mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Płace premium

Zmiany wprowadzone w wersji 2009

1. Dodano nowe raporty:

 • Prawa autorskie
 • Rachunek za prawa autorskie
 • Umowa o dzieło
 • Rachunek za umowę o dzieło
 • Umowa z art. 13 pkt 7
 • Rachunek za umowę z art. 13 pkt 7
 • Umowa zryczałtowana
 • Rachunek za umowę zryczałtowaną

Sposób pobierania i zakres pobieranych danych został opisany w załączonym dokumencie Raporty kadrowe do MS Word dla Płac(2009).pdf.

2. Uaktualniono adresy i konta bankowe urzędów skarbowych według stanu na dzień 05-03-2008.

3. Przygotowano raport "Ustawienie parametrów na 2009", który ustawia wartości progów podatkowych oraz najniższe wynagrodzenie pracownika na stan od 01-01-2009. Raport ten należy wykonać przed założeniem pierwszego okresu płacowego na rok 2009.

4. Zaktualizowano raporty PIT-11 oraz PIT-40 do rozliczenia roku 2008.

5. Na raporcie "Przelew do US firmy" ustawiono zaokrąglanie kwoty zaliczek do pełnych złotych.

6. Poprawiono raport "Zaświadczenie o zarobkach". W niektórych przypadkach była drukowana niepoprawna data zatrudnienia.

7. Poprawiono generowanie "Listy płac" sklejanej, w przypadku, gdy na ostatniś stronę przechodzi tylko kolumna z imieniem i nazwiskiem, lista płac nie trzymała szerokości wiersza i nie można jej było dobrze skleić.

Zmiany wprowadzone w wersji 2008
1. Ustawiono nowe wartości podatkowe, ZUS na rok 2008.

2. Dodano nowe raporty:

 • Umowa o pracę
 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Umowa zlecenia
 • Rachunek za umowę zlecenia
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud.
 • Raport użytkownika

3. Wprowadzono mechanizm przygotowania i wykonania raportów umożliwiający wykonywanie wydruków bezpośrednio z programu Płace lub przy wykorzystaniu programu MSWord. Mechanizm ten został zastosowany do przygotowania raportów wymienionych w punkcie (2)

Zmiany wprowadzone w wersji  2007.1

1. Dostosowano program do zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie ulgi prorodzinnej.

Ustawa o podatku dochodowym po zmianach z września 2007 ustala prorodzinną ulgę podatkową w wysokości iloczynu liczby dzieci oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym. Czyli za rok 2007 o kwotę 1145,08. Możliwość uwzględnienia tej ulgi pojawiła się na deklaracji PIT-40 za rok 2007. W związku z tym w raporcie PIT-40 w programie Płace pojawiły się zmiany.

a) Elementy dodane na potrzeby raportu PIT-40 W celu umożliwienia uwzględnienia tej ulgi dodane zostały elementy:

 • Kwota ulgi na jedno dziecko - liczba dzieci do ulgi  oświadczenie
 • Ulga z tytułu wychowywania dzieci
 • PIT 40(2007) poz.78

oraz wzorzec "Ulga z tytułu wychowywania dzieci" i formuła "Minimum z różnicą". Wzorzec został dodany do grupy wzorców "03 Ulga podatkowa, koszty uzyskania, progi podatkowe". Wartość elementu "Kwota ulgi na jedno dziecko" została ustawiona w "Domyślnym systemie wynagrodzeń" Firmy na 1145,08. Do wzorca "Ulga z tytułu wychowywania dzieci" dodane zostały elementy "liczba dzieci do ulgi", i "Ulga z tytułu wychowywania dzieci".

b) Użycie elementów na PIT-40

W celu uwzględnienia ulgi na deklaracji PIT-40 należy założyć nowy okres płacowy do wyliczenia ulgi w grudniu 2007 zaznaczając opcję "bez kopiowania z innych okresów płacowych". W okresie tym należy przyporządkować pracowników do wzorca "Ulga z tytułu wychowywania dzieci". Dla pracowników należy poustawiać wartość elementu "liczba dzieci do ulgi"ośwadczenie" Tak przygotowany system pracownika umożliwia wykazywanie ulgi rodzinnej na raporcie PIT-40.

2. Dodano formułę "Procent z (narastająo w okresie podatkowym)" oraz użyto jej do obliczania wartośc wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia pod. doch. PIT-4 i PIT-8A. Do domyślego systemu wynagrodzeń firmy dodano naliczenia: "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-4" i "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-8A".

3. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.

4. Rozszerzono wsparcie migrowania danych z baz programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace. Zmodyfikowano raport "Esport danych w formacie XML" oraz dodano pliki z definicjami umożliwiającymi eksport danych do programu Kadry i Płace. Szczegółowy opis w dokumencie "Export danych w formacie XML - Symfonia Płace (2007).pdf"

5. Na oknie "Zbiorcze wprowadzanie danych" wywołanego dla pracowników z podkatalogu dodano przyciski Zapisz i Anuluj.

6. Poprawiono drukowanie deklaracji PIT:

a)Poprawiono drukowanie PIT-4R dla firm, w których naliczanie płac rozpoczęto w trakcie roku. Program niepotrzebnie wypełniał rubryki za miesiące w których nie naliczano wynagrodzeń w programie.

b) Poprawiono zaokrąglanie wynagrodzenia płatnika na PIT-4R z tytułu terminowej wpłaty podatku w przypadku występowania takiego wynagrodzenia w kilku okresach płacowych w jednym miesiącu.

c) Poprawiono wyliczanie wartości dochodu na PIT-40 (pozycja 39) dla przypadku pracowników, których przychód w niektórych miesiącach jest mniejszy od ustawowych kosztów uzyskania a w niektórych nieco wyższy. Wykazywany dochód czasami był większy niż różnica pomiędzy przychodem i kosztami uzyskania przychodu.

d) Poprawiono wykazywanie na PIT-40 składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu (pozycja 76). Pomyłkowo była wykazywana składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia. Mogło skutkować to wykazywaniem niezerowych wartości składek w tej pozycji dla pracowników o niskich wynagrodzeniach (gdy składka podlegająca odliczeniu nie równa się składce do odliczenia).

7. Zmodyfikowano zakres danych wypełnianych w celu przygotowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS:

a) Na ZUS-ZUA w przypadku gdy nie wypełniono rodzaju dokumentu umieszczana jest wartość pusta.

b) Z zestawu elementów do wyrejestrowania z ZUS (element zgrupowany "Wyrejestrowanie ZWUA") usunięto nieużywane już elementy: 

 •  Tytuł kontyn. ubezpieczenia 
 •  data od: (kontyn. ub. emer. i rent.)

8. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanej na deklaracji ZUS RCA dla pracowników otrzymujących kilka wynagrodzeń w miesiącu (w kilku okresach płacowych). Niekiedy występowały rozbieżności w wysokości 1 grosza. Obecnie składka zdrowotna jest naliczana narastająco w miesiącu rozliczania ZUS z dokładnością do kodu tytułu ubezpieczenia (dla okresów z identycznym kodem tytułu ubezpieczenia).

9. Zmodyfikowano wydruk poleceń przelewów. W przypadku gdy drukowane są tylko dwa odcinki wtedy na jednej stronie wydruku umieszczane są dwa polecenia przelewu.

10. Zmodyfikowano wykazywanie wartości "liczba dni choroby w ciągu roku". Poprzednio wartości były sumowane z dokładnością do roku wypłaty (według okresów podatkowych). Obecnie wartości są sumowane dla roku bazowego (według okresów bazowych).

11. Dla wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło bez ZUS i umowy zlecenia bez ZUS dodano wyświetlanie na zakładce "Wynagrodzenia" pracownika elementu "zaliczka na p. doch. odpr. do US od um. cyw.-pr."

12. Wprowadzono drobne poprawki do raportów:

a. Lista płac

b. Raport dla kierownika

c. Raport filtrujący po elemencie

Zmiany wprowadzone w wersji 2007.a

Uaktualnienie 2007.a w związku ze zmianami w wysokości składek na ubezpieczenie rentowe.

Podczas uaktualnienia do bazy programu wgrywane są dwa raporty:

- „Uaktualnienie składki rentowej od 1 lipca 2007”

- „Uaktualnienie składki rentowej od 1 stycznia 2008”.

Użytkownik programu Symfonia Płace Premium musi wykonać te raporty samodzielnie zgodnie z poniższą instrukcją.

Uaktualnienie składki rentowej od 1 lipca 2007r. W nowych firmach zakładanych wersją 2007.a parametry składek rentowych zostaną ustawione na obowiązujące od 1 lipca 2007 roku automatycznie. Nie ma potrzeby wykonywania tego raportu. W istniejących firmach raport „Uaktualnienie składki rentowej od 1 lipca 2007” należy wykonać przed utworzeniem pierwszego nowego okresu płacowego z okresem rozliczenia ZUS za miesiąc lipiec 2007. Raport ten ustawia wartości parametrów:

- „%składki na ubezpieczenie rentowe” na 10

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez płatnika” na 13/20

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego” na 7/20

 UWAGA! Wszystkie ustawione parametry są w domyślnym systemie wynagrodzeń.

Po wykonaniu raportu i utworzeniu okresu z rozliczeniem ZUS za lipiec 2007r. (lub jeśli taki okres już jest w firmie), należy na oknie Firma na zakładce System wykonać operację „skopiuj z domyślnego systemu wynagrodzeń”.

Taką samą operację należy wykonać we wzorcach „Właściciel ( wersja 2.6x Płace )", "Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )" i „Pracownik niepełnosprawny dla ZPChr” na zakładce System. Skopiować z domyślnego systemu wynagrodzeń do bieżącego miesiąca.

Ustawiono również we wzorcach "Właściciel ( wersja 2.6x Płace )" i "Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )" aktualne podstawy naliczania składki ZUS i składki zdrowotnej dla właściciela.

Uaktualnienie składki rentowej od 1 stycznia 2008r. Raport „Uaktualnienie składki rentowej od 1 stycznia 2008” należy wykonać przed utworzeniem pierwszego nowego okresu płacowego z okresem rozliczenia ZUS za miesiąc styczeń 2008. Raport ten ustawia wartości parametrów:

- „%składki na ubezpieczenie rentowe” na 6

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez płatnika” na 3/4

- „wymiar skł. na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego” na 1/4

 

Zmiany wprowadzone w wersji 2007

1. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2007 (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-2).

2. Dodano raport „Eksport danych w formacie XML” do eksportu danych o pracownikach i wynagrodzeniach do formatu XML. Może on być stosowany do dowolnych celów, ale predefiniowane ustawienia raportu umożliwiają eksport danych z programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace.

3. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2007.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006

 1. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2006 (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B).

2. Dodano nową deklarację PIT za rok 2005: PIT-40.

3. Ustawiono zaokrąglanie podstawy opodatkowania i kwoty podatków od 1 styczna 2006 roku do pełnych złotych (Ustawa z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa)

4. Ustawiono nowe wartości podatkowe i ZUS na 2006 rok dla Firmy oraz dla wzorca „Zmienione progi podatkowe”.

5. Ustawiono nowe wartości dla wzorców "Właściciel ( wersja 2.6x Płace )" oraz "Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )".

6. Dodano pełną listę Urzędów Skarbowych z aktualnymi danymi adresowymi oraz numerami kont (przy pierwszym wejściu do firmy po wgraniu wersji 2006 pojawi się komunikat: Aktualizacja danych urzędów skarbowych. Stan z dnia 01-01-2006. W celu aktualizacji należy wybrać polecenie: Aktualizuj ).

7. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2006.

8. Dodano wydruk przelewów bankowych i do urzędu skarbowego w dwóch kopiach.

9. Umożliwiono stosowanie dowolnie długiej nazwy kopii bezpieczeństwa bazy danych (usunięto ograniczenie do 8 znaków).

10. Inne drobne zmiany.

 

Wersja 2006 jest płatnym uaktualnieniem

 
 
 Dodaj komentarz do artykułu
Twoje IP: 3.234.252.109
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe