Dodano obsługę zmiany wymiaru etatu przy wyliczaniu podstawy do zasiłku. W sytuacji zmiany etatu podstawy naliczane są od kolejnego miesiąca lub od pierwszego dnia tego miesiąca jeżeli zmiana nastąpiła pierwszego. Poprzednio naliczone podstawy mają zakres obowiązywania jedynie do ostatniego dnia przed zmianą wymiaru etatu.

12. Dodano nową funkcjonalność dotyczą raportów PIT-40, PIT-11, która pozwala na filtrowanie (po wybraniu check-boxa - Drukuj dla wybranych pracowników tylko tych, którzy mieli umowę w danym roku) dla wszystkich pracowników według aktualnej selekcji katalogu i statusu (Aktualni, Wszyscy, Etatowi , Zleceniobiorcy,….), pracowników pobieranych ze wszystkich okresów płacowych z okresu za który wykonywany jest PIT. Deklaracja wykonywana jest dla tych spośród nich, którzy mieli w podanym okresie, za który wykonywany jest PIT, umowę o prace lub jedną z umów cywilno-prawnych.

13. Dodano raport „Inf. o świad. z tyt. skier. do pracy za granicą” przedstawiający pracownikom informacje jakie świadczenia przysługują mu od pracodawcy gdy zostaje skierowany do pracy za granicą. Informację taką ma przedstawić pracodawca pracownikowi zgodnie z kodeksem pracy. Obsługa tego raportu jest także możliwa po przez zdarzenie ‘Informacje dla skierowanego do pracy za granicą’, znajdujące się w Organizacja pracy/Praca. Dodano również elementy kadrowe „Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu”, „Praca za granicą/zakwaterowanie w lokalu służbowym”, „Praca za granicą/zwrot kosztów przejazdu za powrót do kraju”. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Informacja o swiadczeniach z tytułu skierowania do pracy za granicą (2008).pdf .

14. Dodano nowy raport „Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk.i ZUS”. Zadaniem raportu jest przedstawienie listy pracowników z przekroczeniami progu podatkowego lub przekroczeniem podstawy składki ZUS. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Raport - Zmiana progu podatkowego i przekroczenie podstawy składki ZUS (2008).pdf .

15. Dodano do zestawu danych kadrowych Umowy nowy zestaw Rozwiązanie umowy o pracę w którym umieszczono element Wypowiedzenie warunków umowy o pracę wykorzystywany przez raport Wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

16. Dla pracowników przypisanych do wzorca „Niepełnosprawny pracownik …..”, u których w trakcie miesiąca następowała zmiana źródeł wynagrodzenia np.: powrót do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane z budżetu państwa (za płatnika) wyliczają się prawidłowo z uwzględnieniem tych zmian.

17. Dokonano zmian w już istniejących raportach:

a. Zmieniony został wydruk raportu "Kwestionariusz osobowy" w związku ze zmianami w kodeksie pracy. Obecnie w programie znajdują się dwa raporty "Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud." i "Kwestionariusz osobowy dla pracownika". Przy realizacji zdarzeń z grupy Przyjęcie do pracy w miejsce akcji wydruk Kwestionariusza osobowego została wstawiona akcja wydruku Kwestionariusza osobowego dla pracownika.

b. Poprawiono wykazywanie na deklaracjach ZUS kodu tytułu ubezpieczenia pracownika zwolnionego odbierającego wynagrodzenie w kolejnym miesiącu. Osoba taka wykazywana jest z kodem 3000 z wyłączeniem osób niepełnosprawnych. Opis algorytmu znajduje się w dokumencie Zmiana sposobu wyliczania Kodu tytułu ubezpieczenia(2008).pdf .

c. Zmieniono sposób pobierania danych do pola kod tytułu ubezpieczenia raportów ZZA, ZUA, ZWUA. Wprowadzony został nowy sposób ustalania ważności wartości obowiązujących w danym okresie. W pierwszej kolejności uwzględniane są wartości indywidualne dla pracownika następnie z wzorca i na końcu odziedziczone z ustawień firmy.

d. W raporcie Dane kadrowe przy wydruku do Excela wprowadzono obsługę wyświetlania napisów składających się długich ciągów cyfr np. numer konta bankowego i napisów zawierających same cyfry zaczynające się od zera.

18. W katalogu Dokumentacja\AmKd\ są nowe i zaktualizowane dokumenty:

 • Raport Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 (2008).pdf
 • Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 (2008).pdf
 • Raport Lista płac (2008).pdf
 • Informacje o danych osobowych pracowników (2008).pdf
 
 
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe